Zważając na zainteresowanie opinii publicznej kwestią prowadzonej wycinki drzew i zakrzaczeń na skarpach od strony odwodnej lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Kłodnicy w Gliwicach w obrębie Politechniki Śląskiej od jazu przy Parku Chrobrego do ul. Panewnickiej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, iż wycinka drzew jest realizowana zgodnie z decyzją nakazową Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

W ramach decyzji wydanej na postawie art. 176 ust. 9 ustawy Prawo wodne, wykonano wykoszenie porostów, gęstych zakrzaczeń oraz wycinkę 114 drzew. O toczącym się postępowaniu poinformowano Prezydenta Miasta Gliwice oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. Drzewostan podlegał szczegółowej inwentaryzacji, którą wykonali wykwalifikowani pracownicy gliwickich Wód Polskich.

Wycince podlegał drzewostan oraz krzewy, porastające obwałowanie rzeki. Zgodnie z ustawą Prawo Wodne wał przeciwpowodziowy jest obiektem hydrotechnicznym, służącym bezpieczeństwu przyległych terenów. Chroni je przed zalaniem w czasie przepływów ekstremalnych. System korzeniowy drzew porastających skarpy niejednokrotnie doprowadza do rozszczelnienia korpusów wałów, co w konsekwencji może spowodować przerwanie wału przy przejściu wód powodziowych na danym terenie. Ponadto drzewa te stwarzają realne zagrożenie dla infrastruktury sąsiadującej z rzeką. Roślinność rozsiana na obwałowaniach rzek od początku swojego wzrostu nie ma zapewnionych odpowiednich warunków, nie pozyskuje też wartościowych substancji z gleby, koniecznych do jej zdrowego wzrostu. Stąd drzewa na skarpach, choć pozornie mogą wydawać się zdrowe w rzeczywistości są w niewłaściwym stanie, często są źle posadowione i w czasie porywistych wichur i burz powodują zagrożenie również dla przechodniów. Oczywistym jest, że kiedy wywrócone drzewo wpada do koryta rzeki, zwłaszcza w czasie powodzi utrudnia swobodny spływ wód wysokich. Drzewa i zakrzaczenia rosnące w międzywalu zniekształcają wyniki pomiarów przejścia wód miarodajnych i kontrolnych oraz ekstremalnych, gdyż zawężają koryto rzeki.

Gliwickie Wody Polskie w ramach przeprowadzonej wycinki planują działania kompensacyjne i nasadzenia wiosną przyszłego roku. Z uwagi na cel prowadzonej wycinki drzewa i krzewy zostaną posadzone w innej, wybranej lokalizacji.

Niestety lata niedofinansowania gospodarki wodnej przed utworzeniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz trudności w zabieganiu o środki finansowe na cele utrzymaniowe sprawiły, iż mieszkańcy miejscowości nadrzecznych są przekonani, że porośnięte roślinnością obwałowania cieków to prawidłowość i właściwy element lokalnego krajobrazu. Taki stan rzeczy nie służy bezpieczeństwu publicznemu, którego zapewnienie stanowi priorytet Wód Polskich.

Obszar, chroniony wałem przeciwpowodziowym przed ryzykiem powodzi lub wezbrania nad rzeką Kłodnicą na przedmiotowym odcinku blisko kilometra został zalany w czasie powodzi 1997r. i kolejno w 2010r. Prowadzone wycinki są realizowane z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców, nie zaś przeciwko nim, co usiłują dowieźć tezy zawarte w lokalnym przekazie medialnym.