Gliwickie Wody Polskie zakończyły właśnie realizację długo wyczekiwanej przez mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego inwestycji pn. „Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu-Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy - ETAP II w zakresie odcinka: km 1+780 – 2+450 i 2+579 – 3+031”.
     Modernizacja wiślanego obwałowania, jego podniesienie i uszczelnienie poprawi bezpieczeństwo terenów chronionych przez lewy wał rzeki Wisły w Bieruniu–Czarnuchowicach, szczególnie zagrożonych powodzią, w rejonie ulic: Przyjaźni, Tatarkowej, dr A. Mielęckiego, Promiennej, J. Tyrny, Piekło, Jedwabnej, Równoległej, Przecznica, M. Karłowicza. To właśnie mieszkańcy tego terenu mają w pamięci wydarzenia z 1997r. oraz 2010r., kiedy wody powodziowe spowodowały dotkliwe szkody dla infrastruktury i dobytku bierunian. Pod wodą znalazło się wówczas kilkaset budynków, doszło także do zagrożenia epidemiologicznego ze względu na zalaną oczyszczalnię ścieków.
Zmodernizowane i nadbudowane lewostronne obwałowanie rzeki Wisły zabezpiecza bezpośrednio i pośrednio przed skutkami oraz ryzykiem powodzi obszar ponad 40 km2, zapewniając bezpieczeństwo przeciwpowodziowe 20 tys. mieszkańców gminy Bieruń.
     - Wody Polskie prowadzą sukcesywne działania inwestycyjne na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego, mające na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, które stanowi dla nas priorytet. Wagę przedmiotowej inwestycji dostrzegło również Starostwo Powiatowe w Bieruniu. Zaangażowanie na rzecz przedsięwzięcia wykazali w szczególności Wicestarosta Bieruńsko-Lędziński, Pani Agnieszka Wyderka-Dyjecińska i Członek Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego VI kadencji - Pan Kazimierz Chajdas. Podniesiony i zmodernizowany wał wiślany, choć nie zamyka katalogu potrzeb przeciwpowodziowych gminy, zapewnia bezpieczeństwo dla obszaru oddziaływania inwestycji – przyznał Łukasz Lange, Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach.
     Zrealizowane zadanie zostało ujęte w Programie Planowanych Inwestycji w Gospodarce Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i zostało podzielone na etapy. W roku 2018r. dokonano przebudowy jednego z przepustów wałowych. Zakończony właśnie II etap przedsięwzięcia, kluczowy na tym odcinku rzeki (w km 1+780÷2+450 i 2+579÷3+031) obejmował m.in. zdjęcie korpusu wału do rzędnej wody miarodajnej, zagęszczenie wierzchniej warstwy istniejącego korpusu, wyniesienie korony wału z gruntu dowiezionego (skały płonnej) do poziomu wody kontrolnej, uszczelnienie korpusu wału bentomatą do poziomu wody kontrolnej, przebudowę przepustów wałowych, wykonanie drogi technologicznej w koronie wału, wyniesienie korony wału do rzędnych projektowanych. Parametry korony wału zostały dostosowane do ustalonej szerokości dróg rowerowych na terenie aglomeracji górnośląskiej. Szerokość korony wynosi 4,0 m, w tym ciąg pieszo-jezdny uzyskał szerokość 3,0 m co w przyszłości pozwoli na wykorzystanie korony wału jako ścieżki rowerowej. Koszt inwestycji brutto to kwota 4 633 943,94 zł. Wiosną zmodernizowane obwałowanie porośnie trawą i będzie stanowić estetyczny element krajobrazu. Prowadzone prace nie ingerowały w koryto cieku, nie zakłócały jego morfologii, a co za tym idzie również życia biologicznego w rzece.