Informacje dotyczące realizowanego zadania pn.: "Przebudowa koryta cieku Drama w km 0+000-4+230, gm. Pyskowice, pow. Gliwicki".

 

Lokalizacja Projektu:

Niniejsza inwestycja realizowana jest w województwie śląskim, powiat gliwicki, gmina Pyskowice.

 

Całkowita wartość zadania: 2.837.489,08 zł, w tym:

Rezerwa celowa 44: 1.975.051,52 zł

 

Okres realizacji inwestycji:

Dokumentacja: 2006-2017 r.

Etap I robót: 11-12.2020 r.

Etap II robót: 9-12.2021 r.

 

Zakres zadania:

Zadanie obejmuje regulację koryta cieku Drama na odcinku w km 2+670 – 3+353, którą zrealizowano w 2020 r., a także przebudowę dwóch istniejących stopni na bystrotoki (stopnia B17 na bystrotok w km 0+866 do km 0+900, stopnia B18 na bystrotok w km 0+698 do km 0+736) oraz wykonanie tarliska w km 0+736 - 0+866, które to prace są realizowane w roku 2021.

Efektem robót przeprowadzonych w ramach inwestycji jest przede wszystkim minimalizacja zagrożenia powodziowego poprzez ujednolicenie i stabilizację przepływu oraz zapewnienie ciągłości cieku poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb.