Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach przedstawia wyniki wstępnej analizy sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2019. Ww. sprawozdania przekazywane są do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 t.j. ze zm.), który obliguje gminy do przedkładania Wodom Polskim, corocznie nie później niż do 28 lutego, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły.

Wyniki wstępnej analizy Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za 2019 rok

Dziękujemy wszystkim za przedłożenie sprawozdań z realizacji KPOŚK oraz za merytoryczną i dobrą współpracę.