Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z obowiązującymi procedurami na stronie Wód Polskich w Gliwicach w zakładce Strefa klienta/Załatw sprawę zamieszczone zostały informacje dotyczące zasad gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Zachęcamy do zapoznania się z przedmiotowymi wytycznymi.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. następuje zmiana siedziby Nadzoru Wodnego w Gliwicach.

 

Zmianie ulega adres Nadzoru Wodnego, który dotychczas znajdował się przy ulicy Góry Chełmskiej.

 

Od dnia 1 stycznia 2021 r. nowy adres siedziby to:

Nadzór Wodny w Gliwicach

ul. Toszecka 101

44-100 Gliwice

 

Zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Wody Polskie publikują wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2020 rok.

 

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017). Aglomeracje powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2020 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji. Wypełnioną ankietę sprawozdawczą należy przekazać w wersji papierowej oraz edytowalną wersję elektroniczną (drogą mailową) do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 28 lutego 2021 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w ankiecie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2020 r., niezbędne jest pozyskanie w niej danych umożliwiających późniejszy kontakt z osobami wypełniającymi ankietę. Z uwagi na powyższe prosimy również o zapoznanie się z informacją dotyczącą klauzuli RODO.

Sprawozdania w formie elektronicznej do RZGW Gliwice należy przesyłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Adres do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice.

Załączniki:

  1. Ankieta - Sprawozdanie z KPOŚK za rok 2020
  2. Klauzula RODO - Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2020

Strona PGW Wody Polskie BIP:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-sprawozdania-z-realizacji-kposk-za-2020-rok.html

Wszystkie informacje odnośnie KPOŚK są również dostępne pod adresem:

https://wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

Celem rozwoju i usprawnienia śródlądowej drogi wodnej na Odrze w dniu 31.12.2020 r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Mirosław Kurz podpisał zdalnie z Prezesem firmy wykonawczej PORR S.A. Piotrem Kledzikiem Umowę na wykonanie robót budowlanych na śluzie na stopniu wodnym Januszkowice w województwie opolskim.

Prace realizowane będą w ramach Projektu pn. „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów”. Zakres przedmiotowych robót obejmuje przebudowę istniejącej śluzy małej poprzez jej częściową rozbiórkę i budowę w jej miejscu nowej śluzy o parametrach 190m długości użytkowej i 12m szerokości użytkowej wraz z wyposażeniem technicznym, mechanicznym i hydraulicznym oraz przebudowę istniejącej komory pociągowej. W ramach prac na obiekcie wykonana zostanie także regulacja prawego brzegu rzeki Odry poniżej jazu i wylotu z MEW na stopniu wodnym wraz z wykonaniem opaski brzegowej i przebudową tamy rozdzielczej od wody dolnej, jak również modernizacja infrastruktury i obiektów towarzyszących.

Modernizacja śluzy, podjęta z uwagi na jej intensywną eksploatację, przyczyni się do uzyskania przez administratora obiektu pewności co do bezpieczeństwa jego użytkowania, zarówno przez użytkowników jak i obsługę. Rezultatem zrealizowanej inwestycji będzie także większe wykorzystanie przyjaznego środowisku transportu i utrzymanie parametrów śródlądowych dróg wodnych.

Przekazanie placu budowy planowane jest na pierwszą połowę stycznia 2021 r., tak aby Wykonawca mógł bezzwłocznie rozpocząć prace. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na IV kwartał 2023 r. Całkowita jej wartość to 171,52 mln zł. Projekt współfinansowany jest z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uprzejmie informuje, iż dnia 24.12.2020r. (Wigilia Bożego Narodzenia) RZGW w Gliwicach wraz z jednostkami podległymi bedą nieczynne. W pozostałe dni w okresie świąteczno-noworocznym godziny pracy pozostają bez zmian.

 - - -

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

z całego serca życzymy Państwu

dużo zdrowia, pokoju i radości z Narodzenia Pańskiego,

a także aby Nowy Rok obfitował we wszelką pomyślność oraz spełnienie

 

                           o2

Pewność co do bezawaryjności obiektu a także ochrona przyległych obszarów zabudowanych, użytków rolnych oraz infrastruktury technicznej przed niekontrolowanym przepływem wód wezbraniowych - to efekty III etapu inwestycji rozbudowy pompowni wałowej Ciechowice, która odpowiada za odwodnienie zawala rzeki Odry na obszarze 22 km2. Odbiór prac przez inwestora - Wody Polskie w Gliwicach odbył się 17 grudnia 2020 r. w miejscowości Ciechowice w gminie Nędza, w powiecie raciborskim, gdzie zlokalizowany jest ten obiekt hydrotechniczny.

