Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

     Wody Polskie to jednak przede wszystkim 5 500 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na wielkość organizacji i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód  wodno-prawnych, opracowujemy strategie i plany.

Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych

 

Miejsce pracy: PGW Wody Polskie RZGW Gliwice ul. Sienkiewicza 2 44-100 Gliwice

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wskazanych przez kierownika Wydziału o wartości przekraczającej progi unijne,
 • Prowadzenie postępowań w procedurze krajowej oraz postępowań z dofinansowaniem zewnętrznym, obejmujące wszystkie czynności we wskazanym postępowaniu od sprawdzenia wniosku o przeprowadzenie postępowania po zamieszczeniu ogłoszenia w odpowiednim publikatorze,
 • Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz weryfikacji pod względem formalno-prawnym kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu,
 • Prowadzenie korespondencji oraz współpraca z wydziałami RZGW oraz Zarządami Zlewni,
 • Prowadzenie rejestru zamówień o wartości powyżej 30 000 EUR,
 • Prowadzenie rejestracji wniosków o wszczęcie zamówienia o wartości nie większej niż 30 000 EUR,
 • Prowadzenie zbiorczej ewidencji zamówień publicznych,
 • Przygotowywanie zbiorczego sprawozdania rocznego udzielonych zamówień publicznych zakończonych w danym roku przez komórki organizacyjne RZGW, Zarządów Zlewni, Nadzorów Wodnych,
 • Przygotowanie zbiorczej tabeli dotyczącej planowania zamówień publicznych przez komórki organizacyjne RZGW, Zarządów Zlewni, Nadzorów Wodnych,
 • Zamieszczanie na stronie urzędowej BIP PGW WP całej dokumentacji przetargowej związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EUR,
 • Prowadzenie pism i spraw w powierzonym zakresie zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe mile widziane prawnicze, ekonomiczne, administracyjne,
 • Ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych – będą dodatkowym atutem,
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy ( w tym umiejętność interpretacji i stosowania w praktyce przepisów z zakresu zamówień  publicznych),
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji własnej pracy oraz współpracy w zespole,
 • Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślone przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Operatywność, komunikatywność,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • Umiejętność logicznego formułowania myśli,
 • Odpowiedzialność, rzetelność, terminowość,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz wymagany staż pracy.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 07.12.2019r.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście  w

 Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach  ul. Sienkiewicza2, 44-100 Gliwice ( I piętro, pokój 103) z dopiskiem „Praca KADRY /ROZ/2019”

oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 20.09.2019r

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.