Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 30 września 2020 r. traci moc art. 568a ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875), zgodnie z którym podmioty wykonujące czynności związane z:

  • przewozem osób statkami pasażerskimi oraz wycieczkowymi,
  • przewozem towarów statkami towarowymi,
  • żeglugą pustych statków towarowych,
  • holowaniem lub spławianiem drewna,
  • korzystaniem ze śluz lub pochylni,

zwolnione zostały z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych.

W związku z powyższym, z dniem 1 października 2020 r. ww. podmioty ponownie będą ponosić należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych.

Zwracamy się z prośbą o zachowanie wymogów sanitarnych i szczególnej ostrożności podczas korzystania przez jednostki pływające ze śluz i pochylni, a także śledzenie komunikatów nawigacyjnych dostępnych na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: https://wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2020 roku zmienia się adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wysyłanej od dnia 1 października 2020 roku korespondencji kierowanej do KZGW na adres:

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Ul. Żelazna 59A

00-848 Warszawa

 

Jednocześnie informujemy, że wszystkie numery telefonów stacjonarnych w strukturze Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pozostają bez zmian.

Wody Polskie uczestniczyły w międzynarodowym spotkaniu pomiędzy polską i czeską delegacją, które odbyło 17 września się m.in. na zbiorniku Racibórz Dolny. Wizyta sąsiadów z południa związana była z projektem drogi wodnej Dunaj-Odra-Łaba, która ma przecinać również Racibórz. Spotkanie zakończyło się briefingiem prasowym na przejściu polsko-czeskim w Chałupkach.

Wizyta odbyła się przy udziale polskiej delegacji, w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Anna Moskwa – Podsekretarz Stanu, Monika Niemiec-Butryn – Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej oraz Przemysław Żukowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Stronę czeską reprezentowali: Jan Sechter – Wiceminister Transportu, Evzen Vydra – Dyrektor Sekcji Transportu Wodnego, Lubomir Fojtu – Dyrektor Dróg Wodnych Republiki Czeskiej oraz Tomas Kolarik – ekspert Dyrekcji Dróg Wodnych Republiki Czeskiej.

Przedstawicielami PGW WP byli prezes Przemysław Daca oraz Mirosław Kurz – dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, którzy pełnili rolę gospodarzy w czasie wizyty na terenie zbiornika Racibórz Dolny.

Istotny temat w czasie spotkania stanowił projekt drogi wodnej Dunaj-Odra-Łaba. Zarówno Polacy, jak i nasi południowi sąsiedzi dostrzegają w nim duży potencjał ekonomiczny, związany z rozwojem transportu towarów drogami wodnymi po śródlądziu. Według wariantów planistycznych trasa może mieć swój początek u ujścia rzeki Morawy do Dunaju w Bratysławie, a dzięki połączeniu z Odrą ciągnąć się będzie przez Wrocław aż do Bałtyku i Berlina. Trasa może również przecinać Ostrawę, Chałupki oraz Racibórz, który niezależnie od przyjętej ostatecznie koncepcji, ma się znaleźć na trasie żeglugi. Rozważane są także trzy warianty przebiegu odcinka Dunaj-Odra: zachodni (przez gminę Krzyżanowice), wschodni (przez gminę Gorzyce) oraz środkowy (pomiędzy zachodnim i wschodnim). Wizyta zagranicznych gości była więc okazją do wymiany uwag pomiędzy uczestnikami rozmów.

- Rozważając warianty przyszłego kanału Odra-Dunaj-Łaba i poddając go konsultacjom, istotne są opinie wszystkich stron niezależnie od możliwego przebiegu trasy - powiedział w trakcie spotkania Przemysław Żukowski. Tym samym podkreślił konieczność kooperacji dwóch krajów w zakresie budowy drogi wodnej.