Zrealizowany w bieżącym roku III etap inwestycji objął przebudowę budynku pompowni, wymianę 4 istniejących na obiekcie pomp, wybudowanie nowego budynku zaplecza techniczno-socjalnego, przebudowę komory wlotowej oraz zagospodarowanie terenu. Wykonano także nową halę agregatów, nowe umocnienia z płyt betonowych w zbiorniku wyrównawczym, przeprowadzono przez wał przeciwpowodziowy rzeki Odry cztery rurociągi o średnicy 700 mm, jak również odprowadzono nadmiar wód powierzchniowych cieku Łęgoń do rzeki Odry za pomocą czterech pomp, zainstalowanych w budynku pompowni. Ponadto, wyczyszczono nieckę dolotową i wylotową, wymieniono obarierowanie, w komorze wylotowej zostały zainstalowane nowe klapy zwrotne, a istniejący zestaw hydroforowy został zastąpiony pompą głębinową. Wykonano także nowe instalacje elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne.

Realizacja prac na obiekcie była szczególnie istotna ze względu na znaczne wyeksploatowanie istniejących tu urządzeń. Pompownia powstała w latach 70-tych XX wieku i wymagała gruntownej modernizacji. Trzyetapowa inwestycja przyczyniła się do osiągnięcia odpowiedniej wydajności pompowni, m. in. dzięki wymianie pomp, przywróceniu właściwych parametrów remontowanego zbiornika wyrównawczego oraz przebudowie komory wylotowej.

Efektem przeprowadzonych prac jest osiągnięcie pewności co do sprawności obiektu oraz możliwość prowadzenia bezpiecznego i stabilnego ruchu pompowni, pozwalającego na wykonywanie przerzutów nadmiaru wód deszczowych podczas wezbrań w zlewni potoku Łęgoń. Gdyby nie pompownia w Ciechowicach, każdy długotrwały opad deszczu powodowałby realne zagrożenie podtopieniami w tej miejscowości. Co również ważne, inwestycja nie spowodowała w żaden sposób pogorszenia stanu ekologicznego cieku Łęgoń.

Całość prac sfinansowana została ze środków własnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Całkowity koszt inwestycji to 6 898 170,87 zł. Wzorem przedmiotowych prac, w ciągu najbliższych kilku lat Wody Polskie w Gliwicach planują również rozpoczęcie modernizacji kolejnego takiego obiektu – przepompowni w Turzu.

Pompownie wałowe stanowią jeden z elementów systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, stosowany obok zbiorników wielofunkcyjnych, polderów, obwałowań, do przerzutu wód w czasie wezbrań. Są lokalizowane w miejscach newralgicznych. Najczęściej przepompowują wodę z zawala do koryta głównej rzeki. Każdy taki obiekt jest sterowny automatycznie lub ręcznie. Pompownie ze sterowaniem automatycznym nie wymagają stałej obecności obsługi, która jest konieczna tylko w czasie wezbrania. Wówczas obsługa monitoruje i nadzoruje pracę urządzeń i systemów pompowych. Łącznie na obszarze działalności Wód Polskich w Gliwicach pracuje 12 pompowni.

 

Ministerstwo Infrastruktury realizuje projekt „Opracowanie Programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, który finansowany jest z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- Ocena stanu polskiego systemu zaopatrzenia w wodę, a także określenie potrzeb wynikających z obowiązku wdrożenia nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, wymaga zebrania i przeanalizowania wielu informacji, w szczególności o potrzebach gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Dlatego do każdej polskiej gminy zostaną skierowane ankiety zawierające najistotniejsze pytania, pozwalające na ocenę potrzeb finansowych oraz oczekiwań w zakresie zmian w przepisach, czy wsparcia merytorycznego. Ankiety te są istotne z uwagi na środki przeznaczone dla obszaru gospodarki wodno-ściekowej w ramach nowej perspektywy finansowej. Dlatego im więcej gmin weźmie w nich udział, tym większa będzie dokładność szacowanych potrzeb i możliwości finansowania przedsięwzięć zwiększających bezpieczeństwo dostaw wody – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Ankieta sondażowa dostępna jest na stronie: https://arcg.is/zKrW90

