AKTUALIZACJA Z DNIA 29.05.2019r.

ZBIORNIK WILKOWICE - na miejscu zabezpieczająco i w ciągłej gotowości znajdują się specjalistyczne dwie pompy wysokiej wydajności, które podejmą pracę na wypadek wystąpienia opadów. Zbiornik opróżnia się grawitacyjnie, w tempie zgodnym z instrukcją gospodarowania wodą na tym obiekcie – nie więcej niż 20 cm na dobę. Rzędna zwierciadła wody w zbiorniku na dzień
29 maja br. na godz. 14.00 wynosiła 478,49 m.n.p.m i sukcesywnie się obniża. Odpływ ze zbiornika wynosi 0,154 m3/s, zaś dopływ 0,171 m3/s.

Na miejscu pracują specjaliści gliwickich Wód Polskich, którzy pozostają w kontakcie m.in. z Ośrodkiem Technicznej Kontroli Zapór. Obiekt podlega całodobowemu szczegółowemu monitoringowi w ramach którego analizowane się pizometry. Celem gliwickich Wód Polskich jest bezpieczne opróżnienie zbiornika, by następnie możliwe było wykonanie dodatkowych otworów upustowych, zapobiegających jego samonapełnieniu się, nie naruszających konstrukcji budowli. Takie awaryjne kroki pozwolą na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, jednak nie stanowią rozwiązania docelowego, które jest zależne od decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zbiornik Wilkowice stał się również przedmiotem zainteresowania osób, które usiłują na własną rękę prowadzić analizy, obserwacje, odczyty i temu podobne czynności, które nie tylko utrudniają pracę służb gliwickich Wód Polskich, ale przede wszystkim stwarzają realne zagrożenie dla nich samych. RZGW w Gliwicach przestrzega zatem przed podejmowaniem takiej aktywności.

AKTUALIZACJA Z DNIA 27.05.2019r.:

ZBIORNIK WILKÓWKA – na miejscu zabezpieczająco i w ciągłej gotowości znajdują się specjalistyczne dwie pompy wysokiej wydajności, które podejmą pracę na wypadek wystąpienia opadów. Zbiornik opróżnia się grawitacyjnie, w tempie zgodnym z instrukcją gospodarowania wodą na tym obiekcie – nie więcej niż 20 cm na dobę. Rzędna zwierciadła wody w zbiorniku na dzień 27 maja br. na godz.9.00 wynosiła 478,87 m.n.p.m i stale się obniża. Odpływ ze zbiornika wynosi 0,154 m3/s, zaś ustabilizowany dopływ 0,164 m3/s.

Na miejscu pracują specjaliści gliwickich Wód Polskich, którzy pozostają w kontakcie z Państwową Służbą Geologiczną oraz Ośrodkiem Technicznej Kontroli Zapór. Obiekt podlega całodobowemu szczegółowemu monitoringowi. Stabilizacja sytuacji pozwoliła wójtowi gminy Wilkowice na podjęcie w dniu 25 maja decyzji o zakończeniu stanu zagrożenia oraz ewakuacji mieszkańców, którzy powrócili do swoich domów.

Jednocześnie brak jest ostrzeżeń hydrologicznych i meteorologicznych dla regionów wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. Stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów niskich, średnich, wysokich, ostrzegawczych. Na jednym wodowskazie przekroczony został stan alarmowy – Jawiszowice, gdzie utrzymuje się trend bez zmian. Stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

 


 

AKTUALIZACJA NR III Z DNIA 25.05.2019r.:

PILNE: ZBIORNIK WILKÓWKA – na miejscu zabezpieczająco i w ciągłej gotowości znajdują się specjalistyczne dwie pompy wysokiej wydajności, które podejmą pracę na wypadek wystąpienia opadów. Zbiornik opróżnia się grawitacyjnie, w tempie zgodnym z instrukcją gospodarowania wodą na tym obiekcie – nie więcej niż 20 cm na dobę. Za sprawą dokonanych analiz w oparciu o stanowisko Państwowej Służby Geologicznej oraz pomiary pizometryczne korpusu i zboczy zapory można stwierdzić, że stan obiektu stabilizuje się wraz z obniżającym się stopniowo poziomem wody. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach poinformowało m.in. wójta miejscowości Wilkowice oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach o zasadności rozważenia możliwości powrotu ewakuowanych mieszkańców do swoich domów. Obiekt w dalszym ciągu podlega szczegółowemu monitoringowi służb gliwickich Wód Polskich w systemie całodobowym.