Wybór miejsca spotkania nie był przypadkowy. Zbiornik Racibórz Dolny – polder, oddany do użytku w 2020 r. pełni istotne funkcje, również z perspektywy trasy Dunaj-Odra-Łaba. Jest to największy tego typu obiekt hydrotechniczny w Polsce, którego zadaniem jest zabezpieczanie przed powodzią poprzez redukowanie fali powodziowej na rzece Odrze. W ten sposób chroni przed zniszczeniami miasta, przez które według planów miałaby przechodzić międzynarodowa trasa (m.in. Wrocław, Chałupki. Ostrawę).

Ponadto, reprezentanci rządów Polski i Czech udali się na wieżę widokową w Chałupkach przy meandrach Odry, gdzie według czeskich planów miałaby przechodzić trasa oraz wzięli udział w briefingu prasowym, który odbył się w Chałupkach przy polsko-czeskim przejściu granicznym. Tam strona czeska potwierdziła swoją gotowość do współpracy w kwestii budowy drogi wodnej:

- W regionie, w którym mieszka pięć milionów ludzi, przeniesienie transportu z dróg i kolei na rzekę jest konieczne. Cieszymy się, że Odra stanie się naszą magistralą do portu w Szczecinie – powiedział minister Jan Sechter.

W trakcie briefingu głos zabrała także minister Anna Moskwa:

- Za wcześnie jest, by mówić o ostatecznym kształcie trasy. Na pewno ponownie przeanalizujemy to zagadnienie, uwzględniając aspekty gospodarcze, środowiskowe i samorządowe.

Ponadto pochwaliła współpracę ze stroną czeską:

- Ten rząd gwarantuje nam dobrą współpracę i reprezentację, również na forum Unii Europejskiej – powiedziała minister Moskwa.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, przygotowało "Poradnik dla samorządów wyznaczających aglomeracje".

Dokument ten stanowi odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania ze strony samorządów oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych dotyczące procesu wyznaczania aglomeracji oraz aktualnej sytuacji w gospodarce ściekowej. Powstał on na podstawie pytań zadanych przez uczestników webinariów dotyczących gospodarki ściekowej w dużych aglomeracjach o RLM ≥100 000, które odbyły się w dniach 23 lipca i 10 sierpnia 2020 r.

Celem spotkań było przybliżenie problematyki wdrażania wymagań dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. dyrektywy ściekowej). Przedstawione zostały założenia dyrektywy ściekowej, sposób jej transpozycji w Polsce oraz najważniejsze problemy, na jakie napotyka jej wdrażanie. Zaprezentowano także informacje dotyczące zmian przepisów prawa w zakresie prawidłowego i optymalnego wyznaczania, zmieniania i likwidowania aglomeracji oraz zasady optymalnego projektowania sieci kanalizacyjnych.

Materiałem uzupełniającym poradnik są dwie prezentacje - Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pt. „Warunki wdrażania dyrektywy 91/271/EWG w Polsce” oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Perspektywy finansowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej w nowym rozdaniu funduszy 2021-2027”.

Źródło: MGMiŻŚ

Materiały można pobrać bezpośrednio ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

(https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/poradnik-dla-samorzadow-wyznaczajacych-aglomeracje) lub poniżej.

PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Poradnik_dla_samorządów_wyznaczających_aglomeracje.pdf)Poradnik_dla_samorządów_wyznaczających_aglomeracje.pdf 1865 kB 2020-09-11 09:52 2020-09-11 09:52
Pobierz plik (Prezentacja_MGMiŻŚ.pdf)Prezentacja_MGMiŻŚ.pdf 1116 kB 2020-09-11 09:52 2020-09-11 09:52
Pobierz plik (Prezentacja_NFOŚiGW.pdf)Prezentacja_NFOŚiGW.pdf 2090 kB 2020-09-11 09:52 2020-09-11 09:52

 

Remont śluz Łabędy i Dzierżno na Kanale Gliwickim dobiegł końca. Tym samym zakończył się I etap modernizacji Kanału, w ramach którego śluzy odrzańskie w Łabędach, Dzierżnie, Rudzińcu oraz Kłodnicy zostały przystosowane do III klasy drogi wodnej. Wody Polskie w Gliwicach 7 września 2020 r. odebrały śluzę Łabędy z rąk wykonawcy prac.