Więcej informacji: bit.ly/3ab7cF9

 water drop 2670119 1920

Minimalizacja zagrożenia powodziowego oraz zwiększenie retencji korytowej to efekty prac podjętych w ramach projektu pn.: „Przebudowa koryta cieku Drama w km 0+000 - 4+230, gm. Pyskowice, pow. Gliwicki – etap 2 w km 2+670-3+353”. Odbiór zadania przez inwestora – Wody Polskie w Gliwicach - odbył się 16.12.2020 r. na obszarze gminy Pyskowice.

Zgodnie z decyzją RDOŚ w Katowicach przed rozpoczęciem robót na cieku dokonano odłowu ryb i przeniesiono je poza strefę inwestycji. Żadna z prowadzonych prac w korycie rzeki nie została wykonana przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego. Zrezygnowano z poruszania się nim w obrębie koryta Dramy. Celem przedmiotowych prac było wykształcenie jednolitego przekroju koryta rzeki, a także umocnienie skarp na objętym pracami odcinku cieku.

Co ważne, w ramach prac na przedmiotowym odcinku Dramy wykonano tzw. „elementy habitatowe” w korycie rzeki. Łącznie takie rozwiązanie zastosowano 218 razy. Każdy z elementów habitatu stanowią cztery paliki drewniane o średnicy 8-10 cm, wbite w sposób trwały obok siebie w dno rzeki, w poprzek nurtu, tak by wystawały ponad średni stan wody na wysokość ok. 5 cm. Ich wykonanie korzystnie wpłynie na lokalne środowisko przyrodnicze, takie rozwiązanie ułatwia bowiem migrację ryb w górę rzeki.

Efektem prac przeprowadzonych w ramach inwestycji jest przede wszystkim minimalizacja zagrożenia powodziowego poprzez ujednolicenie i stabilizację przepływu. Poszerzenie i korekta przekroju koryta cieku zwiększa także retencję korytową (powodziową). Dzięki tym działaniom zabezpieczone zostały, dotknięte wiosennymi wezbraniami, budynki mieszkalne, gospodarcze i usługowe, zlokalizowane przy ul. Mickiewicza w Pyskowicach, a także grunty użytkowane rolniczo.

Zrealizowany w bieżącym roku II etap zadania wykonany został za kwotę 786 211,94 zł. Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa, przyznanej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

 

Czas nauki zdalnej to idealny moment na dotarcie do młodych odbiorców w nowoczesny, angażujący i niekonwencjonalny sposób. Przekonali się o tym dziś uczniowie ze szkół podstawowych z całej Polski, którzy uczestniczyli w interaktywnym spektaklu pt. „Nowa Hydrozagadka, czyli dzieci i ryby mają głos”, zrealizowany w ramach programu edukacyjnego Wód Polskich „Aktywni Błękitni – Szkoła przyjazna wodzie”. Uczniowie wspólnie z bohaterami przedstawienia zastanawiali się nad rolą wody w naszym codziennym życiu i pomagali im rozwiązać trudne, wodne wyzwania.

Edukacja wodna przybliża i wyjaśnia obszary gospodarki wodnej i zarządzania wodami w sposób gwarantujący ich optymalną jakość i ilość dla przyszłych pokoleń. To kluczowe wyzwanie Wód Polskich i każdego z nas. Dzisiejsza interaktywna premiera spektaklu była niekonwencjonalną formą dotarcia do uczniów szkół podstawowych i przekazania wiedzy o gospodarce wodnej. Występ aktorów Teatru Znak oglądali nauczyciele i uczniowie z kilkudziesięciu szkół biorących udział w programie edukacyjnym  Wód Polskich „Aktywni Błękitni – Szkoła przyjazna wodzie oraz każdy zainteresowany premierą widz, który śledził transmisję w sieci. Premierę online obejrzało ponad 2000 widzów, a na czacie pojawiło się ponad 1300 różnych komentarzy.