 


 

AKTUALIZACJA NR II Z DNIA 25.05.2019r.:

Sytuacja hydrologiczna na obszarze działalności RZGW w Gliwicach normalizuje się. Poziom wód w ciekach opada. Stany alarmowe są przekroczone na 3 wodowskazach w regionie wodnym Małej Wisły - z trendem malejącym. W regionie wodnym Górnej Odry nie notuje się przekroczenia stanów alarmowych.

Wojewoda śląski odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów cieszyńskiego i żywiecki oraz dla miasta Bielsko-Biała.

Z uwagi na obniżający się stan wody na wodowskazie w Krzyżanowicach poniżej 360 cm oraz tendencję spadkową wykonawca budowy suchego zbiornika przeciwpodziowego Racibórz Dolny – polder, odwołał stan alarmowy na terenie budowy.

 


 

AKTUALIZACJA NR I Z DNIA 25.05.2019r.:

Sytuacja hydrologiczna na obszarze działalności RZGW w Gliwicach stabilizuje się. Stany alarmowe na ciekach w granicach RZGW Gliwice są przekroczone na 3 wodowskazach w regionie wodnym Małej Wisły - z trendem malejącym. W regionie wodnym Górnej Odry nie notuje się przekroczenia stanów alarmowych.

ZBIORNIK WILKÓWKA – na miejscu zabezpieczająco i w ciągłej gotowości znajduje się specjalistyczna pompa wysokiej wydajności. Aktualnie zbiornik opróżnia się grawitacyjnie, w tempie zgodnym z instrukcją gospodarowania wodą na tym obiekcie – nie więcej niż
20 cm na dobę. Szybsze opróżnianie zbiornika mogłoby powodować utratę stateczności budowli i zjawisko sufozji. Obecnie służby gliwickich Wód Polskich prowadzą ciągły monitoring obiektu oraz pomiary poziomów w układzie pizometrycznym. Analizowana jest też stateczność zboczy przylegających do czaszy zbiornika. Szczegółowej ocenie pod kontem przemieszczeń poziomych i pionowych oraz ewentualnej utrat stateczności podlegają skarpy zbiornika. Wyniki analiz zostaną przekazane wójtowi miejscowości Wilkowice, który zgodnie z kompetencjami podejmuje decyzje o ewakuacji mieszkańców i jej odwołaniu.

 


 

AKTUALIZACJA Z DNIA 24.05.2019r.:

Informujemy, że nie potwierdzamy pojawiających się w mediach informacji o planowanym niekontrolowanym zrzucie wody w Czechach, który wywołałby zagrożenie podtopieniami na Śląsku.

Wody Polskie (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach) są w stałym kontakcie ze stroną czeską i współpracują nad zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców południowej Polski. Sytuacja jest wręcz przeciwna. Ze stroną czeską ustalono zmniejszenie odpływu ze zbiorników w Czechach.

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymuje ostrzeżenie hydrologiczne 2-go stopnia dla rzeki Odry w województwie opolskim, oraz ostrzeżenie meteorologiczne tego samego stopnia dla południowych powiatów województwa śląskiego. Przewiduje się tam lokalnie silny deszcz z burzami.

Sytuacja hydrologiczna w województwie stabilizuje się. Stany alarmowe na obszarze działalności RZGW w Gliwicach zostały przekroczone na 10 wodowskazach w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry: na jednym z trendem rosnącym, na trzech z trendem malejącym, na sześć – bez zmian.

PILNE: Mimo czasowej poprawy warunków pogodowych trwa akcja zaradcza na zbiorniku Wilkówka, z którego wypompowywana jest woda. Czynnościom towarzyszy wizja terenowa z udziałem Dyrektora gliwickich Wód Polskich oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Spotkanie ma na celu rzeczowe ustalenie oczekiwanych postępów w pompowaniu wody, oraz określenie maksymalnych możliwości opróżnienia zbiornika bez powodowania dodatkowego zagrożenia dla samego obiektu.

