Informacje dotyczące realizowanego Projektu pn.: „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów”, wydzielonego z Projektu pn.: „Modernizacja 3 długich śluz pociągowych wraz z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej”.

 

Lokalizacja Projektu: 
Niniejsza inwestycja ma charakter punktowy i realizowana będzie w województwie opolskim, powiat Krapkowice, gmina Krapkowice.

 

Cel Projektu: 
Celem zadania jest rozwój i usprawnienie śródlądowej drogi wodnej na Odrze oraz usprawnienie niskoemisyjnych systemów transportu przyjaznych środowisku, w tym o obniżonej emisji hałasu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych i infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej. Rezultatem realizacji Projektu będzie większe wykorzystanie przyjaznego środowisku transportu i utrzymanie parametrów śródlądowych dróg wodnych. Projekt wpisuje się w cele szczegółowe POIiŚ priorytetu inwestycyjnego III w ramach działania 3.2 „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych”.

 

Aktualna wartość całej Inwestycji: 219.250.000,00 zł, w tym:
Wkład BP: 33.026.027,59 zł
Wkład UE:
186.209.500,00 zł

Środki własne PGW WP: 14.472,41 zł

 

Projekt współfinansowany jest z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

DZIAŁANIE: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

PODDZIAŁANIE: B: Śródlądowe drogi wodne

Ze względu na wzrost kosztów projektu związanych ze wzrostem cen rynkowych oraz rozszerzenie projektu o rozwiązania zapewniające zachowanie ciągłości żeglugi podczas przebudowy, na początku czerwca 2019 r., podjęto decyzję o podziale inwestycji na trzy osobne projekty, tj.:

  • Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów,
  • Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów,
  • Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Opole wraz z przebudową awanportów – planowane do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej POIiŚ.

Zgodnie z opublikowaną nową wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020 (SzOP) i Wykazu Projektów Zidentyfikowanych, w ramach 3.2-27 pojawiły się 2 projekty:

  • 3.2-27.1 Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów
  • 3.2-27.2 Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów.

 

Okres realizacji I części Inwestycji:
Data rozpoczęcia: IV kwartał 2016r. (ogłoszenie pierwszego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji technicznej).

Data zakończenia: IV kwartał 2023r. (zakończenie robót budowalno-montażowych).

 

Ważniejsze daty realizacyjne:
07.06.2021 r. – podpisano umowę z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowym POM Sp. z o.o.
09.06.2021 r.  przekazano wykonawcy plac budowy w dniu 
31.08.2023 r. – termin zakończenia inwestycji

  

Zakres inwestycji:
- budowę nowej komory o parametrach użytkowych 190m długości i 12m szerokości, z głową pośrednią, wraz z wyposażeniem technicznym, mechanicznym i hydraulicznym (wrota wsporne, zamknięcia kanałów obiegowych, zamknięcia remontowe),

- przebudowę istniejącej komory pociągowej, co zapewni dwukomorowy standardowy układ i zagwarantuje ciągłość żeglugi,
- modernizację infrastruktury i obiektów towarzyszących.

  

Dotychczas wykonany zakres robót budowlanych: 
- wykonanie mostu i dróg tymczasowych
- budowa nowej śluzy 12x190 m – wykonanie przesłony i ścianek szczelnych dla grodzy, wykopy w grodzy z wyrównaniem pod chudy beton, wykonanie drenaży, częściowe ułożenie chudych betonów pod konstrukcje śluzy,
- przepust na potoku Sonia – wykonanie ścianek szczelnych grodzy wraz z rozparciami pierwszego etapu przepustu pod górnym awanportem śluzy pociągowej, wykopy w grodzy, wykonanie podbudowy, ułożenie rurociągów wraz ze studniami, zasypka rurociągów, wykonanie przyczółka wlotowego do przepustu,
- awanporty – rozpoczęto wykonywanie wykopów pod awanport górny śluzy nowej, odmulenie i pogłębienie awanportu górnego śluzy pociągowej, wykopy pod awanport dolny śluz.