Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wraz z partnerami (policja, straż pożarna, ratownictwo medyczne) zapraszają dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych do uczestnictwa w programie Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie.

Aktywni Błękitni to szeroko zakrojony projekt edukacyjny dla szkół podstawowych realizowany od 2019 roku pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a od tego roku również Ministerstwa Zdrowia oraz Ministertwa Sportu i Turystyki. Misją programu jest promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Naszym celem jest wykształcenie wśród dzieci i młodzieży poprawnych nawyków i postaw, które wraz z otrzymaną wiedzą, w przyszłości będą mogły wykorzystywać i przekazywać dalej przyczyniając się do ochrony środowiska.

W ramach programu zapewniamy treści dydaktyczne, organizujemy zajęcia edukacyjne oraz umożliwiamy wykorzystanie infrastruktury hydrotechnicznej podczas warsztatów terenowych. Realizujemy również, we współpracy z naszymi partnerami, pokazy z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy.

W związku z zainteresowaniem i licznymi zgłoszeniami szkół, Wody Polskie w Gliwicach informują, że rekrutacja do trzeciej edycji programu została przedłużona do 31 grudnia 2022 r. Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi materiałami edukacyjnymi oraz z regulaminem programu i dokumentami zgłoszeniowymi.

Przynależność do sieci szkół przyjaznych wodzie jest potwierdzana certyfikatem. Koordynatorem Programu w RZGW w Gliwicach jest Tomasz Biela. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznego pod numerem 32 777 49 73 oraz 532 032 490.

Pracownicy Wód Polskich w Gliwicach prowadzą wzmożoną obserwację VI sekcji Kanału Gliwickiego. 21 listopada br. spostrzeżono w dolnym awanporcie śluzy Łabędy pianę, której pojawienie się zwróciło także uwagę opinii publicznej. Służby terenowe Wód Polskich w Gliwicach przeprowadziły oględziny terenu, o zaistniałej sytuacji poinformowano również Centrum Operacyjne RZGW w Gliwicach. Swoje czynności podjęli inspektorzy WIOŚ w Katowicach. Działania w terenie kontynuowano w godzinach porannych i południowych kolejnego dnia. Wody Polskie w Gliwicach współpracowały w przedmiotowej sprawie z WIOŚ w Katowicach. Inspektorzy WIOŚ pobrali próby wody do analiz. Pracownicy Wód Polskich wykonali oględziny od strony wody, z wykorzystaniem łodzi. W ich czasie nie stwierdzono śniętych ryb oraz innych niepokojących zdarzeń.

WhatsApp Image 2022 11 25 at 14.36.27

Pojawieniu się piany towarzyszył wartki nurt wody, obserwowany w czasie samego zgłoszenia, tj. w dn. 21 listopada br. Taki stan rzeczy wynikał z rutynowych działań, prowadzonych przez służby terenowe Wód Polskich w Gliwicach, polegających na uzupełnieniu V sekcji Kanału Gliwickiego – przepuszczeniu wody tzw. kanałem obiegowym. Urządzenie to jest integralnie związane ze Śluzą Łabędy i stanowi część obiektu jako całości. Kanał obiegowy służy przepuszczaniu tylko i wyłącznie wody z górnego stanowiska śluzy czyli sekcji VI, na jej dolne stanowisko czyli sekcję V Kanału Gliwickiego w celu jej alimentacji na potrzeby żeglugi, bez potrzeby uruchamiania energochłonnej procedury związanej ze śluzowaniem. Proces ten nie powoduje zmiany jakości wody, ale może przyczyniać się do jej spienianie (rezultat samego nurtu).

