OBWIESZCZENIE

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 247), w związku z koniecznością zapewnienia udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, udostępniło zainteresowanym osobom i instytucjom „Program działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. Programu, który realizowany jest w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły – zadanie 5.7.1.

Każdy zainteresowany może:

1. zapoznać się z ww. Projektem Programu i Prognozy oddziaływania na środowisko od dnia 11 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r. włącznie ( tj. 28 dni) poprzez stronę internetową:

www.wislakonsultacje.pl

2. składać uwagi i wnioski odnośnie „Programu działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. Programu:

- w formie pisemnej na adres:

Departament Ochrony Przed Powodzią i Suszą

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Ul. Żelazna 59A

00-848 Warszawa

z dopiskiem identyfikującym „uwagi SOOŚ Zadanie 5.7.1 POPDOW”

- w formie elektronicznej lub telefonicznie:

RZGW Kraków

Emilia Jóźwiak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 12 628 41 08

Od poniedziałku do piątku w godz.: 11.00-12.00

Katarzyna Wachulec

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 12 628 42 03

Od poniedziałku do piątku w godz.: 11.00-12.00

RZGW Gliwice

Mateusz Letki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 32 777 49 30

Od poniedziałku do piątku 11:00 – 12:00

Tomasz Jurczyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 32 777 49 32

od poniedziałku do piątku 11:00 – 12:00

- poprzez formularz na stronie internetowej: www.wislakonsultacje.pl 

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach udziału społeczeństwa zostanie przeprowadzone spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o konsultowanych dokumentach, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Informacja o planowanym terminie spotkania zostanie przedstawiona na stronie internetowej: www.wislakonsultacje.pl

Webinarium przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams, przebiegać będzie w następujących etapach:

- Prezentacja dokumentów podlegających konsultacjom społecznym (Program wraz z Prognozą),

- Zebranie adresów mailowych osób wyrażających chęć uczestnictwa w dyskusji,

- Przesłanie aktywnego linka do panelu dyskusyjnego,

- Przeprowadzenie dyskusji z zainteresowanymi stronami.

REJESTRACJA NA SPOTKANIE ROZPOCZNIE SIĘ 22.03.2021 R. PRZEZ FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJĄCY SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.wislakonsultacje.pl

Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 5 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w wersji elektronicznej na stronach:

- PGW WP Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej: https://www.wody.gov.pl/

- PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie https://krakow.wody.gov.pl/

- PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach: https://gliwice.wody.gov.pl/

Oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń instytucji wskazanych powyżej.