Pozytywny odbiór spektaklu online pt. „Nowa Hydrozagadka, czyli dzieci i ryby mają głos” to dowód na to, że czas zdalnego nauczania można wykorzystać na działania interaktywne, docierając tym samym do szerokiej grupy odbiorców. Dzięki transmisji on-line spektakl mogli zobaczyć nie tylko uczniowie szkół biorących udział w projekcie, ale każdy, kto miał możliwość obejrzenia premiery na kanale Facebook Aktywni Błękitni i YouTube. Spektakl można obejrzeć na kanale FB Aktywnych Błękitnych pod poniższym linkiem:

https://fb.watch/2oOc-P996p/

Widowisko składało się z dwóch części. Najpierw uczniowie poznali historię głównych bohaterów - Janka i Majki, którzy swoją postawą próbowali wpłynąć na decyzje małżeństwa, które poszukiwało najlepszego miejsca do budowy domu, gdzie czarny charakter spektaklu – Pani Jola – która zajmowała się sprzedażą gruntów oraz zaaranżowaniem terenów, starała się przekonać małżeństwo do kupna malowniczej działki w pobliżu rzeki. Dzięki interakcji z bohaterami spektaklu uczniowie zadawali pytania i komentowali, biorąc udział w spektaklu nie tylko jako widzowie i obserwatorzy, ale odbiorcy wpływający na przebieg spektaklu i oceniający postępowanie poszczególnych aktorów na scenie.

Na interaktywnym czacie padło wiele ciekawych odpowiedzi, które poprowadziły naszych bohaterów do szczęśliwego zakończenia. Słuchając różnych argumentów płynących z ust aktorów teatru uczniowie przekonali się na własne oczy, jak ważne jest gospodarowanie wodami w naszym otoczeniu, szczególnie w czasie postępujących zmian klimatycznych i podejmowanie właściwych decyzji. Choć spektakl kierowany był do dzieci, dzięki humorystycznym przerywnikom i komentarzom, które przecinały debatę nad trudnymi tematami, skupił uwagę zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Wydarzenie zakończył quiz, dzięki któremu uczniowie sprawdzili swoją wiedzę na poruszane tematy o tym, jak przeciwdziałać skutkom suszy i powodzi i dbać o retencję wód, która jest odpowiedzią na postępujące zmiany klimatyczne. Gromadzenie deszczówki i umożliwianie wsiąkania wody w glebę – to zadanie dla każdego z nas. W skali makro retencji sprzyja m.in. budowa zbiorników wodnych i urządzeń, które opóźnią odpływ wód rzekami do Bałtyku oraz… odtwarzanie mokradeł. Działania na rzecz retencji wód to nasza odpowiedź dla klimatu! Uczniowie po raz kolejny udowodnili, że Aktywni Błękitni potrafią zadbać o wodę.

Szkoły, których uczniowie i nauczyciele wzięli udział w naszym wydarzeniu otrzymają od Wód Polskich i Aktywnych Błękitnych praktyczne zestawy upominków, które będą przypominać o tym, jak ważna jest woda i zarządzanie jej zasobami tak, aby nie zabrakło dobrej jakości wód dla przyszłych pokoleń.

W tegorocznej edycji programu „Aktywni Błękitni” biorą udział szkoły podstawowe z obszaru działania czterech regionów wodnych: RZGW w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku i Gliwicach. Zrównoważone gospodarowanie wodami, ochrona przeciwpowodziowa, przeciwsuszowa i bezpieczny wypoczynek nad wodą to główne obszary działania programu. Oprócz zajęć kameralnych na uczniów czekają wizyty studyjne, zwiedzanie obiektów hydrotechnicznych z ekspertami Wód Polskich, prelekcje w szkołach z udziałem partnerów, m.in. Policji, Straży Pożarnej i WOPR. Udział w programie daje możliwość przeprowadzenia lekcji w terenie, podczas których uczniowie mają niezwykłą okazję odwiedzić obiekty hydrotechniczne Wód Polskich i poznać zasady ich funkcjonowania na rzecz przeciwdziałania skutkom suszy i powodzi. Każda szkoła po ukończeniu programu otrzyma certyfikat "Szkoła przyjazna wodzie".

Nabór do programu „Aktywni Błękitni – Szkoła przyjazna wodzie” trwa. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronach internetowych RZGW Bydgoszcz https://tiny.pl/728zh, RZGW Białystok: https://tiny.pl/728bz, RZGW Gdańsk: https://tiny.pl/728zq, RZGW Gliwice: https://tiny.pl/728zx.

Wydział Edukacji Wodnej

PGW Wody Polskie