Jednym z obszarów znajdujących się w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na którym występuje ryzyko powodzi jest powiat bieruńsko-lędziński. Teren ten, z racji swego położenia, pozostaje zagrożony zalaniem od strony Wisły oraz pomniejszych, lokalnych cieków. Został on znacząco dotknięty m.in. skutkami dwóch ostatnich wielkich powodzi z 1997 r. i 2010 r. Celem zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej tego obszaru Wody Polskie w Gliwicach prowadzą systematyczne prace, wpisujące się w szereg koniecznych działań inwestycyjnych oraz utrzymaniowych – konserwacyjnych lokalnych rzek.

W planie zadań inwestycyjnych Wód Polskich na rok 2021 ujęto wydatkowanie związane z kilkoma kluczowymi przedsięwzięciami dla tego regionu. W ramach jednej z nich pn. „Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km lewy wał: 4+200 – 10+620, prawy wał: 4+200 – 11+450” w bieżącym roku zaplanowano ukończenie rozpoczętych w 2018 r. procedur, związanych z wypłatą odszkodowań za grunty, które stały się własnością Skarbu Państwa. Ponadto, Projekt ten zakłada realizację w 2021 r. prac budowlano-montażowych, polegających na sukcesywnym remoncie przepustów wałowych na obwałowaniach rzeki Gostynki.

Drugą prowadzoną obecnie przez Wody Polskie w Gliwicach inwestycją w regionie jest Projekt pn. „Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu – Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy, gm. Bieruń, pow. Bieruńsko-lędziński”. Także w jego ramach w bieżącym roku zaplanowano regulację spraw własnościowych gruntów, zajętych pod lewostronne obwałowanie rzeki Wisły w Bieruniu-Czarnuchowicach. Inwestycja przeciwpowodziowa na tym odcinku rzeki objęła w 2018 r. wykonanie przepustu wałowego P6 w km 2+466 oraz nadbudowę lewego wału rzeki Wisły w km 2+450 – 2+579 na długości 129 m. W kolejnym roku na terenie miasta Bieruń zrealizowano II etap tych robót budowlanych w zakresie odcinka: km 1+780 – 2+450 i 2+579 - 3+031.

Innym prowadzonym na tym obszarze Projektem jest zadanie pn. „Przebudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły oraz lewego wału Pszczynki od ujścia rzeki Gostynki (miejsce zakończenia nadbudowy wałów rzeki Gostynki w km 0+000 – 1+200) do nasypu kolejowego w m. Jedlina, gm. Bojszowy”. Prace zaplanowane w jego ramach na 2021 r. to wypłata odszkodowań za grunty, które stanowią własność Skarbu Państwa.

Kolejna inwestycja prowadzona przez Wody Polskie w Gliwicach w powiecie będzińsko-lędzińskim to zadanie pn. „Odbudowa i przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mlecznej na ternie miasta Bieruń Stary w km 1+900 – 4+350 (od mostu kolejowego przy ul. Chemików do mostu w ul. Turyńskiej)”. W jego ramach, po wypłacie odszkodowań za grunty w latach 2019-2020, w bieżącym roku przystąpiono do zakończenia regulacji spraw własnościowych, odnośnie nieruchomości zajętych pod obwałowania rzeki Mlecznej.

Prace polegające na wskazanych wyżej regulacjach stanowią ważny i niezbędny etap poszczególnych inwestycji, nie mogący zostać w żaden sposób pominiętym. Dopiero ich finalizacja daje Wodom Polskim możliwość przystąpienia do kluczowych robót budowlanych, polegających w tym przypadku przede wszystkim na budowie i modernizacji wałów przeciwpowodziowych, stanowiących podstawową ochronę przeciwpowodziową na mieszkalnych i gospodarczych obszarach zagrożonych zalaniem od strony dużych lub mniejszych cieków wodnych.

Poza realizowanymi przez Wody Polskie zadaniami inwestycyjnymi w powiecie bieruńsko-lędzińskim prowadzone są również, konieczne dla prawidłowego funkcjonowania budowli i urządzeń wodnych, prace utrzymaniowe na ciekach. W bieżącym roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach przewiduje wykonanie prac tego typu na wałach rzeki Wisły, Przemszy, Gostynki, Mlecznej i cieku Goławieckiego, a także konserwację fragmentu międzywala Gostynki. Konserwacji takiej poddany zostanie także fragment nieobwałowanego potoku Goławieckiego.

Roboty utrzymaniowe wliczające się w przedmiotowe plany obejmują:

  1. wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych: rzeka Wisła: lewy wał w km 0+000-7+940 w m. Bieruń, Jedlina, gm. Bieruń, Bojszowy, prawy wał w km 0+000-7+400 i 0+000-1+460 w m. Babice, Brzezinka, Pławy, gm. Oświęcim,
  2. wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych: rzeka Przemsza: prawy wał w km 0+000-1+450 w m. Bieruń-Czarnuchowice, gm. Bieruń, lewy wał w km 0+000 – 4+020 w m. Gorzów, gm. Chełmek,
  3. wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych: rzeki Gostynki w km 0+000-14+400 w m. Bieruń, Bojszowy, Tychy, gm. Bieruń, Bojszowy, Tychy,
  4. wykonanie konserwacji (utrzymanie): międzywale rzeki Gostynki w km 0+960-9+260 w m. Bieruń, Bojszowy, Tychy, gm. Bieruń, Bojszowy, Tychy,
  5. wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów rzeki mlecznej w km 0+000 – 12+000 w m. Bieruń, Tychy, Katowice, gm. Bieruń, Tychy, Katowice,
  6. wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów cieku Goławiecki w km 0+000-0+560 w m. Bieruń – Czarnuchowice, gm. Bieruń.

Ponadto, w roku 2021 Wody Polskie w Gliwicach planują przeglądy wałów rzeki Wisły, Przemszy, Gostynki i Mlecznej. Przeprowadzone zostaną one zgodnie z terminami wynikającymi z ustanowionego harmonogramu, przy współudziale przedstawicieli Gminy Bieruń.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gliwicach we wszystkich prowadzonych przez siebie zadaniach za kluczowy aspekt uznaje dobro mieszkańców, w powyższych projektach rozumiane jako bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.