W ramach rozpoczynających się właśnie konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programu działań nietechnicznych i retencyjnych, stanowiącego element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły, PGW Wody Polskie proponują szereg działań inwestycyjnych, za sprawą których o blisko 20% uda się zmniejszyć ryzyko powodzi i ich skutki na terenie gmin położonych nad Wisłą. Co więcej, na złożonym projekcie zyska Aglomeracja Krakowska oraz sam Kraków.

Wszystko za sprawą podejścia, wyrażonego w opracowaniu koncepcyjnym, które zakłada budowę 12 zbiorników suchych i mokrych w woj. śląskim i małopolskim. Obiekty hydrotechniczne usytuowane wzdłuż Wisły będą przechwytywać nadmiar wód w zlewni, tym samym eliminując zagrożenie transferu fali wezbraniowej, ograniczając jej wysokość i zasięg. Taki efekt nie byłby możliwy przy rozważanym również podwyższeniu, nadbudowie obwałowań. Wraz z zachodzącymi zmianami klimatu i przewidywanym wzrostem wielkości przepływów maksymalnych w perspektywie następnych lat należy podjąć działania, które pozwolą na bezpieczne przejście wód przez obwałowane koryto Wisły bez ryzyka przelania. Zaktualizowane przepływy projektowe mogą być wyższe niż te, w oparciu o które wybudowano obecnie funkcjonujące obwałowania, co może prowadzić do ich awarii.

Budowę dwóch zbiorników suchych w woj. śląskim, w powiatach mikołowskim oraz pszczyńskim, a także budowę 10 obiektów w woj. małopolskim zapowiedzieli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i Gliwicach, w czasie spotkania z prasą, które odbyło się w piątek, 5 marca w Czernichowie, koło Alwerni.

- Właściwe zarządzanie ryzykiem powodzi związane jest z kompleksowością działań legislacyjnych i inwestycyjnych. Stad projekt budowy zbiorników mokrych i suchych, które zminimalizują ryzyko powodzi w Górnej i Małej Wiśle – powiedziała Monika Niemiec-Butryn – Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury.

Temat budowy zbiorników przybliżył również Dyrektor RZGW w Gliwicach obecny na spotkaniu:

- Koncepcja o której rozmawiamy to złożony program działań, które mają wymiernie odciążyć zlewnię rzeki Wisły w regionach wodnych Małej i Górnej Wisły poprzez m.in. budowę zbiorników. Zgodnie z założeniami tego opracowania studialnego w województwie śląskim powstaną do 2026r. dwa suche zbiorniki: Łąka Mizerów na rzece Pszczynce oraz Gostyń na Gostyni. Obydwa zbiorniki miałyby po ok. 3 mln m3 pojemności. Powierzchnia zbiornika Łąka Mizerów wynosiłaby ok. 250 ha, a zbiornika Gostyń ok. 150 ha. Obydwa te obiekty przyczynią się wymiernie do sytuacji w zlewni, na dopływach do Wisły. Założenia ich powstania będą teraz stanowiły wspólny przedmiot zainteresowania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i lokalnych samorządów, na obszarze których te obiekty miałyby powstać – stwierdził Mirosław Kurz.

Proponowane obiekty retencyjne mają na celu ograniczenie wielkości strat ludzkich, społeczno-ekonomicznych i środowiskowych, powodowanych przez wezbrania i powodzie. Rekomendowane rozwiązania zapewnią retencję powodziową, która umożliwi znaczne obniżenie przepływów w Wiśle poniżej Krakowa. Podwyższą one również skuteczność i niezawodność istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej.

- Na planowanej inwestycji zyska środowisko naturalne, mieszkańcy, podmioty gospodarcze. To co najważniejsze to jednak zbilansowanie interesu środowiska i mieszkańców – stwierdził w trakcie konferencji Wojciech Skowyrski – Dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji PGW Wody Polskie.

Przewidywany okres realizacji Programu to lata 2021-2026. Zakładane koszty całego przedsięwzięcia wynoszą ok. 800 mln zł. Dzięki realizacji projektu ochronę przed powodziami zyska około 50 000 osób, właścicieli i zarządców infrastruktury komunalnej oraz przedsiębiorców. Konsultacje strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowanej koncepcji potrwają do 11 kwietnia br. Uwagi w czasie konsultacji można składać m.in. poprzez formularz na stronie internetowej konsultacji: www. wislakonsultacje.pl, na której znajdują się także wszelkie szczegóły dotyczące programu działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiących element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły.