Dotyczy: czasowego zwolnienia z opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych w okresie od 16 maja do 30 września 2020 r., związanego z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U z 2020, poz. 875), która wprowadziła m. in. zmiany do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.). Zgodnie z dodanym do ustawy Prawo Wodne art. 568 a do dnia 30 września 2020 r. zwalnia się z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych, podmioty wykonujące czynności, o których mowa w art. 306 ust. 1 Prawa Wodnego tj.:

1) przewóz osób statkami pasażerskimi oraz wycieczkowymi;

2) przewóz towarów statkami towarowymi;

3) żeglugę pustych statków towarowych;

4) holowanie lub spław drewna;

5) korzystanie ze śluz lub pochylni.

Zwolnienie obowiązuje od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. od dnia 16 maja 2020 r.