Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach podpisało porozumienie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współpraca podmiotów umożliwi wszechstronny rozwój edukacyjny studentów Uczelni, wzbogaci katalog dziedzin badawczych, a także stworzy wspólną przestrzeń dla realizacji projektów i wymiany doświadczeń.

W podpisaniu porozumienia o współpracy uczestniczyli p. o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Marcin Jarzyński oraz Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – Prorektor ds. Współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dostrzegając potencjał we wspólnych działaniach, obydwie strony zobowiązały się do realizacji zadań, których celem będzie rozwój edukacyjny pracowników, kadry dydaktycznej Uczelni i jej studentów oraz specjalistów i kadry zarządczej Wód Polskich w Gliwicach.

W ramach kooperacji Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach umożliwi realizację praktyk studenckich, a także tworzenie prac licencjackich, magisterskich i rozpraw doktorskich w tematach dotyczących Wód Polskich. Ponadto, RZGW Gliwice służyć będzie pomocą w zakresie unowocześniania procesu dydaktycznego i programu kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej. Strony zobowiązały się ponadto do współpracy w zakresie studiów dualnych oraz realizacji doktoratów wdrożeniowych w PGW WP RZGW Gliwice. Z kolei pracownicy Wód Polskich w Gliwicach będą mogli uczestniczyć w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowo-technicznych organizowanych wspólnie przez obydwie strony. Otrzymali również dostęp do zasobów bibliotecznych uczelni, dzięki czemu będą mogli poszerzać swoją wiedzę z zakresu gospodarki wodnej. Porozumienie przewiduje także wymianę doświadczeń między RZGW Gliwice i Akademią Górniczo-Hutniczą poprzez organizowanie konsultacji merytorycznych i technicznych oraz wspólne prowadzenie projektów o charakterze naukowym.

W zakresie współpracy swoją opinię przedstawił p.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach, Marcin Jarzyński:

- Cieszymy się, że udało nam się nawiązać porozumienie. Wierzę, że wspólna wymiana doświadczeń może dać wiele dobrego. Akademia Górniczo-Hutnicza dysponuje dużym potencjałem naukowym, który w połączeniu z wiedzą merytoryczną i doświadczeniem specjalistów Wód Polskich może przynieść wymierne korzyści dla rozwoju gospodarki wodnej w Polsce. Do realizacji jej zadań i celów potrzebni są także wykwalifikowani pracownicy, dlatego z niecierpliwością oczekujemy absolwentów, którzy chcieliby zasilić struktury Wód Polskich – powiedział Dyrektor RZGW Gliwice.