Sołectwo Bliszczyce zyskało ochronę przeciwpowodziową. Zakończyła się przebudowa wału na lewym brzegu rzeki Opawy, stanowiącej granicę państwa z Republiką Czeską. Obiekt zostanie przekazany Wodom Polskim w Gliwicach z końcem listopada 2021 r. Inwestycja jest częścią dużego projektu realizowanego przez naszych południowych sąsiadów.

Prace na przedmiotowym wale realizowane były w ramach zadania „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Opawy w km 64+900 ÷ 68+440 w m. Bliszczyce, gm. Branice, pow. głubczycki, woj. opolskie”, spowodowanego większym projektem budowy zbiornika przeciwpowodziowego po stronie czeskiej pn.: „Zbiornik Nové Heřminovy, regulacja Opawy i powiązane z tym działania”.

W ramach współpracy polsko-czeskiej reprezentanci obu stron brali udział w rozmowach, w trakcie których omawiano zmiany reżimu wodnego rzeki Opawy, zachodzące w wyniku realizacji czeskiej inwestycji, a także konieczność zachowania bezpieczeństwa przeciwpowodziowego po stronie polskiej. Ostatecznie w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Povodi Odry s.p. w Ostrawie a Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu (w prawa którego weszło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne) strona czeska wyłoniła wykonawcę, który przystąpił do prac budowlanych na wale w Bliszczycach i zrealizował inwestycję we współpracy z Wodami Polskimi.

Zakres zrealizowanych zadań obejmuje przebudowę obiektu na odcinku 2,827 km, w ramach której wykonano podwyższenie korony wału do rzędnych wynikających z warunków przepływu wód miarodajnych właściwych dla III klasy obiektów hydrotechnicznych oraz rozszerzenie wału w koronie do trzech metrów. Ponadto przebudowano cztery przejazdy wałowe oraz rowy przy wale, a także inne istniejące obiekty zlokalizowane w korpusie wału, np. śluzę wałową na cieku Młynówka prowadzącym do małej elektrowni wodnej. Wzdłuż inwestycji przełożono i wykonano nowe odcinki dróg serwisowych i technologicznych, niezbędnych do poruszania się w czasie utrzymania i eksploatacji obiektu. Na dwóch odcinkach bezpośrednio przylegających do przebudowywanego wału wykonano ubezpieczenia lewego brzegu rzeki Opawy,. Aby zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa, korpus wału został uszczelniony poprzez wykonanie ekranu z bentomaty od strony odwodnej na odcinku w km. 2+320 – 2+827. Ponadto, na odcinku w km. 0+000 – 2+320 stworzono przesłonę przeciwfiltracyjną połączoną także z ekranem z bentomaty. Po usypaniu i wyprofilowaniu korpusu wału został on obsiany mieszanką traw, zabezpieczającą przed erozją.

Wartość robót budowlanych wykonanych w ramach projektu wyniosła 88 837 564,72 netto koron czeskich (nieco mniej jak 16 mln zł). Pełen zakres działań związanych z inwestycją, tj. wykonania projektu wału, prowadzenia robót, pełnienia nadzorów oraz wypłaty odszkodowań za przejęty grunty, został sfinansowany przez stronę czeską na podstawie Porozumienia o Współpracy.