Rzeka Drama będzie bezpieczniejsza. 3 grudnia zakończyła się przebudowa koryta cieku w gminie Pyskowice. Dzięki wykonaniu prac w dwóch etapach - zleconych przez Wody Polskie w Gliwicach -  usprawniono przemieszczanie się ryb w górę rzeki, wykonano tarliska dla pstrągów oraz poprawiono spływ wód powierzchniowych, co w przypadku wezbrania pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

Przebudowa realizowana była w ramach projektu pn. „Przebudowa koryta cieku Drama w km 0+000÷4+230, gm. Pyskowice, pow. Gliwicki – Etap I w km 0+000÷2+670 oraz Etap III w km 3+353÷4+283 (w zakresie Etapu I w km 0+000÷2+670)”. W 2021 r. zrealizowano prace w km 0+000÷2+670, które usprawniły spływ wód wezbraniowych korytem cieku, a tym samym podniesiono poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Jednocześnie, na podstawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 26.01.2016 r., wydanej przez Burmistrza Miasta Pyskowice przebudowano dwa istniejące na rzece stopnie wodne na bystrotoki. W ten sposób ułatwiona została wędrówka ryb w górę Dramy oraz przywrócono ciągłość biologiczną cieku. Dotychczas istniejące obiekty były zbyt wysokie, co utrudniało przemieszczanie się przedstawicieli fauny wodnej. Problem stanowił również zły stan techniczny stopni i uszkodzenia wywołane przez 45-letni okres ich eksploatacji. Ponadto,w ramach prac wykonano dwa tarliska dla pstrągów o długości 36 m każde, przedzielone odcinkiem przejściowym o długości 58 m.

Celem prowadzonych działań jest dostosowanie koryta Dramy do aktualnych wymogów i zaleceń ekologicznych, zastąpienie wysłużonych i nieoptymalnych elementów regulacji rzek stosowanych w przeszłości, rozwiązaniami przyjaznymi dla środowiska wodnego, które w jak największym stopniu będą zbliżone do naturalnych uwarunkowań cieku oraz będą stanowić kompromis pomiędzy potrzebami człowieka w związku z ochroną przed powodzią, a prawami natury.

Warto wspomnieć, że zrealizowane prace są kontynuacją zadania, rozpoczętego w ubiegłym roku. W ich ramach wykonano wówczas ponad 200 elementów habitatowych w postaci czterech drewnianych palików o średnicy 8-10 cm, każdy, wbitych trwale w dno rzeki w poprzek nurtu, wystających ponad średni stan wody na wysokość około 5 cm. Takie rozwiązanie, zastosowane na przebudowanym odcinku, wpłynęło na ułatwienie migracji ryb w górę rzeki. Poprzez poszerzenie i korektę przekroju koryta cieku zabezpieczone przed podtopieniami zostały również budynki mieszkalne, gospodarcze i usługowe, zlokalizowane przy ul. Mickiewicza w Pyskowicach, a także grunty użytkowane rolniczo.

Całkowita wartość przebudowy cieku wyniosła 2 837 489,56 zł (wraz z kosztem dokumentacji projektowej). Projekt dofinansowany został ze środków Budżetu Państwa.