Spienianie wód Kanału Gliwickiego występuje okresowo od dziesięcioleci na poszczególnych sekcjach tej drogi wodnej. Dochodzi do niego z uwagi na specyfikę wód w Kanale Gliwickim i rzece Kłodnicy w ogóle, pod wpływem różnicy poziomów wysokości, jaką na poszczególnych odcinkach kanału żeglugowego, woda pokonuje. Spienianie może się intensyfikować m.in. wraz ze wzrostem temperatury wody czy niskim stanem wód w rzekach zasilających Kanał Gliwicki i nie zawsze jest spowodowane przez zanieczyszczenie. Jednak Wody Polskie w Gliwicach reagują na każdy taki przypadek i współdziałają z właściwymi służbami, zgodnie z kompetencjami. Próby wody pobrane przez WIOŚ w Katowicach trafiły do analizy w Centralnym Laboratorium GIOŚ. Obecnie niepokojąca ilość piany nie jest obserwowana na wodach Kanału Gliwickiego.

Jaz na rzece Bytomce w Zabrzu, położony w pobliżu ul. Młyńskiej odzyskuje pełną funkcjonalność. Wszystko dzięki remontowi obiektu, który właśnie zmierza ku końcowi. Wody Polskie w Gliwicach zaplanowały finalizację zadania na koniec listopada 2022 roku.

Prace remontowe, które rozpoczęły się w marcu 2022 r., prowadzone były w ramach przedsięwzięcia pn. „Remont jazu stałego na rzece Bytomce w km 9+470 m. Zabrze”. W ich czasie wykonano szereg działań, dzięki którym przywrócona zostanie pełna wartość techniczna istniejącego i wysłużonego już, zdekapitalizowanego obiektu oraz zapewniona zostanie jego odpowiednia trwałość.

W trakcie dziewięciu miesięcy prac rozebrano żelbetowe elementy jazu. Co więcej, wykonano remont elementów konstrukcyjnych budowli wraz z elementami zabezpieczającymi przed filtracją, a także umocnień dna i skarp powyżej oraz poniżej obiektu, co umożliwi zapewnienie ochrony przed zniszczeniami. Działania obejmowały również odnowę korpusu obwałowania lewego brzegu rzeki w bezpośrednim sąsiedztwie jazu, dzięki czemu remontowany odcinek chroniony będzie przed szkodliwym działaniem wód w przypadku wystąpienia wezbrań. Za sprawą finalizowanych prac zwiększyło się bezpieczeństwo mieszkańców osiedla w jednej z najstarszych zabrzańskich dzielnic - Biskupicach.

Realizacja takich zadań, jak modernizacje, remonty istniejących urządzeń piętrzących oraz budowa nowych, sprzyjają rozwojowi retencji korytowej. Jazy występujące na rzece pełnią istotne funkcje, m. in. w procesie nawadniania terenów rolniczych, odbudowy zasobów wód gruntowych, przeciwdziałania skutkom suszy, a także poprawy bioróżnorodności. Ponadto ich sprawne działanie daje większe bezpieczeństwo w czasie wezbrania. Jazy, ulokowane na szlakach żeglugowych zapewniają także stały poziom wód dla przeprawy jednostek pływających.

Wykonawcą prac jest RPM Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3.698.280,41 zł brutto (stan na dzień 03.11.2022).

 

Wymiana doświadczeń Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z zakresu zarządzania kryzysowego z ponad setką podmiotów instytucjonalnych, odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo, była częścią zorganizowanego przez Urząd Wojewódzki w Opolu dwudniowego szkolenia, w którym udział wzięli eksperci Wód Polskich w Gliwicach.

Przedmiotowe szkolenie odbyło się w dniach 27-28 października br. w opolskiej miejscowości Pokrzywna. Przedstawiciele RZGW w Gliwicach wraz z kadrą kierowniczą Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednostek samorządu terytorialnego oraz zespolonych służb, inspekcji  i straży wojewódzkich pochylili się nad zagadnieniem roli organów administracji publicznej w systemie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obronnym. Przedstawione i omówione zostały także zagadnienia takie jak m.in. rola negocjatora policyjnego w sytuacjach kryzysowych, działania administracji publicznej na wypadek wystąpienia zagrożenia w cyberprzestrzeni dla systemów i sieci teleinformatycznej administracji publicznej czy budowa odporności państwa na działania hybrydowe.

