Informujemy, iż Wody Polskie w Gliwicach prowadzą procedurę wyboru Wykonawcy dla realizacji inwestycji pn. „Przebudowa polderu Żelazna. Etap I”.

Inwestor – PGW WP RZGW w Gliwicach w ubiegłym roku zawarł niezbędne dla wykonania przebudowy polderu porozumienie z Miastem Opole oraz umowę o nr RPOP.04.01.00-16-0001.17-01 o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Opolskiego z Urzędem Marszałkowskim w Opolu na wykorzystanie środków unijnych dla realizacji przedsięwzięcia. Umowę zawarto w dniu 27 września 2019r.

Po zapewnieniu montażu finansowego dla zadania gliwickie Wody Polskie w dniu 20 stycznia 2020r. wysłały celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE dokumentację przetargową. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przebudowy polderu Żelazna ukazało się w dniu 24 stycznia br. Obecnie trwa realizacja procedury zamówienia publicznego, które wyłoni Wykonawcę prac budowlanych. Gliwickie Wody Polskie m.in. udzielają odpowiedzi na pytania oferentów. Termin zgłaszania ofert upływa 25 lutego br. Umowa zawarta z Wykonawcą będzie obowiązywała do końca stycznia 2023r. Jest to jednocześnie termin zakończenia inwestycji. Równocześnie przygotowywane są postępowania przetargowe na nadzór autorski i nadzór inwestorski dla przedmiotowej inwestycji.

Wody Polskie nadały duży priorytet tej opolskiej inwestycji o charakterze przeciwpowodziowym i dokładają wszelkich starań, by zadanie zrealizować z należytą dbałością oraz zgodnie z harmonogramem.

 

Polder Żelazna jest obiektem istniejącym, wybudowanym przed rokiem 1939. Wymaga przeprojektowania i przebudowy, aby zapewnić ochronę przed powodziami od strony rzeki Odry. Zabezpieczy teren specjalnej strefy ekonomicznej w Opolu, obszary zamieszkałe przy ul. Partyzanckiej oraz teren obwodnicy północnej miasta Opola. Polder zminimalizuje ryzyko powodzi w obszarze miejscowości Sławice, Żelazna, Niewodniki oraz Narok, a także dla Elektrowni Opole wraz z obszarami położonymi poniżej. Przebudowa polderu zwiększy jego powierzchnię około dwukrotnie z obecnych 200 ha do 400 ha, natomiast pojemność przeszło pięciokrotnie, która wyniesie wówczas ok. 10 mln m3 zaś długość obwałowań polderu wyniesie ponad 15 km. Inwestycja pozwoli na niemożliwe w tej chwili kontrolowanie sterowania przepływem w sytuacji wezbrania. Obecnie straty i szkody finansowe, spowodowane przez ewentualne zalanie szacowne są na kwotę ok. 800 mln zł w odniesieniu do samej tylko strefy ekonomicznej miasta Opola. Oznacza to, że koszt inwestycji zwraca się aż kilkakrotnie przy pierwszej powodzi.