Modernizacja kluczowych obiektów na Kanale Gliwickim odbywała się w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywach finansowych 2007-2013 (pierwsza faza) oraz 2014-2020 (druga faza). Oprócz Łabęd i Dzierżna, prace obejmowały również remont na kolejnych śluzach nadodrzańskich zarządzanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, tj. Rudziniec oraz Kłodnica. Tam wszystkie planowane działania zakończyły się w 2015 roku. Całkowita wartość projektu czterech śluz wyniosła ponad 175 mln zł.

Zasadniczym celem przeprowadzonych prac była poprawa warunków transportu wodnego. W tym celu wykonano szereg zadań, których efektem jest m. in. zwiększenie przepustowości śluz, skrócenie czasu śluzowań i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu oraz poprawa poziomu niezawodności urządzeń pracujących na śluzach.

Zakres prac na modernizowanych śluzach był do siebie zbliżony. Wyróżnić można m.in. remonty obu komór (ścian stalowych, betonów głów i dna komór, wymianę wrót wraz z napędami). Mając na uwadze konieczność zachowania ciągłości żeglugi, RZGW Gliwice stworzyło harmonogram robót, w którym śluzowania na Kanale Gliwickim mogły odbywać się jedną komorą każdej z remontowanych śluz, bez konieczności zamknięcia drogi wodnej dla ruchu towarowego i rekreacyjnego.

W zakresie prowadzonych prac znalazło się także wzmocnienie grunt wokół komór, wykonanie remontów ścian awanportów i dalb oraz budowa nowych pomosty, umożliwiających zejście na ląd załóg jednostek towarowych, oczekujących na śluzowanie. Ponadto, uruchomiono urządzenia służące do oszczędnościowego śluzowania, co pozwoliło na zmniejszenie zapotrzebowania na wodę niezbędną do prawidłowego wykorzystywania obiektów. Jako całkowicie nowe obiekty powstały rurociągi obiegowe, służące do przeprowadzania nadmiaru wód (np. w przypadku wezbrania) z pominięciem komór śluz. Postawiono także budynki socjalne dla pracowników. Remontowi zostały poddane obiekty, w których znajdują się maszynownie oraz sterownie. Modernizacji uległy też układy sterowania i automatyki. W zakresie prac związanych z elektryką, wymieniono stare oświetlenie śluz na nowoczesne lampy LED oraz sieci elektryczne. Została także uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa i otoczenie budynków.

Kanal Gliwicki 2020 grafika

Na uwagę zasługuje fakt, że to pierwsza modernizacja w historii tych obiektów. Od momentu ich powstania w latach trzydziestych dwudziestego wieku prowadzono tu co prawda niezbędne remonty, które miały na celu utrzymanie obiektu w sprawności, jednak na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ograniczano dodatkowo inwestycje na rozwój dróg wodnych. Efektem tych działań była konieczność zamknięcia (ze względu na zły stan techniczny) komory południowej śluzy Łabędy i wyłączenie jej z eksploatacji na niemal 24 lata (od 1994 do 2018 roku).

- Kanał Gliwicki to nie tylko symbol miasta Gliwice. To również istotny punkt integracji województwa śląskiego i opolskiego. Mamy nadzieję, że dzięki przeprowadzonym modernizacjom, droga wodna – jedyny w kraju kanał o funkcji transportowej, powróci do lat swojej świetności i stanie się istotną w skali regionu trasą żeglugi śródlądowej. Jesteśmy optymistami, ponieważ obserwowaliśmy intensyfikację przewozu towarów m.in. w 2017 roku. Modernizacja tych wysłużonych obiektów była nieodzowna, również ze względu na ich awaryjność. Po zakończeniu projektu uzyskaliśmy pewność co do bezpieczeństwa tak użytkowników drogi wodnej, jak i obsługi pracującej na tych obiektach – powiedział Mirosław Kurz, Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach.

