Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej: Wody Polskie), nawiązując do opinii, sugestii oraz stwierdzeń, pojawiających się w przestrzeni publicznej, stanowczo zaprzecza jakoby Wody Polskie kiedykolwiek zamierzały być inwestorem lub inicjatorem dla budowy polderu poniżej ujścia rzeki Bytomki w Gliwicach (obręb między ul. Kujawska, Panewnicka, Królewskiej Tamy).

Wody Polskie nie są uczestnikiem montażu finansowego przedsięwzięcia i nie były także zaangażowane przy przygotowywaniu dokumentacji technicznej dla tej inwestycji. Wody Polskie nie utożsamiają się z ideą i przedsięwzięciem budowy przedmiotowego polderu, który stanowi wyłączną inicjatywę Miasta Gliwice.

Zważając na powyższe, Wody Polskie nie mogą być stroną zaangażowaną w inwestycję, a tym samym adresatem jakichkolwiek roszczeń względem niej. Jednocześnie przypominamy, iż inwestycja budowy polderu poniżej ujścia rzeki Bytomki w Gliwicach stanowiła element dokumentu strategicznego – Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (obowiązujących w latach 2016-2021), które są obecnie aktualizowane w kolejnym cyklu planistycznym i poddane są konsultacjom społecznym. W Planach tych, jako Beneficjenta zadania budowy przedmiotowego polderu, wskazano Miasto Gliwice. Niezależnie od powyższego wskazujemy, iż zgodnie z art. 163 ust. 1 ustawy Prawo Wodne, ochrona przed powodzią jest nie tylko zadaniem Wód Polskich lecz również organów administracji rządowej i samorządowej. Tym samym wyłącznym adresatem wszelkich pytań i wniosków w tej materii jest Miasto Gliwice.