Spotkanie było okazją do przedyskutowania wielu aspektów dotyczących bezpieczeństwa. Współdziałanie jednostek publicznych w tym aspekcie jest niezwykle istotne. Również Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nieustannie dąży do wymiany wiedzy, dzięki czemu możliwe jest zacieśnienie współpracy z innymi podmiotami i tym samym zwiększanie poziomu zapewnianego bezpieczeństwa w obszarach stanowiących istotę służby publicznej Gospodarstwa.

W Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się dziś spotkanie, dotyczące prac realizowanych przez Wody Polskie w Gliwicach na terenie województwa opolskiego w ramach projektu pn. „Przebudowa Polderu Żelazna”. Było ono również okazją do przedstawienia aktualnej sytuacji na obiekcie i zarysowania szczegółów dalszych działań zmierzających do zakończenia inwestycji.

W rozmowach udział wzięli: Sławomir Kłosowski - Wojewoda Opolski, Wojciech Skowyrski - Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Mirosław Kurz – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Marcin Jarzyński – Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Abdullah Al-Selwi – Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu oraz Małgorzata Kałuża-Swoboda – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Podczas spotkania omówione zostały szczegóły inwestycji, polegającej na przebudowie obiektu pełniącego istotną rolę dla ochrony przeciwpowodziowej Opola. Przedstawiciele Wód Polskich rozwiali wątpliwości dotyczące niedawnego odstąpienia od umowy z dotychczasowym Wykonawcą - spółką akcyjną ETP z Katowic - z przyczyn leżących po jej stronie. Decyzja ta została podyktowana brakiem możliwości ukończenia Części 1 inwestycji przez Wykonawcę w założonym terminie. Dodatkowo na brak możliwości ukończenia zadania złożyły się m.in. podnoszone przez Wykonawcę nieuzasadnione dodatkowe roszczenia finansowe oraz brak wypłaty wynagrodzeń podwykonawcom. Skutkiem powyższego dalsza współpraca z Wykonawcą okazała się niemożliwa. Zakres zadań, składających się na przedmiotowy etap, obejmował m. in. roboty związane z wałami „zamykającymi”, których w większości do tej pory nie było na terenie tego obiektu przeciwpowodziowego i które siłą rzeczy przed rozpoczęciem inwestycji nie stanowiły ochrony przeciwpowodziowej. 

Odnosząc się do pojawiających się wątpliwości opinii publicznej, dotyczących bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców, Wody Polskie w Gliwicach kompleksowo przedstawiły aktualną sytuację na polderze po rozwiązaniu umowy z Wykonawcą oraz dalsze kroki, które zostaną podjęte celem kontynuowania prac, tj. podpisanie umowy z nowym Wykonawcą na dokończenie budowy i przebudowy wałów przeciwpowodziowych zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących (przewidywany termin ukończenia etapu: I/II kwartał 2023 r.), realizację zadania (w terminie do końca III/IV kwartału 2023 r.) oraz rozliczenie inwestycji (IV kwartał 2023 r.)

Polder Żelazna grafika

- Chcę podkreślić, że polder Żelazna mimo trwających prac zabezpiecza mieszkańców przed powodziami. Realizując inwestycje postępujemy z poszanowaniem wszystkich zasad prac budowlanych, nie dopuszczając do powstania ryzyka powodzi. Odcinki obwałowań objęte przebudową są wykonywane warstwami, a każda z nich jest odpowiednio zagęszczana. Modernizując wały polderu Żelazna i podwyższając je, poszerza się też ich podstawę. To zmienia parametry budowli, zapewniając o wiele większe bezpieczeństwo. Ubytki powierzchniowe, które są widoczne na wale „Żelazna”, powstały na skutek ponadnormatywnego opadu deszczu i nie mają wpływu na konstrukcję – objaśnił Wojciech Skowyrski, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

- Tym na czym teraz skupia się nasza uwaga jest przeprowadzenie inwentaryzacji placu budowy oraz wykonanie prac zabezpieczających fronty robót. Inwentaryzacja jest już w toku. W jej następstwie rozpoczną się w tym kwartale prace zabezpieczające, do których chcielibyśmy przystąpić jak najwcześniej, obejmujące uzupełnienie powierzchniowych ubytków erozyjnych. Jednocześnie specjaliści Wód Polskich w Gliwicach, jednostki realizującej projekt przygotowują formalności związane z procedurą przetargową wyboru wykonawcy ukończenia inwestycji – referował Mirosław Kurz, Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach, który przyznał także, że montaż finansowy przebudowy polderu Żelazna jest kompletny, a bezpieczeństwo mieszkańców stanowi niezmienny priorytet RZGW w Gliwicach.

