Nawiązując do przekazu w przestrzeni publicznej, dotyczącego procedury taryfowej względem cen i stawek tytułem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gliwicach (dalej: Wody Polskie) przypomina, że jego rolą jest weryfikacja zasadności stawek proponowanych przez podmioty odpowiedzialne za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków tj.: przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, spółki wodne, zakłady budżetowe, jednostki budżetowe, spółdzielnie czy działalności gospodarcze.

Priorytetem regulatora – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – jest ochrona konsumentów przed nieuzasadnionym wzrostem cen z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Propozycje cen za zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków ustalane są przez podmioty wskazane wyżej, a następnie składane we wniosku taryfowym do Wód Polskich. Dyrektor RZGW w Gliwicach weryfikuje, czy zaproponowane kwoty są uzasadnione. Jeśli tak – wniosek zostaje zatwierdzony, natomiast jeśli ustalone ceny są zbyt wysokie i nie znajdują uzasadnienia w przeprowadzonych analizach – Dyrektor RZGW w Gliwicach odmawia zatwierdzenia taryfy.

Taka sytuacja miała miejsce m.in. w przypadku jednostki budżetowej, która odpowiada za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla 1390 mieszkańców gminy Woźniki (woj. śląskie). We wniosku, który wpłynął do Wód Polskich w lutym br., jednostka proponowała wzrost cen o ponad 30%. Po analizie złożonego wniosku i jego weryfikacji Dyrektor RZGW w Gliwicach w kwietniu br. wydały decyzję odmową, nie znajdując uzasadnienia dla takiego wzrostu i obciążenia kosztami wody oraz odprowadzania ścieków, mieszkańców. W wyniku działań podjętych przez regulatora Wnioskodawca złożył ponowny, poprawiony wniosek, w którym zaproponowana taryfa, po szczegółowej weryfikacji została zaakceptowana.

Jak wynika z powyższego, mylnym jest utożsamianie roli regulatora – Dyrektora RZGW z jednostronnym ustalaniem lub narzuceniem cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Dyrektor RZGW w Gliwicach zatwierdza (lub odmawia zatwierdzenia) cen ustalanych przez podmioty działające na obszarze gmin, odpowiedzialne za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.