Odnosząc się do publikacji w lokalnej prasie z dn. 12 października br., dotyczących prac konserwacyjnych na obwałowaniach rzeki Przemszy w Dąbrowie Górniczej, Wody Polskie w Gliwicach informują, że wykonane zadanie miało charakter utrzymaniowy, a jego realizacja wynikała stricte z obowiązków administratora rzeki, polegających m.in. na przeciwdziałaniu skutkom powodzi i utrzymaniu w prawidłowym stanie obwałowań rzeki.

Nim Wody Polskie przystąpiły do realizacji prac ich zakres został zgłoszony do RDOŚ w Katowicach, zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2020 r. poz. 55 tekst jednolity/. Dodatkowo, przed podjęciem prac teren został sprawdzony przez służby Wód Polskich w celu identyfikacji siedlisk zwierząt. Pamiętać należy, że prace o takim charakterze w obrębie cieków nie są prowadzone w okresie lęgowym. Ponadto zakres zadań utrzymaniowych każdorazowo jest ograniczany do bezwzględnego minimum koniecznego dla uzyskania swobodnego spływu wód powodziowych, wezbraniowych i tym samym zabezpieczenia terenów przyległych do rzeki przed ich zalaniem. Przedmiotowe prace utrzymaniowe rzeki Przemszy polegały m.in. na wykoszeniu traw wysokich z obwałowań i międzywala oraz usunięciu inwazyjnych kęp rdestowca i zakrzaczeń przy zachowaniu drzew.

Zważając na powyższe, doniesienia prasowe sugerujące jakoby przeprowadzone prace były trzebieżą przyrody nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości i są nadużyciem, co obrazują poniższe zdjęcia, pokazujące obszar po wykonanych pracach: uporządkowany, porośnięty roślinnością trawiastą, z pozostawionymi drzewami.

Nie sposób się również zgodzić z subiektywnym stwierdzeniem na łamach prasy, że w czasie realizacji prac „karczowano drzewa”, co definicyjnie oznacza usuwanie drzew i krzewów wraz z korzeniami lub usuwanie pniaków po ściętych drzewach. Prace wykonane nad rzeką Przemszą w Dąbrowie Górniczej nie polegały bowiem w żadnym razie na jakiejkolwiek wycince drzewostanu.

Należy także zaznaczyć, że służby Wód Polskich mają wysoką świadomość konieczności ochrony środowiska naturalnego, siedlisk i ostoi dzikiej przyrody, a wszystkie nasze działania są podejmowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z troską i poszanowaniem środowiska naturalnego. Dlatego też, prace konserwacyjne nie obejmują miejsc takich jak obszary cofkowe zbiorników, naturalne rozlewiska, czy rzeki lub ich odcinki naturalne, przepływające przez tereny niezamieszkałe, czy nie użytkowane rolniczo.