Informacje dotyczące realizowanego Projektu pn.: „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów”, wydzielonego z Projektu pn. „Modernizacja 3 długich śluz pociągowych wraz z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej”. 

 

Lokalizacja Projektu:
Niniejsza inwestycja ma charakter punktowy i realizowana będzie w województwie opolskim w lokalizacji:
- we wsi Reńska Wieś, gminie Reńska Wieś, powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, województwie opolskim oraz częściowo we wsi Januszkowice, gminie Zdzieszowice, powiecie krapkowickim,
- na terenie wsi Januszkowice, gminie Zdzieszowice, powiecie krapkowickim.

 

Cel Projektu:
Celem zadania jest rozwój i usprawnienie śródlądowej drogi wodnej na Odrze oraz usprawnienie niskoemisyjnych systemów transportu przyjaznych środowisku, w tym o obniżonej emisji hałasu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych i infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej. Rezultatem realizacji Projektu będzie większe wykorzystanie przyjaznego środowisku transportu i utrzymaniu parametrów śródlądowych dróg wodnych. Projekt wpisuje się w cele szczegółowe POIiŚ priorytetu inwestycyjnego III w ramach działania 3.2 „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych”.

 

Aktualna wartość całej Inwestycji: 199.789.485,03 zł, w tym:
Wkład BP: 54.038.337,41 zł
Wkład UE: 145.736.675,21 zł
Środki własne PGW WP:
14.472,41 zł

 

Projekt współfinansowany jest z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

DZIAŁANIE: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

PODDZIAŁANIE: B: Śródlądowe drogi wodne

Ze względu na wzrost kosztów projektu związanych ze wzrostem cen rynkowych oraz rozszerzenie projektu o rozwiązania zapewniające zachowanie ciągłości żeglugi podczas przebudowy, na początku czerwca 2019 r., podjęto decyzję o podziale inwestycji na trzy osobne projekty, tj.:

  • Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów,
  • Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów,
  • Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Opole wraz z przebudową awanportów – planowane do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej POIiŚ.

Zgodnie z opublikowaną nową wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020 (SzOP) i Wykazu Projektów Zidentyfikowanych, w ramach 3.2-27 pojawiły się 2 projekty:

  • 3.2-27.1 Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów,
  • 3.2-27.2 Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów.

 

Okres realizacji I części Inwestycji:
Data rozpoczęcia: IV kwartał 2016 r. (ogłoszenie pierwszego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji technicznej).
Data zakończenia: IV kwartał 2023r. (zakończenie robót budowalno-montażowych).

 

Ważniejsze daty realizacyjne:
31.12.2020 r. – podpisano umowę z Wykonawcą firmą PORR S.A.
31.07.2023 r. – termin zakończenia inwestycji

 

Zakres inwestycji:
- przebudowę istniejącej śluzy małej poprzez jej częściową rozbiórkę i budowę w jej miejscu śluzy o parametrach 190m długości użytkowej i 12m szerokości użytkowej wraz z wyposażeniem technicznym, mechanicznym i hydraulicznym
- przebudowę istniejącej komory pociągowej, co zapewni dwukomorowy standardowy układ i zagwarantuje ciągłość żeglugi,
- regulację prawego brzegu rzeki Odry poniżej jazu i wylotu z MEW na stopniu wodnym wraz z wykonaniem opaski brzegowej i przebudową tamy rozdzielczej od wody dolnej,
- modernizację infrastruktury i obiektów towarzyszących.

 

Dotychczas wykonany zakres robót budowlanych:
- wykonanie przeprawy pontonowej,
- rozbiórka śluzy małej, budynku socjalnego oraz starego budynku sterowni śluz,
- budowa nowej śluzy 12x190 m - wykonanie grodzy budowlanej w tym: pogrążenie ścianek szczelnych, częściowy montaż rozparć grodzy, doszczelnienie ścian grodzy jet- groutingiem, wykopy z odwozem urobku, wykonanie drenaży, ułożenie chudych betonów pod konstrukcje głowy górnej i trzech sekcji komory śluzy, zbrojenie i betonowanie płyty dennej głowy górnej i dwóch sekcji komory śluzy,
- budynek socjalno- magazynowy – wykonanie ław i ścian fundamentowych, podbudowy pod posadzki, ścian budynku i strop żelbetowy,
- korekta brzegu prawego – wykopy z odwozem urobku, profilowanie i ubezpieczenie skarp narzutem kamiennym na geowłókninie.