Dnia 1 kwietnia 2022 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach zakończył się pierwszy etap weryfikacji ankiet sprawozdawczych z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2021. Gminy wiodące w aglomeracjach zobowiązane były do przekazania sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w terminie do 28 lutego 2022 roku w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Weryfikacja sprawozdań, wysyłanie uwag oraz akceptowanie poprawnych wersji przez pracowników RZGW w Gliwicach trwało do 1 kwietnia 2022 roku - w tym dniu sprawozdania zostały zgodnie z harmonogramem przekazane do dalszej weryfikacji do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Wstępna analiza otrzymanych sprawozdań wykazała, że wszystkie aglomeracje z obszaru administrowanego przez RZGW w Gliwicach przekazały przedmiotowe sprawozdania. Jedynie 6 aglomeracji spośród 127, przekazało poprawnie wypełnione sprawozdanie. Do pozostałych aglomeracji konieczne było wystosowanie wezwania o uzupełnienie lub wyjaśnienie podanych informacji.

Poniżej w myśl ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88, 258) art. 90 ust. 1) przedstawiamy szczegółowe wyniki wstępnej analizy dot. sprawozdawczości z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za 2021 rok.

Wstępna weryfikacja KPOŚK 2021 – RZGW Gliwice.pdf