Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach rozpocznie w tym roku długo wyczekiwaną przez mieszkańców Kędzierzyna-Koźla inwestycję pn. „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle – etap I”. Długi na bez mała 2 km wał przeciwpowodziowy o nazwie „Kędzierzyn” stanowić będzie o długości 200m w rejonie ul. Gliwickiej.

W dniu 26.02.2020r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla przedmiotowej inwestycji. Trwają także prace nad zabezpieczeniem środków finansowych na dalszą realizację projektu. Zakres prac w ramach I etapu inwestycji, której przetarg powinien zostać rozstrzygnięty już w połowie marca br., obejmuje m.in. prace przygotowawcze, wykonanie dróg tymczasowych, roboty ziemne wałowe czy przygotowanie zjazdu wraz z zagospodarowaniem poboczy. Inwestor przedmiotowych robót planuje zakończyć I etap inwestycji jeszcze w tym roku.

Mające powstać obwałowanie ulokowane zostanie na prawym brzegu rzeki Odry. Obiekt hydrotechniczny, usytuowany w pobliżu miejskiej oczyszczalni ścieków, zrekultywowanego składowiska odpadów oraz części dzielnicy Pogorzelec, będzie uzupełniał istniejące już zabezpieczenie. Umiejscowienie nowopowstałego obwałowania w sąsiedztwie tych wrażliwych obiektów znacząco zmniejszy zagrożenie epidemiologiczne dla okolicznych mieszkańców a także skażenia środowiska nieczystościami w przypadku wystąpienia w przyszłości wezbrań powodziowych.

Projekt budowy wału przeciwpowodziowego Odry w miejscowości Kędzierzyn-Koźle to kolejna inwestycja gliwickich Wód Polskich na terenie Opolszczyzny chroniąca jej mieszkańców przed wielką wodą. Równolegle trwa bowiem przetarg na wybór Wykonawcy dla modernizacji polderu Żelazna.