W trakcie rozmów Wody Polskie wspomniały o aktualnym stanie obwałowań, przedstawiły zakres zrealizowanych dotąd prac, technologię ich realizacji i zakres prac zabezpieczających.

- Jeśli chodzi o wał zamykający „Żelazna”, bo to na nim skupia się uwaga mieszkańców i opinii publicznej w imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach mogę poinformować, że ten wał został już przebudowany i uformowany do gabarytów budowli klasy III. Wał ten nie został jeszcze ukończony, ale należy wziąć pod uwagę fakt, że jego wysokość i szerokość znacznie przewyższa parametry zabezpieczeń na tym odcinku – powiedział Marcin Jarzyński, Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Wód Polskich w Gliwicach.

W temacie inwestycji swoje zdanie przedstawił także Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski:

- Bardzo dziękuję wszystkim samorządowcom, którzy wyrażają troskę o bezpieczeństwo mieszkańców. Wczoraj miałem spotkanie z panią wójt gminy Dąbrowa. Jestem pewien że po dzisiejszej konferencji i moim spotkaniu z Wodami Polskimi pani wójt i mieszkańcy będą przekonani że mogą spać spokojnie. Na ten moment dobitnie i stanowczo powtarzam, w związku z zawirowaniami na terenie polderu Żelazna, nie ma żadnego zagrożenia powodziowego dla mieszkańców – stwierdził Sławomir Kłosowski.

Wyczekiwana przez mieszkańców Opola i władze samorządowe inwestycja zapewni ochronę przeciwpowodziową doliny rzeki Odry: gm. Opole, m.in. terenu specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Północnej w Opolu, terenów zamieszkałych przy ul. Partyzanckiej, obwodnicy północnej miasta Opola, dzielnicy Sławice, Żelaznej (gmina Dąbrowa) oraz gminy Dobrzeń Wielki przed wodami powodziowymi rzeki Odry. Ponadto zwiększy się pojemność polderu, który będzie mógł przejąć wody powodzi stuletniej, a nie jak to miało miejsce do tej pory wody o prawdopodobieństwie pojawienia się raz na 33 lata. Modernizacja przyczyni się również do polepszenia warunków użytkowania gruntów zlokalizowanych na terenie istniejącego obiektu.

 

W piątek 21 października na „Pogorii IV” przedstawiciele lokalnych władz, stowarzyszeń, placówek oświatowych oraz mieszkańcy Dąbrowy Górniczej uczestniczyli w sprzątaniu obiektu. Spotkanie było również okazją do podsumowań i przypomnienia najważniejszych zmian wprowadzonych przez Wody Polskie w Gliwicach w mijającym roku na terenie zbiornika.

Akcja odbyła się w ramach kampanii społecznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pn. „Wody to nie śmietnik”, której celem jest propagowanie postaw ekologicznych związanych z dbałością o czystość polskich rzek i zbiorników wodnych. Jak się okazuje organizowanie podobnych inicjatyw przynosi wymierne korzyści. Pomimo zebrania znaczącej ilości odpadów (ponad dwóch pełnych kontenerów) widoczna jest poprawa sytuacji względem poprzednich lat – zbiornik Kuźnica Warężyńska jest czystszy, a śmieci w tak dużym stopniu nie są już nieodłączną częścią jego obszaru.

- W kwestii czystości zbiornika przede wszystkim powinna cieszyć postawa lokalnej społeczności – powiedział Mirosław Kurz, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Mieszkańcy, lokalne władze, stowarzyszenia czy szkoły dbają o najbliższe sobie otoczenie, dostrzegając elementarne znaczenie środowiska wodnego dla całego ekosystemu. Woda jest dobrem, które powinno być dostępne dla wszystkich, ale również wszyscy musimy się o to dobro troszczyć. Dzięki takim akcjom jak ta dzisiejsza każdy z nas może mieć swój mały wkład w przyszłość tego naturalnego zasobu – stwierdził Mirosław Kurz.

