W ramach współpracy polsko-czeskiej dotyczącej gospodarki wodnej na wodach granicznych w dniach 25-26 września 2019r. odbyła się w Gliwicach 54 narada grupy roboczej ds. regulacji rzek, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przyległych do polsko–czeskiej granicy państwowej – Grupy R. Naradzie ze strony polskiej przewodniczył Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, Pan Tomasz Szczepanik, który jednocześnie pełni rolę kierownika polskiej części Grupy R. W obradach udział wzięła także Pani Bogusława Jesionek z RZGW we Wrocławiu. Wśród przedstawicieli grupy czeskiej obecny był Pan Jiří Tkáč z Povodi Odry s.p. Ostrawa, pełniący rolę kierownika czeskiej części Grupy R, Pan Bohumil Pleskač z Povodi Labe s.p. Hradec Kralove, Pani Klára Michalíková reprezentująca Ministerstwo Rolnictwa Republiki Czeskiej oraz Pani Daniela Svobodová z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej.

W czasie posiedzenia członkowie Grupy R obradowali na tematy dotyczących cieków takich jak m.in. Olza, Lubota, Opawa, Opawica, Boreczek czy Okleśna. Omówione zostały także zagadnienia w zakresie administracji granicy państwowej oraz aktualizacji i przygotowania materiałów na 4. Posiedzenie Komisji ds. Wód Granicznych. Dużą uwagę poświęcono zagadnieniu obniżeniu ryzyka powodziowego w górnym biegu rzeki Opawy. Posiedzenie zakończyło się podpisaniem protokołu oraz ustaleniem terminu następnego spotkania, które odbędzie się w dniach od 19 do 22 maja 2020r. na terenie Rzeczypospolitej Polski.

Wśród podstawowych celów prac Grupy R zaliczyć należy zapewnienie ochrony, wzajemne skoordynowanie i racjonalne użytkowanie wód granicznych a także poprawę ich jakości. Wymienić można także zachowanie i odnowę ekosystemów od wód zależnych, w tym ich różnorodności biologicznej. Za równie ważne zadanie uważana jest także koordynacja wysiłków prowadzących do ograniczenia negatywnych skutków powodzi i suszy.