Informacje dotyczące realizowanego Projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - etap II" obejmującego modernizację śluz Nowa Wieś i Sławięcice, znajdujących się na Kanale Gliwickim. 

 

Lokalizacja Projektu:
- śluza Nowa Wieś znajduje się w km 7+800 Kanału Gliwickiego, na terenie województwa opolskiego, w powiecie Kędzierzyn-Koźle, w gminie Kędzierzyn-Koźle,
- śluza Sławięcice znajduje się w km 15+190 Kanału Gliwickiego, na terenie województwa opolskiego, w powiecie Kędzierzyn-Koźle, w gminie Kędzierzyn-Koźle.

 

Cel Projektu:
Realizacja projektu ma na celu dostosowanie Kanału Gliwickiego do III klasy drogi wodnej poprzez poprawę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa budowli i urządzeń elektromechanicznych oraz wprowadzenie elektronicznego systemu zarządzania i kontroli pracy śluz, wraz z przesyłem informacji do odpowiednich jednostek Wód Polskich. Efektem prac będzie uzyskanie niezawodności i dobrego stanu technicznego śluz, zwiększenie przepustowości Kanału oraz bezpiecznego i oszczędnego gospodarowania wodą w trakcie śluzowań.

 

Aktualna wartość Projektu: 69.736.679,15 zł, w tym:
Wkład BP: 10.460.501,88 zł
Wkład UE: 59.276.177,27 

 

Okres realizacji Inwestycji:
Data rozpoczęcia: IV kwartał 2017r.
Data zakończenia: II kwartał 2021 r. (zakończenie robót budowalno-montażowych)

 

Zakres inwestycji:

- budowa budynków socjalnych,
- budowa kanałów obiegowych na śluzach,
- wykonywanie wrót dolnych i górnych dla komór północnych i południowych śluz,
- modernizacja mechanizmów służących do śluzowania,
- reprofilacja betonów na głowach górnych i dolnych śluz w komorach,
- wykonanie nowych dalb na awanporcie górnym i dolnym śluz,
- wykonanie pomostów zejściowych wyposażonych w media – energię elektryczną i wodę,
- naprawa ścian stalowych śluz,
- modernizacja instalacji zasilania oraz instalacji wewnętrznych,
- modernizacja budynków sterowni głównej oraz maszynowni,
- odmulanie awanportu górnego i dolnego śluz,
- zagospodarowanie terenu obejmujące remont nawierzchni istniejących oraz wymianę ogrodzenia.