W sprzątaniu obiektu uczestniczył poseł Robert Warwas, a także partnerzy przedsięwzięcia: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej, Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej, Zagłębiowskie WOPR, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, Związek Stowarzyszeń „Pogoria IV” oraz Leroy Merlin z Sosnowca. Nie zabrakło również uczniów lokalnych placówek oświatowych oraz oczywiście - pracowników Wód Polskich w Gliwicach.

Wydarzenie było również okazją do podsumowania zmian, które Wodom Polskim w Gliwicach udało się wprowadzić w 2022 roku na terenie zbiornika. Powinni się z nich ucieszyć m. in. rowerzyści, którzy od tej pory przez cały rok będą mogli swobodnie poruszać się po ścieżkach znajdujących się na jazie, będącym częścią obiektu. Dotychczas przejazd w tym miejscu był ograniczany przez bramy zamykane po zakończeniu sezonu letniego. Ponadto, Wody Polskie w Gliwicach udostępniły Gminie Dąbrowa Górnicza teren pod budowę nowych odcinków ścieżek rowerowych. Dzięki temu cykliści, którzy będą chcieli okrążyć zbiornik, nie będą musieli zbaczać na gminną ulicę Marianki. Takie rozwiązanie nie satysfakcjonowało rowerzystów i okolicznych mieszkańców. Powodowało także niebezpieczeństwo w ruchu jednośladów z samochodami. Ujednolicono również regulamin zbiornika, który już wkrótce może zostać aktem prawa miejscowego. Udostępniono również teren pod budowę stanicy, z której korzystać będą służby i podmioty związane z bezpieczeństwem publicznym – Policja, Straż Pożarna i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. To z kolei przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na wodzie.

 

Wody Polskie w Gliwicach zapraszają do sprzątania zbiornika Kuźnica Warężyńska. Zbieranie śmieci na terenie obiektu rozpocznie się 21 października 2022 r. o godzinie 10:00. Będzie to już druga edycja wydarzenia organizowanego w ramach kampanii społecznej PGW Wody Polskie „Wody to nie śmietnik”, a jak pokazują liczne przykłady zanieczyszczania rzek i zbiorników wodnych, realizacja podobnych inicjatyw jest konieczna.

Porządkowanie terenu nad zbiornikiem po sezonie letnim zostanie zorganizowane już po raz drugi. W ubiegłym roku udział w akcji wzięli przedstawiciele lokalnych władz, służb ratowniczych, stowarzyszenia, szkoły, pracownicy PGW Wody Polskie oraz mieszkańcy. Wszyscy wspólnie dołożyli cegiełkę do zachowania czystości tego szczególnego w skali wojewódzkiej miejsca. Warto wspomnieć, że Zbiornik Kuźnica Warężyńska (potocznie nazywany Pogoria IV) pełni istotną rolę na mapie przyrodniczej Śląska. Jest jednym z niewielu obszarów tak cennych środowiskowo w województwie, który ze względu na obecność i gniazdowanie wielu gatunków ptaków, został objęty ochroną programu NATURA 2000. Co więcej, urozmaicona linia brzegowa i bliskość natury, sprawiają że zbiornik cieszy się dużą popularnością wśród osób ceniących rekreację wodną. Ponadto, jest to miejsce popularne szczególnie wśród rowerzystów, którzy mogą poruszać się po nowopowstających ścieżkach. Znajduje się tu również stanica, z której korzystają służby i podmioty związane z bezpieczeństwem publicznym – Policja, Straż Pożarna i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Tegoroczna edycja wydarzenia rozpocznie się w piątek 21 października 2022 r. o godzinie 10:00, a zakończy o godzinie 13:00. Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udział w akcji Organizator zaprasza do punktu zbiórki, który znajduje się przy ulicy Marianki 14A w Dąbrowie Górniczej (od strony wody). W tym miejscu zlokalizowane jest zaplecze eksploatacyjne zbiornika. Uczestnicy otrzymają także worki na śmieci i rękawiczki.

