Poszukujemy kandydatów na: Samodzielne stanowisko ds. Obronnych

 

Miejsce pracy: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW Gliwice, ul. Sienkiewicza 2

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • realizacja zadań obronnych w regionalnym zarządzie gospodarki wodnej, w tym w szczególności przygotowania dokumentów planistycznych, realizacji zadań operacyjnych i organizacji szkoleń;
 • organizacja i zapewnienie funkcjonowania systemu stałego dyżuru w regionalnym zarządzie gospodarki wodnej;
 • realizacja zadań związanych z militaryzacją w regionalnym zarządzie gospodarki wodnej i jednostkach podległych, właściwych terytorialnie;
 • realizacja zadań wynikających z systemu wsparcia państwa gospodarza (HNS) w regionalnym zarządzie gospodarki wodnej;
 • realizacja zadań z zakresu przepisów dotyczących infrastruktury krytycznej;
 • nadzór i współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Wód Polskich w ramach zarządzania kryzysowego;
 • planowanie budżetu dotyczącego obronności, we właściwości terytorialnej regionalnego zarządu gospodarki wodnej;
 • opracowywanie sprawozdań okresowych z wykorzystania przyznanych z budżetu państwa lub budżetu środków europejskich, funduszy przeznaczonych na cele obronne;
 • prowadzenie spraw w zakresie dostosowania regionalnego zarządu gospodarki wodnej do funkcjonowania w stanach gotowości obronnej państwa;
 • nadzór nad zarządami zlewni właściwymi terytorialnie, w zakresie realizacji nałożonych zadań obronnych oraz uruchamiania punktu kontaktowego w ramach stałego dyżuru.

  Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na w/w stanowisku;
 • wykształcenie wyższe preferowane: administracyjne, prawnicze, inżynierii bezpieczeństwa, bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego,  p/pożarowego, zarządzania kryzysowego lub specjalności wojskowych.
 • Znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności z zakresu ustaw: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o zarządzaniu kryzysowym, o ochronie przeciwpożarowej, o ochronie danych osobowych, o stanie wojennym, o stanie wyjątkowym, o stanie klęski żywiołowej, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej, o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość i umiejętność obsługi programu Ms Office i Internetu.

 Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

 Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.

 Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2019 r.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście np. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul.Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

(I piętro, pokój nr 103), z dopiskiem: „Specjalista ds. Obronnych_/2/2019.", zawierające poniższą klauzulę:

 „Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 31.12.2019 r.

 Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.