W obecności Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury Grzegorza Witkowskiego oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach Mirosław Kurz dnia 1.07.2021 r. podpisał list intencyjny w sprawie budowy zbiornika Kotlarnia na terenie gminy Bierawa. Dokument sygnowały także władze tejże gminy, miasta Kuźnia Raciborska, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz Kopalni Piasku Kotlarnia S.A.

Podczas spotkania w Kuźni Raciborskiej udział wzięli także m.in. pani senator Ewa Gawęda, pan poseł Bolesław Piecha, poseł Czesław Sobierajski, jak również Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski i Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz. Odczytano listy Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego, Sekretarza stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska Edwarda Siarki oraz Pani europoseł Izabeli-Heleny Kloc.

W trakcie spotkania głos zabrał Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury Grzegorz Witkowski - Realizacja przedmiotowej inwestycji pod kierownictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Mirosława Kurza oraz Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy to rekompensata przyrodzie działalności wydobywczej. Woda to życie, coraz częściej zauważamy jej brak. Zbiornik, taki jak Kotlarnia, który mamy zamiar zbudować, jest przykładem wzbogacania zasobów wodnych. Co więcej, przygotowując się do tego spotkania nie usłyszałem żadnego głosu społecznego sprzeciwu wobec tej inwestycji. Ten zbiornik należy się mieszkańcom i przyrodzie.

- Jesteśmy w regionie, który został nie raz dotknięty przez wezbrania i powodzie. Aby minimalizować ich ryzyko służą nam zbiorniki Racibórz Dolny i polder Buków, pomocny będzie także nowy zbiornik – Kotlarnia. Będzie on wpływać na tereny leśne oraz zapewniać retencję. Wody Polskie wpisały ten zbiornik do projektu Stop suszy oraz do konsultowanych projektów aPZRP. Przy realizacji inwestycji będziemy współpracować z Lasami Państwowymi, samorządem i kopalnią, tak, aby zbiornik ten został zbudowany. – powiedział Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

W trakcie spotkania głos zabrał także Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach Mirosław Kurz, zwracając uwagę przede wszystkim na przewidywane korzyści, jakie wynikną z realizacji planowanej inwestycji. - Pierwsze plany dotyczące budowy zbiornika Kotlarnia pojawiły się już na początku lat 2000. Założono wówczas, że inwestycja wpłynie pozytywnie zarówno na środowisko naturalne, gminę, na którą ów obiekt będzie oddziaływał, a także na okolicznych mieszkańców. Ponieważ przedmiotowy zbiornik zostanie wybudowany na terenie dawnego wyrobiska kopalnianego, będzie stanowić stosunkowo nieskomplikowaną formę rekultywacji terenów pogórniczych. Najistotniejszym dla Wód Polskich w Gliwicach oczekiwanym efektem inwestycji jest pełnienie przez obiekt funkcji retencyjnej oraz przeciwdziałanie skutkom powodzi i suszy. Będzie to możliwe dzięki odciążeniu na wypadek wezbrań zlewni rzeki Bierawka.

Ważnym aspektem przedsięwzięcia jest także oczekiwane oddziaływanie mokrego zbiornika Kotlarnia na ogólne stosunki wodne w okolicy. Poza wskazanymi korzyściami dla środowiska, wśród pozytywnych efektów wynikających z realizacji przedmiotowej inwestycji, wymienić należy także utworzenie nowej przestrzeni dla rekreacji i odpoczynku, co przełoży się również na profity dla gmin, na których obszarze się on znajdzie.

Warto dodać, że lokalizacja, w której planowana jest budowa zbiornika Kotlarnia, została blisko 30 lat temu dotknięta tragicznymi pożarami lasów, które objęły m.in. tereny znajdujące na obszarze Kuźni Raciborskiej. Był to największy pożar, jaki miał miejsce w Polsce oraz Europie Środkowej po II wojnie światowej. Ogień strawił wówczas 90,62 km² lasów w rejonie Kuźni Raciborskiej, Kędzierzyna-Koźla, Rud Raciborskich i Rudzińca. W jego wyniku życie straciły 2 osoby. Zbiornik będzie przeciwdziałał również skutkom takich katastrof.

Obiekt powstanie na rzece Bierawka i będzie zasilany jej wodami. Zostanie utworzony w miejscu dawnego wyrobiska piasku, podobnie jak inny rezerwuar, znajdujący się w administracji Wód Polskich w Gliwicach – zbiornik Kuźnica Warężyńska, nazywany inaczej Pogorią IV. Obiekt liczyć będzie 900 ha, a jego pojemność wyniesie ok. 40 mln m3. Przewiduje się, że możliwe będzie utrzymanie na nim 24 mln m3 rezerwy powodziowej. Dokładniejsze parametry zbiornika będą jednak znane dopiero na etapie przygotowania dokumentacji technicznej inwestycji – studium wykonalności. Także wtedy wskazana zostanie miarodajna jej wartość. Obecnie koszt projektu przewidywany jest na ok. 130 mln zł.

Inwestycja została uwzględniona w dokumentach strategicznych, takich jak Plany Przeciwdziałania Skutkom Suszy oraz Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. W jej realizacji, poza Wodami Polskimi będą uczestniczyli także włodarze gmin Bierawa i Kuźnia Raciborska, Lasy Państwowe oraz Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. Kolejnym po zawarciu listu intencyjnego krokiem, jaki podejmą jego sygnatariusze, a zwłaszcza Gminy Kuźnia Raciborska i Bierawa oraz inwestor – Wody Polskie, będzie ustalenie montażu finansowego przedsięwzięcia i zabezpieczenie jego finansowania.