Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Wydziale Planowania

i   Koordynacji  Eksploatacji

 

Miejsce pracy: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gliwicach ul . Sienkiewicza 2

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie analizy w zakresie potrzeb utrzymania we właściwym stanie rzek i urządzeń wodnych.
 2. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych na roboty utrzymaniowe.
 3. Wnioskowanie podziału pomiędzy zarządy zlewni środków finansowych na potrzeby utrzymania wód i urządzeń wodnych, oraz usuwania skutków powodzi.
 4. Weryfikacja planowanych zadań utrzymaniowych pod kątem zgodności z dokumentami planistycznymi w gospodarowaniu wodami , w szczególności Planów Utrzymania Wód.
 5. Współpraca przy aktualizacjach Planu Utrzymania Wód w regionie wodnym.
 6. Prowadzenie ewidencji wód i urządzeń wodnych w regionie wodnym.
 7. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem porozumień dotyczących utrzymania wód

i urządzeń wodnych.

 1. Monitoring realizacji zadań utrzymaniowych.
 2. Współpraca z właściwą komórką organizacyjną przy uzgadnianiu planów infrastruktury krytycznej , w zakresie wydziału.
 3. Koordynacja działań zarządów zlewni w zakresie utrzymania budowli specjalnych.
 4. Koordynacja realizacji zaleceń z przeglądów i oceny stanu technicznego urządzeń wodnych.
 5. Opracowanie sprawozdawczości okresowej z realizacji zadań utrzymaniowych.
 6. Współpraca z zarządami zlewni w zakresie bezpieczeństwa budowli piętrzących.
 7. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem należytego stanu technicznego środków zimowej osłony  przeciwpowodziowej.


Wymagania niezbędne:

 

 • Wykształcenie wyższe lub średnie z zakresu ochrony środowiska lub dziedzin pokrewnych , hydrologii, hydrogeologii , inżynierii wodnej
 • Minimum pół roczne doświadczenie zawodowe
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pisania i redagowania tekstów
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie  umiejętności kosztorysowania w tym obsługę programów do kosztorysowania

 ( np. ZUZIA , NORMA Pro ).

 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów wynikających z Ustawy Prawo wodne , Ustawy Prawo budowlane , KPA , Ustawy o ochronie przyrody , Ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym , Ustawa o ochronie środowiska , Prawa zamówień publicznych.

 • Prawo jazdy kat. B

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

 • Operatywność, komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność logicznego formułowania myśli
 • Odpowiedzialność, rzetelność, terminowość
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu
 • Obsługa pakietu Microsoft Office

 

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny

 

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2019r
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

( I piętro, pokój nr 103 ), z dopiskiem: „Specjalista RPU /2/2019.", zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 30.09.2019 r.

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.