W dniu wczorajszym, 3.10.2019r., w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach odbyła się polsko-czeska 22 narada grupy roboczej do spraw przygotowań zadań i koncepcji inwestycyjnych na wodach granicznych (Grupa P). Spotkaniu ze strony polskiej przewodniczył Z-ca Dyrektora RZGW w Gliwicach ds. Powodzi i Suszy Pan Marcin Jarzyński, natomiast rolę kierownika czeskiej części Grupy P pełnił Pan Břetislav Tureček z Povodí Odry z Ostravy. W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach Pan Tomasz Szczepanik, kierownik Wydziału Planowania i Koordynacji Eksploatacji z RZGW we Wrocławiu Pani Bogusława Jesionek, przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Michał Tomusiak, a także Wójt Gminy Godów Pan Marcin Adamczyk.

Narada, zgodnie z programem, została poświęcona Odrzańskiej Drodze Wodnej na odcinku Koźle-Ostrawa, ochronie powodziowej na granicznych odcinkach rzek Odry, Piotrówki, Ścinawki a także przywróceniu ciągłości morfologicznej Orlicy. Uwaga uczestników posiedzenia skupiła się również na postępach we wdrażaniu Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. Na spotkaniu przygotowano także m.in. materiały na 4 posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych oraz projekt planu pracy Grupy P na rok 2020.

Posiedzenie zakończyło się podpisaniem protokołu, ustalono także termin przyszłej, 23 już narady, na 2-3.09.2020r. w Republice Czeskiej.