Z kolei Marcin Jarzyński, Zastępca Dyrektora RZGW w Gliwicach ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, zauważył, iż realizacja zarówno II fazy projektu, jak i I odbywała się przy współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, przystępując do prac projektowych nad inwestycją polecił służbom konserwatora uzgodnienie zakresu planowanych prac, mimo że wówczas śluzy Kanału Gliwickiego nie figurowały w rejestrze zabytków. RZGW zdawał sobie sprawę z historycznej wartości obiektów Kanału Gliwickiego i unikatowego w skali kraju charakteru drogi wodnej.

- Naszą intencją było przeprowadzenie prac modernizacyjnych w taki sposób, by zachować dotychczasowy wygląd i układ architektoniczny obiektów, przy jednoczesnym ich dostosowaniu do obecnie obowiązujących norm bezpieczeństwa i koniecznych standardów na drodze wodnej – informuje Marcin Jarzyński.

II Faza I etapu projektu pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej” kosztowała nieco ponad 53 mln 128 tys. zł. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne POM Sp. z o.o.

Równolegle kontynuowane są prace modernizacyjne w ramach II etapu projektu na opolskich śluzach Kanału Gliwickiego w Sławięcicach i Nowej Wsi. Ich ukończenie nastąpi przed rozpoczęciem najbliższego sezonu nawigacyjnego na tej drodze wodnej.

 

Kanał Gliwicki

Kanał Gliwicki wybudowany został w latach 1934 - 1938, w miejsce istniejącego od początku XIX wieku Kanału Kłodnickiego. Jest drogą wodną łączącą rzekę Odrę z Gliwicami w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Jego długość to 40,60 km, maksymalna głębokość 3,50 m, a różnica poziomów wody na początku i końcu kanału wynosi 43,60 m. Początek kanału znajduje się w Kędzierzynie-Koźlu na 98. kilometrze rzeki Odry, natomiast koniec w basenie portowym Portu Gliwice. Kanał przebiega przez województwa opolskie i śląskie. Kanał został podzielony stanowiskami śluzowymi na 6 odcinków: Kłodnica, Nowa Wieś, Sławięcice, Rudziniec, Dzierżno i Łabędy.

 

 

 

Od 18 sierpnia do 4 września 2020 r. trwają konsultacje publiczne wariantów przebiegu połączenia polskiego odcinka Dunaj-Odra-Łaba. Konsultacje otworzyła Anna Moskwa Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W wideokonferencji uczestniczyło ponad 40 przedstawicieli samorządów terytorialnych i administracji rządowej z obszaru oddziaływania planowanej drogi wodnej.
 
W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kontynuowane są prace nad przygotowaniem Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Na potrzeby programu prowadzone są także analizy dotyczące dróg wodnych, które są funkcjonalnie powiązane z drogą wodną na Odrze – połączenia Dunaj-Odra-Łaba (Kędzierzyn-Koźle – Chałupki) oraz Kanału Śląskiego.
 
Do 4 września MGMiŻŚ zbiera uwagi do opracowanej przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wariantowej koncepcji przebiegu połączenia Dunaj-Odra-Łaba na terenie Polski.
 
Zainteresowane podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
Wideokonferencja otwierająca konsultacje społeczne dotyczące Odrzańskiej Drogi Wodnej
z udziałem Anny Moskwy Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Fot. MGMiŻŚ
 

Kulminacyjna fala wezbraniowa, jaka na skutek opadów deszczu, które w dniu wczorajszym przeszły przez teren Czech, pojawiła się na Odrze, dotarła dziś do wodowskazu Racibórz-Miedonia ok. godz. 7:00. Jej szczyt wyniósł 603 cm przy przepływnie 460 m3/s. Fala sukcesywnie przemieszcza się w kierunku Opola. Możliwe jest punktowe wystąpienie wód rzeki do międzywala, jednak nie przewiduje się zagrożenia dla okolicznych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych.

Z kolei sytuacja w zlewni rzeki Olzy stabilizuje się, a stan wód stopniowo się obniża. Nie prognozuje się także w najbliższym czasie na jej terenie wystąpienia gwałtownych opadów.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gliwicach podpisał 19 sierpnia br. umowy o dofinansowanie modernizacji śluz oraz sterowni na stopniach wodnych w Krapkowicach i Januszkowicach, a także na budowę jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy. Modernizacja potrwa od września 2020 do lipca 2023 r.