Sprzątanie obiektu zostanie przeprowadzone w ramach kampanii społecznej PGW Wody Polskie „Wody to nie śmietnik”, uświadamiającej konieczność dbania o czystość środowiska wodnego i jego znaczenie dla całej przyrody. Liczne przykłady zaobserwowane podczas podobnych wydarzeń wskazują, że pełnią one istotną rolę dla zwiększania świadomości społecznej.

- Do polskich rzek i zbiorników wodnych w dalszym ciągu trafiają duże ilości odpadów różnego pochodzenia. Sprzęt AGD, na przykład pralki i lodówki, opony, a skrajnie nawet odpady medyczne i chemiczne, które mogą spowodować skażenie większych obszarów. Dzięki działaniom prowadzonym w ramach akcji „Wody to nie śmietnik” możemy zaobserwować, że zmienia się postawa lokalnych społeczności i przyjezdnych, którzy w większym stopniu dbają o najbliższe sobie otoczenie. To przekłada się również na mniejszą liczbę śmieci – twierdzi Mirosław Kurz, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Swoje wsparcie i udział w wydarzeniu potwierdzili już pierwsi Partnerzy: Urząd Miejski Dąbrowy Górniczej, Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej, Okręg PZW w Katowicach, Zagłębiowskie WOPR oraz Leroy Merlin.

  

plakat sprzatanie 13 PAZDZIERNIKA 2022

PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach, odnosząc się do niesłusznie wyrażanych w opinii publicznej obaw, związanych z przebudową polderu Żelazna w Opolu, informują, że sposób realizacji oraz zakres prac prowadzonych w ramach tej inwestycji nie wywarł wpływu na bezpieczeństwo powodziowe, nie zwiększył ryzyka powodzi, ani tym bardziej nie spowodował go. W momencie odstąpienia od umowy z wykonawcą budowy i przebudowy wałów zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących Polderu Żelazna w Opolu, żaden odcinek obwałowania nie pozostał rozebrany. Podkreślamy, że sytuacja przeciwpowodziowa związana z przyległymi do inwestycji terenami nie uległa pogorszeniu. Całe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Przebudowa polderu Żelazna” zostało podzielone na dwa etapy.

W aktualnie wykonywanym etapie 1 na terenie polderu „Żelazna” zaplanowane zostały roboty związane z wałami „zamykającymi”, których w większości do tej pory nie było na terenie tego istniejącego obiektu przeciwpowodziowego i które siłą rzeczy przed rozpoczęciem inwestycji nie stanowiły ochrony przeciwpowodziowej. Dopiero po ich wykonaniu planowany jest etap 2 (kolejna perspektywa finansowa), w którym przebudowane będą istniejące wały od strony rzeki Odry.

W kwestii istniejącego wału zamykającego „Żelazna”, którego stan jest przedmiotem wątpliwości opinii publicznej, informujemy, że wał ten został już przebudowany i uformowany do gabarytów budowli klasy III i mimo iż nie został jeszcze ukończony, jego aktualna wysokość i szerokość znacznie przewyższają dotychczasowe parametry zabezpieczeń na tym odcinku. Ponadto dotychczas wykonane roboty zostały zrealizowane prawidłowo, zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami projektu budowlanego. Roboty ziemne były realizowane zgodnie z warunkami technicznymi dla robót ziemnych warstwami 40cm oraz dogęszczane do założonych w projekcie wskaźników zagęszczenia. Każda kolejna warstwa przechodziła odbiory nadzoru inżyniera poprzedzone badaniami zagęszczenia dla każdej warstwy, oraz pomiary geodezyjne. Powyższe fakty potwierdzają m.in. wpisy w dzienniku budowy. Prawidłowość realizowanych prac w terenie oraz wszystkie wymagane dokumenty zostały dodatkowo zweryfikowane przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu w ramach przeprowadzonej kontroli. Protokół z kontroli o nr WIK 7740.4.2022.KK z dn. 14.07.2022 r. nie wykazał i nie zawierał uwag względem inwestycji. Obserwowane na przedmiotowym wale punktowe, miejscowe formy erozyjne zostaną naprawione w ramach prac zabezpieczających. Obejmą one także zabezpieczenie do rzędnej projektowej wszystkich obwałowań, względem których prowadzono prace budowlane. Prace zabezpieczające będą realizowane w międzyczasie – przed wyłonieniem wykonawcy na dokończenie całego zadania.

