Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

     Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Dziale Inwestycji

 

Miejsce pracy:  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gliwicach

ZZ Katowice ul. Plac Grunwaldzki 8-10 40-127 Katowice

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • programowanie, planowanie inwestycji wodnych w układzie rocznym i wieloletnim
  i prowadzenie inwestycji z zakresu gospodarki wodnej, pełnienie funkcji inwestora albo inwestora zastępczego, w tym:
 • bilansowanie, weryfikowanie i przygotowywanie planów inwestycyjnych Zarządu Zlewni i potrzeb  inwestycji w oparciu o analizy i wnioski,
 • występowanie o zatwierdzenie wykazu inwestycji planowanych do realizacji,
 • określanie potrzeb finansowych dla planowanych zadań inwestycyjnych
  i wnioskowanie o środki na realizację,
 • pozyskiwanie finansowania dla inwestycji z funduszy zewnętrznych;
 • programowanie, planowanie i nadzór wykonywania urządzeń melioracji wodnych realizowanych na koszt osób prawnych lub osób fizycznych lub przy współfinansowaniu ze środków publicznych przez zainteresowanych właścicieli gruntów oraz współpraca przy ustalaniu opłat melioracyjnych lub części kosztów;
 • określanie potrzeb w zakresie prac studialnych, przedprojektowych i projektowych;
 • analiza poszczególnych stadiów wykonywania dokumentacji pod kątem:
 • kompletności opracowań oraz niezbędnych uzgodnień,
 • kompleksowości i prawidłowości rozwiązań projektowych pod względem technicznym  i przyjętych technologii robót, proponowanych rozwiązań projektowych w aspekcie ochrony środowiska   i ochrony przeciwpowodziowej,
 • potrzeb opracowania opinii i koreferatów oraz przedkładanie opracowań
  do zaopiniowania przez zespół oceny projektów inwestycyjnych;
 • przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zgód, opinii oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Wód Polskich
  w tym zakresie;
 • realizacja inwestycji, w tym m.in.
 • wnioskowanie o powołanie i udział w czynnościach zdawczo-odbiorczych,
 • nadzór nad właściwą realizacją inwestycji, w tym zgodności z zawartymi umowami oraz prowadzenie pełnej dokumentacji przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • bieżąca analiza kosztów realizacji zadań inwestycyjnych,
 • dokonywanie rozliczeń końcowych zadań inwestycyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem inwestycji z funduszy zewnętrznych, kontrola osiągania założeń i wymaganych wskaźników wynikających z podpisanych umów i dla programów dofinansowujących inwestycję;
 • przygotowywanie i przekazywanie do właściwej komórki informacji źródłowych dotyczących spraw wymagających uregulowania stosunków własnościowych
  po zrealizowanych inwestycjach;
 • współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie przygotowania do realizacji inwestycji powiązanych ze sobą pod względem hydrologicznym, hydrograficznym
  i środowiskowym na styku terenów funkcjonowania instytucji;
 • prowadzenie spraw dotyczących roszczeń użytkowników gruntów i urządzeń związanych z realizacją inwestycji;
 • współpraca w zakresie opracowywania lub aktualizacji dokumentów planistycznych
  w gospodarowaniu wodami, zgodnie z właściwością;
 • współpraca w zakresie przygotowywania oraz prowadzenia przetargów dot. zamówień publicznych
 • współpraca z właściwą komórką organizacyjną, w zakresie realizacji działań ochronnych zgodnie z ustaleniami planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane w zakresie budownictwa wodnego, melioracji, inżynierii środowiska lub pokrewne związane z gospodarką wodną)
  i co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze wykształcenia lub administracji publicznej;

lub

wykształcenie średnie techniczne; w kierunku budownictwo – specjalność budownictwo wodne, melioracje lub pokrewne związane z gospodarką wodną lub środowiskiem i co najmniej 4 – letni staż pracy w obszarze wykształcenia lub administracji publicznej;

 • Znajomość przepisów wynikających z Ustawy Prawo wodne, Ustawy Prawo budowlane, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, ogólna znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność pisania i redagowania tekstów;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej;
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu;
 • Obsługa pakietu Microsoft Office;

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w zakresie kosztorysowania;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • Kreatywność;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów;

Oferujemy:

 

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych

 

Wymagane dokumenty:

 

 • CV i list motywacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2019r
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

 w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

( I piętro, pokój nr 103 ), z dopiskiem: „Specjalista ZPI/2/2019."  zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.