W Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się dziś spotkanie, dotyczące prac realizowanych przez Wody Polskie w Gliwicach na terenie województwa opolskiego w ramach projektu pn. „Przebudowa Polderu Żelazna”. Było ono również okazją do przedstawienia aktualnej sytuacji na obiekcie i zarysowania szczegółów dalszych działań zmierzających do zakończenia inwestycji.

W rozmowach udział wzięli: Sławomir Kłosowski - Wojewoda Opolski, Wojciech Skowyrski - Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Mirosław Kurz – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Marcin Jarzyński – Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Abdullah Al-Selwi – Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu oraz Małgorzata Kałuża-Swoboda – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Podczas spotkania omówione zostały szczegóły inwestycji, polegającej na przebudowie obiektu pełniącego istotną rolę dla ochrony przeciwpowodziowej Opola. Przedstawiciele Wód Polskich rozwiali wątpliwości dotyczące niedawnego odstąpienia od umowy z dotychczasowym Wykonawcą - spółką akcyjną ETP z Katowic - z przyczyn leżących po jej stronie. Decyzja ta została podyktowana brakiem możliwości ukończenia Części 1 inwestycji przez Wykonawcę w założonym terminie. Dodatkowo na brak możliwości ukończenia zadania złożyły się m.in. podnoszone przez Wykonawcę nieuzasadnione dodatkowe roszczenia finansowe oraz brak wypłaty wynagrodzeń podwykonawcom. Skutkiem powyższego dalsza współpraca z Wykonawcą okazała się niemożliwa. Zakres zadań, składających się na przedmiotowy etap, obejmował m. in. roboty związane z wałami „zamykającymi”, których w większości do tej pory nie było na terenie tego obiektu przeciwpowodziowego i które siłą rzeczy przed rozpoczęciem inwestycji nie stanowiły ochrony przeciwpowodziowej. 

Odnosząc się do pojawiających się wątpliwości opinii publicznej, dotyczących bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców, Wody Polskie w Gliwicach kompleksowo przedstawiły aktualną sytuację na polderze po rozwiązaniu umowy z Wykonawcą oraz dalsze kroki, które zostaną podjęte celem kontynuowania prac, tj. podpisanie umowy z nowym Wykonawcą na dokończenie budowy i przebudowy wałów przeciwpowodziowych zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących (przewidywany termin ukończenia etapu: I/II kwartał 2023 r.), realizację zadania (w terminie do końca III/IV kwartału 2023 r.) oraz rozliczenie inwestycji (IV kwartał 2023 r.)

Polder Żelazna grafika

- Chcę podkreślić, że polder Żelazna mimo trwających prac zabezpiecza mieszkańców przed powodziami. Realizując inwestycje postępujemy z poszanowaniem wszystkich zasad prac budowlanych, nie dopuszczając do powstania ryzyka powodzi. Odcinki obwałowań objęte przebudową są wykonywane warstwami, a każda z nich jest odpowiednio zagęszczana. Modernizując wały polderu Żelazna i podwyższając je, poszerza się też ich podstawę. To zmienia parametry budowli, zapewniając o wiele większe bezpieczeństwo. Ubytki powierzchniowe, które są widoczne na wale „Żelazna”, powstały na skutek ponadnormatywnego opadu deszczu i nie mają wpływu na konstrukcję – objaśnił Wojciech Skowyrski, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

- Tym na czym teraz skupia się nasza uwaga jest przeprowadzenie inwentaryzacji placu budowy oraz wykonanie prac zabezpieczających fronty robót. Inwentaryzacja jest już w toku. W jej następstwie rozpoczną się w tym kwartale prace zabezpieczające, do których chcielibyśmy przystąpić jak najwcześniej, obejmujące uzupełnienie powierzchniowych ubytków erozyjnych. Jednocześnie specjaliści Wód Polskich w Gliwicach, jednostki realizującej projekt przygotowują formalności związane z procedurą przetargową wyboru wykonawcy ukończenia inwestycji – referował Mirosław Kurz, Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach, który przyznał także, że montaż finansowy przebudowy polderu Żelazna jest kompletny, a bezpieczeństwo mieszkańców stanowi niezmienny priorytet RZGW w Gliwicach.

W trakcie rozmów Wody Polskie wspomniały o aktualnym stanie obwałowań, przedstawiły zakres zrealizowanych dotąd prac, technologię ich realizacji i zakres prac zabezpieczających.

- Jeśli chodzi o wał zamykający „Żelazna”, bo to na nim skupia się uwaga mieszkańców i opinii publicznej w imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach mogę poinformować, że ten wał został już przebudowany i uformowany do gabarytów budowli klasy III. Wał ten nie został jeszcze ukończony, ale należy wziąć pod uwagę fakt, że jego wysokość i szerokość znacznie przewyższa parametry zabezpieczeń na tym odcinku – powiedział Marcin Jarzyński, Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Wód Polskich w Gliwicach.

W temacie inwestycji swoje zdanie przedstawił także Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski:

- Bardzo dziękuję wszystkim samorządowcom, którzy wyrażają troskę o bezpieczeństwo mieszkańców. Wczoraj miałem spotkanie z panią wójt gminy Dąbrowa. Jestem pewien że po dzisiejszej konferencji i moim spotkaniu z Wodami Polskimi pani wójt i mieszkańcy będą przekonani że mogą spać spokojnie. Na ten moment dobitnie i stanowczo powtarzam, w związku z zawirowaniami na terenie polderu Żelazna, nie ma żadnego zagrożenia powodziowego dla mieszkańców – stwierdził Sławomir Kłosowski.

Wyczekiwana przez mieszkańców Opola i władze samorządowe inwestycja zapewni ochronę przeciwpowodziową doliny rzeki Odry: gm. Opole, m.in. terenu specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Północnej w Opolu, terenów zamieszkałych przy ul. Partyzanckiej, obwodnicy północnej miasta Opola, dzielnicy Sławice, Żelaznej (gmina Dąbrowa) oraz gminy Dobrzeń Wielki przed wodami powodziowymi rzeki Odry. Ponadto zwiększy się pojemność polderu, który będzie mógł przejąć wody powodzi stuletniej, a nie jak to miało miejsce do tej pory wody o prawdopodobieństwie pojawienia się raz na 33 lata. Modernizacja przyczyni się również do polepszenia warunków użytkowania gruntów zlokalizowanych na terenie istniejącego obiektu.