Równocześnie zwracamy uwagę, że w światle powyższych faktów nieuprawnione jest wzbudzanie negatywnych emocji wśród mieszkańców i niczym nieuzasadnionego poczucia zagrożenia. Dla Wód Polskich w Gliwicach bezpieczeństwo przeciwpowodziowe stanowi niezmiennie priorytet.

 

polder Żelazna 14.10.2022 edit Easy Resizecom

 

 

W nawiązaniu do pojawiających się w ostatnim okresie w przestrzeni publicznej wątpliwości co do odprowadzania do Kanału Gliwickiego i rzek w zlewni Odry ścieków oraz innych kwestii związanych z tematyką czystości wód płynących i stojących na obszarze administracyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, pragniemy przybliżyć szerszy kontekst tych zagadnień.

 

 Odnosząc się do pytań dotyczących ww. odprowadzania ścieków do rzek i kanałów, należy przede wszystkim zaznaczyć, że ustawa Prawo wodne przewiduje taką okoliczność w ramach tzw. korzystania z wód, wymagając jednak równocześnie od każdego z podmiotów stosujących takie rozwiązanie odpowiedniego pozwolenia. Zgody wodnoprawne wydawane są przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od momentu powstania tej jednostki dn. 1 stycznia 2018 r. i obligują posiadające je podmioty do odprowadzania jedynie oczyszczonych ścieków, spełniających wskazane w pozwoleniach parametry. Parametry w oparciu o które można odprowadzać oczyszczone ścieki zostały precyzyjnie określone w opublikowanych rozporządzaniach wykonawczych. Dopuszczoną przez prawo sytuacją jest również jednoczesne odprowadzanie ścieków jednym kolektorem z kilku zakładów. Należy pamiętać, że w przestrzeni publicznej funkcjonują także pozwolenia sprzed nawet kilkunastu lat, gdy obowiązek ich wydawania należał do innych organów, w tym przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego. Korzyści wynikające z takich decyzji administracyjnych, zwłaszcza w kontekście silnie rozwiniętego na Górnym Śląsku przemysłu ciężkiego, w tym m.in. węglowego, energetycznego, metalurgicznego czy maszynowego, konsumowane były wówczas przez region i cały kraj, dziś zaś ponoszone są tego koszty.

 

W odpowiedzi na pojawiające się w prasie insynuacje, jakoby Wody Polskie w Gliwicach miały trudności z ustaleniem podmiotów, które korzystają z ulokowanych na Kanale Gliwickim wylotów, służących odprowadzaniu do jego wód oczyszczonych ścieków, pragniemy podkreślić, że informacje te są nieprawdziwe. Gospodarstwo, zgodnie z intencją ustawodawcy, wyrażoną w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawie o dostępie do informacji publicznej a także w Prawie prasowym, udziela na podstawie posiadanej wiedzy i dokumentacji odpowiedzi na składane wnioski. Warto jednak  wskazać, że udostępniane przez Wody Polskie w Gliwicach informacje, w nawiązaniu do ustaleń aktów prawnych, odnoszą się bezpośrednio do treści otrzymywanych pytań, nie zaś do oczekiwanych przez ich nadawcę interpretacji.