Równolegle z ewakuacją mieszkańców miejscowości Wilkowice, którą zarządzono po rekomendacji gliwickich Wód Polskich przystąpiono do wypompowywania wody ze zbiornika, aby odciążyć niestabilną zaporę. Pompy przy współpracy ze służbami RZGW w Gliwicach pracowały całą noc i wciąż pompują wodę, której poziom w zbiorniku zmniejszył się o ok. 50 cm. Dla przywrócenia bezpieczeństwa mieszkańców konieczne jest całkowite opróżnienie wadliwego zbiornika i wdrożenie przy współudziale sztabu zarządzania kryzysowego Wojewody Śląskiego oraz właściwych służb, rozwiązań awaryjnych dla tego obiektu. W dalszej kolejności będą zapadły decyzje co do przyszłości zbiornika.

Choć wilkowicki rezerwuar, zbudowany przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych miał piętrzyć wodę dla celów pitnych, na wypadek suszy oraz służyć rezerwą na ewentualność wezbrań i powodzi z uwagi na liczne wady nie pełni swoich projektowych funkcji. Mimo, iż poprzedni zarządca zbiornika miał świadomość zagrożenia, jakie stwarza, dopiero Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, obejmując mocą ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. funkcję zarządcze wobec obiektu, podjęło kroki mające na celu bezpieczeństwo publiczne mieszkańców miejscowości Wilkowice.

 


 

AKTUALIZACJA Z DNIA 23.05.2019r.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nadal ostrzega przed burzami i intensywnymi opadami deszczu na południu Polski. Alert RCB z ostrzeżeniem otrzymali mieszkańcy województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego dolnośląskiego i opolskiego. W województwie śląskim obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe dla powiatów m.in. cieszyńskiego, bielskiego i miasta Bielska-Białej., znajdujących się na obszarze RZGW w Gliwicach. Gliwice Wody Polskie pracują w systemie całodobowego dyżuru przeciwpowodziowego. Pracownicy gliwickich Wód Polskich stale monitorują stan wałów przeciwpowodziowych i zbiorników wodnych.

PILNE: trwa ewakuacja mieszkańców 30 gospodarstw w miejscowości Wilkowice, akcją ratunkową objętych jest ok. 120 osób. Powodem ewakuacji jest zagrożenie wytrzymałości zbiornika retencyjnego Wilkówka w województwie śląskim. Trwa akcja przepompowywania wody ze zbiornika, aby osłabić napór wody na zaporę. W akcji uczestniczą strażacy i pracownicy Wód Polskich. Na miejscu jest obecny Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Na terenie powiatu bielskiego doszło do podtopień, w tym dróg lokalnych od strony rzeki Białej oraz potoku Kromparek.

Na placu budowy zbiornika Racibórz Dolny wykonawca inwestycji zarządził ewakuację ludzi i sprzętu z powodu stanu alarmowego na rzece Odrze w Chałupkach oraz przerwania grodzy od kanału wylotowego, skutkiem czego wody rzeki Odry wdarły się na jeden z frontów robót – budowlę przelewowo-spustową.

Jednocześnie utrzymują się ostrzeżenia hydrologiczne IMGW dla zlewni Górnej Odry wraz z dopływami oraz zlewni Małej Wisły, Pszczyny i Brynicy. Opady deszczu, lokalnie intensywne, doprowadziły do wzrostu stanów wody  w zlewni rzeki Mała Wisła.

Regionie wodnym Małej Wisły stany alarmowe zostały przekroczone na 12 wodowskazach – 7 stan rosnący, 5 stan malejący. W regionie wodnym Górnej Odry stany alarmowe zostały przekroczone na 3 wodowskazach: 2 stan rosnący, 1 stan malejący.

Zbiorniki administrowane przez PGW WP RZGW w Gliwicach są gotowe, by wydatnie ściąć ewentualną falę wezbraniową na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach. Służby gliwickich Wód Polskich pozostają w kontakcie z czeskim odpowiednikiem – Povodi Odry oraz administratorem największego zbiornika w regionie (Goczałkowice) – Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów S.A. Na 9 zbiornikach zakres rezerwy wynosi ponad 100%, na trzech jest bliski 100%.

W związku z przekroczeniem stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ) na wodowskazie Miedonia z dniem 23.05.2019 r. od godz. 08:00 RZGW w Gliwicach zamknął dla żeglugi odcinek rzeki Odry od km 51+000 do 188+300.

Służby RZGW w Gliwicach pozostają w pełnej gotowości. W regionie na bieżące reagowanie na sytuację przygotowanych jest 950 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej.

Słabnące opady deszczu powodują, że w najbliższych godzinach sytuacja będzie się lokalnie stabilizować.

IMG 20190523 132249 1