• Wody Polskie w Gliwicach z chwilą pojawienia się pierwszych oznak ewentualnego zanieczyszczenia wód Kanału Gliwickiego podjęły działania, zgodnie ze swoimi kompetencjami
  • Powiadomiono właściwe służby, prosząc o interwencję: KMP w Gliwicach, KPSP w Gliwicach, WIOŚ w Katowicach
  • Nawiązano kontakt z PCZK w Gliwicach
  • Wody Polskie w Gliwicach przeprowadziły wizje terenowe i wciąż monitorują sytuację, wspomagając służby w ich czynnościach
  • Wody Polskie w Gliwicach interweniowały w WIOŚ, ponaglając Inspektorat w jego działaniach
  • Zgodnie z przepisami prawa Wody Polskie w Gliwicach wyczerpały katalog swoich możliwości
    w zaistniałych okolicznościach

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że pojawiające się w przestrzeni publicznej doniesienia, dotyczące zanieczyszczenia wód Kanału Gliwickiego w V i VI sekcji drogi wodnej stanowią przedmiot działania Wód Polskich w Gliwicach już od dnia 17 marca br. Właśnie wówczas po raz pierwszy spostrzeżono pojedyncze egzemplarze śniętych ryb w VI sekcji Kanału Gliwickiego, w okolicy Portu Gliwice. Została powiadomiona Komenda Miejska Policji w Gliwicach. Równolegle Wody Polskie w Gliwicach przekazały sprawę Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Katowicach. Zgodnie z m.in. Ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska z dn. 20 lipca 1991r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1070) to właśnie rolą Inspekcji pozostaje kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska, w tym badania laboratoryjne oraz podejmowanie dalszych kroków, po wskazaniu i wykryciu źródła oraz emitenta ewentualnych zanieczyszczeń, w tym wypadku – zanieczyszczenia wód.

Kolejno, 24 marca br. pracownicy śluzy Łabędy na Kanale Gliwickim spostrzegli w jego V sekcji substancję nieznanego pochodzenia, tworzącą film na powierzchni wody. Bezzwłocznie zawiadomiono Komendę Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach oraz Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Gliwicach. Przybyli na miejsce zdarzeń Strażacy rozłożyli rękawy sorpcyjne, które pozostawały na wodzie dolnej po stronie północnej śluzy Łabędy do 26 marca br. Zgodnie z przepisami ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 z późn. zm.) rozpoznawanie oraz likwidacja miejscowych zagrożeń, w tym zanieczyszczenia wód leżą w kompetencjach jednostek Straży Pożarnej i nie są zadaniem PGW WP.

Odnosząc się do kalendarium zdarzeń, śnięte ryby zauważono ponownie w dniu 29 marca br., tym razem na terenie Portu Gliwice, którego administratorem nie są Wody Polskie a spółka akcyjna Śląskie Centrum Logistyki. Tego samego dnia wezwano KMP w Gliwicach. Wody Polskie w Gliwicach poinformowały WIOŚ w Katowicach, który w tym dniu nie podjął interwencji. Chcąc wykluczyć ewentualność przemieszczania się zanieczyszczenia wodami rzeki Kłodnicy, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach udał się w dn. 30 marca br. na wizję terenową wzdłuż rzeki Kłodnicy oraz na jaz, usytuowany przy ul. Portowej w Gliwicach. Zarówno na stanowisku górnym jak i na stanowisku dolnym jazu nie zaobserwowano śniętych ryb ani martwego ptactwa.

Tego samego dnia, obecni na miejscu inspektorzy WIOŚ pobrali do analiz próbki wody ze stanowiska górnego i dolnego śluzy Łabędy. Kolejną interwencję WIOŚ podjął 1 kwietnia br. Miała ona miejsce na terenie Portu Gliwice, będącego w zarządzie wspomnianej już spółki Śląskie Centrum Logistyki. Interwencja, po zgłoszeniu Wód Polskich w Gliwicach dotyczyła występującej piany na wodzie w tej sekcji Kanału Gliwickiego. Tego samego dnia na miejsce przybyli członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 13 w Gliwicach, którzy po oględzinach przekazali sprawę do prowadzenia Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu w Katowicach, jako właściwemu do spraw szeroko pojętego rybactwa. W tym samym czasie Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Gliwicach zwróciło się z zapytaniem do PCZK w Gliwicach o ewentualnie prowadzone prace przez zarządcę kąpieliska leśnego oraz kompleksu basenowego „Olimpijczyk”, w efekcie których mogłoby dojść do zanieczyszczenia Potoku Leśnego i kolejno - zasilanego jego wodami Kanału Gliwickiego. Otrzymana odpowiedź jednak wykluczyła taką ewentualność. Kolejno RZGW w Gliwicach zorganizował wizję w terenie z udziałem przedstawicieli SCL S.A., WIOŚ, PZW, jednostek administracyjnych PGW WP. W czasie spotkania WIOŚ przedstawił wyniki badań, informując o stwierdzeniu substancji ropopochodnych w 1 z 2 pobranych prób wody. Dodatkowo przekazano informację o koniczności przeprowadzenia badania rozszerzonego, wymagającego przedłużonego czasu.

Nie mniej jednak na skutek zażaleń na opieszałość w swoich działaniach w dn. 5 maja br. WIOŚ w Katowicach zorganizował wizję terenową na Kanale Gliwickim, w czasie której poinformował uczestniczące strony – w tym przede wszystkim Wody Polskie w Gliwicach, o intensyfikacji swoich czynności. Omówiona została interwencja z dnia 04.05.2022 r. oraz z dnia 01.05.2022 r. oraz dotychczas udostępnione wyniki badań wody pobieranej w dniach 30.03-01.04.2022 r. Zgodnie z informacją przekazaną przez WIOŚ w Katowicach raczej wykluczono jako przyczynę pomoru ryb przekroczenie jakiejkolwiek substancji. Dodatkowo nadmienione zostało, iż biologiczne parametry wody również nie uwidaczniają warunków niebezpiecznych dla życia ryb. Inspektorzy powzięli jednak próbę pobrania wody do analizy pod kątem zawartości tlenu. Tego samego dnia wizja WIOŚ miała zostać przeprowadzona również na terenie ŚCL. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani przez przedstawicieli WIOŚ, iż w kolejnych dniach okolice V oraz VI sekcji Kanału Gliwickiego odwiedzać będą delegacje Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w celu precyzyjnych pomiarów wody za pomocą tlenomierza.

Jednocześnie należy wskazać, że obecnie obserwuje się pojedyncze egzemplarze padłych ryb, nie zaś pomór.

Reasumując należy wskazać, zważając przede wszystkim na ustawowo określone obowiązki i kompetencje poszczególnych służb, że właściwe w sprawie pozostają inne niż Wody Polskie, organa. Ustawodawca przewidział zakres kompetencji w tym względzie innym organom i służbom. Nie zmienia to faktu, że Wody Polskie w Gliwicach bez jakiejkolwiek zwłoki podjęły właściwe działania i dokładają wszelkich starań, pozostając również w kontakcie z PCZK w Gliwicach oraz udzielają najpełniejszych informacji, by wspomóc służby w ich czynnościach.