Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW Wody Polskie) pełniące w imieniu Skarbu Państwa rolę Zamawiającego dla zadania pn. „Przebudowa Polderu Żelazna. Etap I. Część 1 – Budowa i przebudowa wałów zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących”, informuje, że w dniu 5 października 2022 r. odstąpiło, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, od umowy nr GL.JRP7.543.3.2020 zawartej w dniu 2 grudnia 2020r. z ETP S.A. w Katowicach.

Niniejsza decyzja została podyktowana brakiem możliwości ukończenia Części 1 inwestycji przez Wykonawcę w założonym terminie. Dodatkowo na brak możliwości ukończenia zadania złożyły się podnoszone przez Wykonawcę niczym nieuzasadnione dodatkowe roszczenia finansowe oraz jednostronna zmiana przyjętej technologii prowadzenia robót i sposobu ich wykonania. Skutkiem powyższego dalsza współpraca z Wykonawcą okazała się niemożliwa.

Zamawiający w stosunku do ETP S.A. w Katowicach podjął szereg kroków, czynności i spotkań o charakterze naprawczym, mających na celu horyzontalne wsparcie Wykonawcy, również w obliczu przyczyn od niego niezależnych (wojna w Ukrainie skutkująca wzrostem cen oraz przerwaniem łańcucha dostaw). Niestety ETP S.A. w Katowicach swoją postawą jednoznacznie wskazała na brak faktycznego i skutecznego zamiaru wywiązania się z Umowy.

Jednocześnie PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że przyszłość inwestycji nie jest zagrożona.

Obecnie wdrażane są działania, które mają na celu zabezpieczenie placu budowy oraz dotychczas wykonanego zakresu zadania w ramach Części 1 inwestycji. Czynione są także przygotowania do procedury wyboru nowego Wykonawcy. Projekt pn. „Przebudowa Polderu Żelazna” ma zapewnione finansowanie. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, ze środków Miasta Opole oraz środków własnych PGW WP.

Zaistniała sytuacja nie wywiera wpływu na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe - nie zwiększa, ani tym bardziej nie powoduje ryzyka powodzi.

Jednocześnie PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Gliwicach zaznacza, że projekt pn. „Przebudowa Polderu Żelazna. Etap I” składa się z dwóch części: ww. części 1 – „Budowa i przebudowa wałów zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących” oraz części 2, obejmującej „Przebudowę przepompowni Żelazna wraz z przebudową obiektów towarzyszących”. Zaawansowanie rzeczowe prac części 2 wynosi 96% (dane na dzień 27 września br.) Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem i nie są niczym zagrożone.