Umowy na realizacje projektów zostały podpisane w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie. Spotkanie odbyło się z udziałem Małgorzaty Jarosińskiej Jedynak – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Anny Moskwy – Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Centrum Unijnych Projektów Transportowych reprezentowała Sylwia Cieślak-Wilk p. o. Zastępcy Dyrektora CUPT. W spotkaniu uczestniczył też Krzysztof Woś – Zastępca Prezesa PGW WP ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą. RZGW Gliwice reprezentował Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Marcin Jarzyński.

W ciągu niespełna trzech lat przeprowadzony zostanie szereg działań, które przyczynią się do poprawy funkcjonalności trzech obiektów. Co ważne, inwestycje będą bezpieczne dla środowiska naturalnego – na obiektach budowane będą przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych. Łączna wartość inwestycji wynosi ponad pół mld zł, z czego 470 mln zł to dofinansowania z Unii Europejskiej.

Na stopniu wodnym Januszkowice nastąpi przebudowa sterowni oraz obiektów socjalnych. Ponadto przebudowana zostanie dolna tama rozdzielcza oraz przeprowadzona zostanie regulacja prawego brzegu. Zmodernizowane zostaną również awanporty. Stworzone zostaną miejsca postojowe dla statków oraz place manewrowe. Co jednak najważniejsze, przewiduje się budowę komory śluzy o wymiarach 190/12m, z głową pośrednią i przebudowę istniejącej komory pociągowej o wymiarach 187/9,6m. Zakres przedsięwzięcia pozwoli na zapewnienie ciągłości żeglugi śródlądowej na Odrzańskiej Drodze Wodnej w przypadku ewentualnej awarii jednej ze śluz. Podobny zakres obejmują prace w obrębie śluzy i sterowni stopnia wodnego w Krapkowicach.

Z kolei na Ujściu Nysy zbudowany zostanie jaz klapowy z napędem hydraulicznym i automatycznym systemem sterowania, który zastąpi wysłużony jaz kozłowo-iglicowy. W czasie rozbiórki jazu kozłowo-iglicowego zachowana zostanie m.in. zabytkowa przepławka. Powstanie też nowa przepławka dla ryb dwuśrodowiskowych. Realizacja inwestycji obejmie budowę kładki komunikacyjnej oraz przebudowę budynków osiedla przystopniowego, tamy rozdzielczej, brzegów Odry w pobliżu jazu, a także poszurów jazowych, dróg dojazdowych i obiektów energetycznych i teletechnicznych.

- W dobie postępujących zmian klimatu, intensywnie podejmowanych działań na rzecz przeciwdziałania suszy z jednej strony i minimalizowania skutków powodzi z drugiej, równie ważne są inwestycje na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych i utrzymanie istniejących obiektów służących transportowi śródlądowemu w pełnej sprawności. Za sprawą realizacji trzech projektów, na które dziś uzyskaliśmy dofinansowanie: modernizacji śluz oraz sterowni na stopniach wodnych w Krapkowicach i Januszkowicach, a także na budowę jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy, żegluga po Odrze będzie efektywna, bezpieczna dla użytkowników oraz obsługi, a administrator szlaku - Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zyska pewność co do sprawności i niezawodności infrastruktury. Dzięki dofinansowaniu unijnemu potencjał Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku zarządzanym przez Wody Polskie w Gliwicach, zostanie optymalnie wykorzystany, przy wykazaniu pełnej troski i dbałości o środowisko naturalne” – zaznaczył w czasie podpisywania umów Marcin Jarzyński, Zastępca Dyrektora Wód Polskich w Gliwicach ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa Wód Polskich piątek, 14 sierpnia 2020 roku, jest dniem wolnym od pracy dla pracowników, którzy są zatrudnieni w systemie podstawowego czasu pracy. Tego dnia biura Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, poszczególnych Zarządów Zlewni oraz Nadzorów Wodnych będą nieczynne. Wszystkich klientów zapraszamy do kontaktu w pozostałe dni robocze.