Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Wydziale Planowania w Gospodarowaniu Wodami

Miejsce pracy: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gliwicach ul . Sienkiewicza 2

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. Udział w realizacji spraw związanych z opracowaniem dokumentów planistycznych wynikających z konieczności wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE
 2. Udział w prowadzeniu spraw dotyczących kształtowania i ochrony zasobów ilościowych i jakościowych wód powierzchniowych i podziemnych.
 3. Sporządzanie, weryfikacja i opiniowanie dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami wynikających z zapisów Prawa wodnego.
 4. Udział w programach międzynarodowych dotyczących gospodarki wodnej oraz udział we współpracy na wodach granicznych, w zakresie właściwości wydziału.
 5. Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji  oraz danych dostarczanych przez jednostki PGW WP Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz inne jednostki zewnętrzne na potrzeby opracowania dokumentów planistycznych i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
 6. Wspomaganie w przygotowywaniu wystąpień publicznych o tematyce związanej z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE.
 7. Udział w opiniowaniu dokumentów opracowywanych przez jednostki PGW WP i wykonawców zewnętrznych na potrzeby przygotowywania dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej.
 8. Uzgadnianie projektów rozporządzeń dotyczących ustanowienia stref ochronnych ujęć wody obejmujących teren ochrony bezpośredniej i pośredniej.
 9. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie wyznaczenia kąpieliska.
 10. Udział w wykonywaniu innych zadań związanych z właściwościami merytorycznymi Wydziału.


Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub dziedzin pokrewnych , hydrologii, hydrogeologii  
 • MS Excel
 • MS Power Point
 • MS Access
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów wynikających z Ustawy Prawo wodne , Ustawy o ochronie środowiska

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • Operatywność, komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność logicznego formułowania myśli
 • Odpowiedzialność, rzetelność, terminowość
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny

 

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2019r
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice ( I piętro, pokój nr 103 ), z dopiskiem: „Specjalista RZP /1/2019.", zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji."

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 30.11.2019 r.

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.