Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

     Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Kierownika w Dziale Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami

 

Miejsce pracy: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu ul. Odrowążów 2

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • Wprowadzanie do systemu informacji gospodarki wodnej informacji w zakresie wydanych decyzji oraz zgód wodnoprawnych
 • Prowadzenie ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów
 • Prowadzenie ewidencji dotyczącej:
 • ilości i jakości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych
 • ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi
 • ilości wód odprowadzanych do wód
 • wielkości i rodzaju uszczelnionej powierzchni, systemu odbioru wód opadowych lub roztopowych oraz wielkości retencji w procesie wielkości spływu
 • wielkości produkcji ryb lub innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej oraz powierzchni użytkowej tych stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, za okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego
 • Współpraca z Działem Opłat i Opomiarowania w tym:
 • prowadzenie baz podmiotów korzystających z usług wodnych i zobowiązanych do uiszczania opłat i należności
 • prowadzenie innych spraw  związanych z systemem poboru opłat i należności
 • Organizowanie, prowadzenie obserwacji i analizy zjawisk hydrologicznych i lodowych
 • Współpraca z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej oraz właściwymi miejscowo organami zarządzania kryzysowego na szczeblu administracji rządowej i samorządowej w zakresie profilaktyki przeciwpowodziowej oraz zagrożeń powodzią i suszą
 • Współuczestnictwo w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią, przeciwdziałaniu skutkom suszy na poziomie zlewni
 • Współudział z Wydziałem Ochrony Przed Powodzią i Suszą w prowadzeniu spraw z zakresu opracowania i wdrażania planów zarządzania ryzykiem powodziowym
 • Pełnienie dyżurów w okresie zagrożenia powodziowego oraz pełnienie stałego dyżuru wynikającego z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych
 • Udział w likwidowaniu  zatorów lodowych
 • Udział w akcji przeciwpowodziowej
 • Opracowywanie planów ochrony infrastruktury krytycznej
 • Prowadzenie monitoringu sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej oraz analiz i prognoz tych zjawisk
 • Przygotowanie raportów dotyczących stanu administrowanych obiektów oraz strat powodziowych, każdorazowo po przejściu fali powodziowej
 • Przestrzeganie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, w tym: znakowanie, gromadzenie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów
 • Wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych

 

Wymagania niezbędne:

 

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie gospodarki wodnej, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, budownictwa, melioracje lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office
 • Prawo jazdy kat. „B”
 • Znajomość ustawy Prawo Wodne, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność czytania map ewidencyjnych z zakresu ewidencji gruntów, urządzeń melioracji wodnych, map zasadniczych oraz rysunków i dokumentacji technicznych
 • Obsługa programów GIS

 

 Wymagania dodatkowe:

 

 • Operatywność, komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność logicznego formułowania myśli
 • Odpowiedzialność, rzetelność, terminowość
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu
 • Orientacja w zakresie zagadnień dotyczących: hydrogeologii, hydrologii, budownictwa, dendrologii i meteorologii i melioracji wodnych

 

 Oferujemy:

 

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • CV i list motywacyjny.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2019r.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

 Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnejw Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

( I piętro, pokój nr 103 ), z dopiskiem: „Praca ZZI /1 / 2019.", zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 30.09.2019

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.