Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, iż otrzymał wydaną w dniu 6 czerwca 2019r. decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego zapory czołowej zbiornika Wilkowice. Wydana decyzja o charakterze nakazowym poleca gliwickim Wodom Polskim rozbiórkę zapory czołowej zbiornika Wilkówka w Wilkowicach wraz z przepławką oraz urządzeniami tworzącymi z nią całość techniczno-użytkową. Treść decyzji jest tożsama z priorytetem Wód Polskich, jakim jest bezpieczeństwo mieszkańców.

Równolegle z przygotowaniem dokumentacji technicznej dla realizacji decyzji ŚWINB Wody Polskie przystąpią do wykonania dodatkowych otworów upustowych, zapobiegających samonapełnieniu się zbiornika, nie naruszających konstrukcji budowli, jednak zwiększających wydolność upustową. Kroki te pozwolą na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wilkowic do czasu całkowitego wykonania decyzji nakazowej, która zostanie wdrożona i przeprowadzona zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z dochowaniem należytej staranności oraz zgodnie z terminem określonym w przedmiotowej decyzji, tj. do 30 listopada 2021r.

Zapora na Wilkówce została zbudowana w 2013 roku przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Miała piętrzyć wodę dla celów pitnych, na wypadek suszy oraz służyć rezerwą na ewentualność wezbrań i powodzi. Z uwagi na liczne wady zbiornik nie pełnił swoich projektowych funkcji. Mimo, iż poprzedni zarządca zbiornika miał świadomość zagrożenia, dopiero Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, obejmując na mocy ustawy Prawo Wodne z dnia 1 stycznia 2018 r. funkcję zarządcze wobec obiektu, podjęło kroki mające na celu bezpieczeństwo publiczne mieszkańców miejscowości Wilkowice.