 

RZGW w Gliwicach prowadzi wzmożoną weryfikację stanu formalno-prawnego wylotów ulokowanych na Kanale Gliwickim i okolicznych ciekach, jak i faktycznej sytuacji w terenie. Jest ona realizowana etapowo i dotyczy wszystkich rzek w danych zlewniach. Na obszarze działania RZGW w Gliwicach czynności te dotyczą więc cieków na długości ponad 6 tys. km i prowadzone są również wobec decyzji administracyjnych wydanych przed 2018 r. Jednostka podejmuje wizje terenowe, stanowiące istotny element działań kontrolnych. W przypadku stwierdzenia, iż korzystający z wylotów czynią to nielegalnie, nie posiadając stosownych pozwoleń, powiadamiane są odpowiednie organy, które podejmują wobec nich dalsze, przewidziane prawem, procedury. Co ważne, PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach nie podsiada tożsamych uprawnień, co funkcjonariusze mundurowi, w tym Policja. Zgodnie z art. 476 ustawy Prawo wodne „Kto bez wymaganej zgody wodnoprawnej (…) korzysta z wód lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Powyższy przepis dotyczy zarówno wprowadzania do środowiska wodnego wód opadowych jak i ścieków. W przypadku naruszenia powyższego przepisu kompetencje do podjęcia stosownych działań posiadają właśnie organy ścigania.

 

Trzeba także zaznaczyć, że na powyższą okoliczność właściwe kroki może podejmować także lokalny samorząd, który dysponuje uprawnieniami wskazanymi w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na jej mocy wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje m.in. kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów w zakresie gospodarki ściekami, pochodzącymi z wód opadowych i roztopowych, zapewnienia zdolności urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzenia ścieków w sposób ciągły oraz należytej jakości odprowadzanych ścieków. Władze samorządowe mają także prawo przeprowadzać kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska - możliwość ich przeprowadzenia daje art. 379 Prawa Ochrony Środowiska. Takie działanie wydaje się zasadne również w sprawie wylotów, funkcjonujących bez pozwoleń wodnoprawnych. Zadaniem gminy jest także zaopatrywanie ludności w wodę i odprowadzenie ścieków.

 

W nawiązaniu natomiast do zgłoszeń, jakie wpływają do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w tym także do RZGW w Gliwicach, w sprawie zaobserwowanych przez mieszkańców i lokalne podmioty zanieczyszczeń oraz innych niepokojących zdarzeń, jak np. śnięte ryby, w rzekach lub kanałach, pragniemy zaznaczyć, że nie pozostają one nigdy bez naszej reakcji. Co do zasady jednak, pobieranie i badanie próbek wody należy do Inspektoratów Ochrony Środowiska, a bezpośrednie informowanie tych jednostek przez zaniepokojonych mieszkańców znacząco skraca i przyspiesza konieczne działania. Każdorazowo jednak, gdy wymaga tego sytuacja, służby terenowe Wód Polskich wspomagają czynności służb, z którymi prowadzą stałą współpracę.

 

Dnia 30 września br. opublikowany został wstępny raport Zespołu ds. sytuacji na rzece Odrze. Praca 49 naukowców z renomowanych państwowych instytutów badawczych i uczelni objęła analizę kilkudziesięciu tysięcy wyników badań i 200 pozycji literatury zagranicznej. Przeanalizowane zostały także zdjęcia satelitarne i innych dostępne materiały badawcze z okresu gdy na Odrze obserwowano masowe śnięcie ryb, a także z okresu go poprzedzającego. Eksperci przestawiając wyniki prac zespołu potwierdzili przypuszczenia, że do śnięcia ryb doprowadziła szybko działająca toksyna wytworzona przez „złote algi”. Przyczyną zakwitu było nałożenie się na siebie kilku czynników, takich jak: zmiana parametrów wody, w tym wzrost jej zasolenia spowodowany suszą hydrologiczną, upały podnoszące temperaturę wody do 27°C i wysokie, większe niż w ubiegłych latach, nasłonecznienie, przyspieszające rozwój glonów. Co istotne, przedmiotowy raport potwierdza ustalenia Wód Polskich w Gliwicach, niejednokrotnie informujących opinię publiczną o braku dowodów na powiązanie śnięcia ryb, które wystąpiło na Odrze ze zdarzeniami na Kanale Gliwickim, na którym ich obecność odnotowywano od końca lipca 2022 r. (por. strona 15 raportu).