AKTUALIZACJA Z DN. 3.07.2020 r.
 
W wyniku wieczornych burz i opadów deszczu w dniu 2.07.2020 r. doszło do lokalnych podtopień w miejscowości Laski w gminie Bolesław, gdzie z brzegów wystąpił ciek Sztolnia Punikowska. Wskutek wezbrania zalanych zostało ok. 10 domów mieszkalnych. Wody Polskie wzięły udział w naradzie zarządzania kryzysowego, poświęconej bieżącej sytuacji w gminie, w tym utrzymaniu cieków na jej terenie, polegającym na m.in. ich pogłębieniu. W najbliższym czasie na przedmiotowym terenie prognozowane są przelotne opady deszczu.
 

Do lokalnych podtopień doszło także w powiecie cieszyńskim oraz raciborskim, m in. w rejonie miasta Krzanowice i na terenie gminy Krzyżanowice. Wskutek lokalnych wezbrań ucierpiała także gmina i miasto Kietrz w powiecie głubczyckim, gdzie woda wdarła się do kilku budynków i piwnic. Główną przyczyną był intensywny opad deszczu oraz wywołany nim spływ wód z łąk i pól.

Stany wód w zlewni Małej Wisły i Górnej Odry kształtują się na poziomie stanów niskich, średnich, wysokich i ostrzegawczych. Wody Polskie prowadzą wzmożony monitoring sytuacji i pozostają w kontakcie z jednostkami terenowymi oraz służbami zarządzania kryzysowego.

 
 

AKTUALIZACJA Z DN. 28.06.2020 r.
 

W nocy z soboty na niedzielę 28 i 29 czerwca br. na obszarze administracji RZGW w Gliwicach lokalnie występowały krótkotrwałe burze z nawalnym deszczem. Stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich. Przekroczony stan alarmowy odnotowano na 1 stacji wodowskazowej, ostrzegawczy na 6 stacjach wodowskazowych.

Podobnie kształtują się stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry: w strefie stanów średnich i wysokich. Przekroczony został stan alarmowy na 1 posterunku wodowskazowym. Stan ostrzegawczy został osiągnięty na 9 stacjach wodowskazowych. W ciągu ostatniej doby Wody Polskie w Gliwicach nie odnotowały opadu deszczu powyżej 20 mm na stacjach meteorologicznych. Jedynie w zlewni Olzy (Górna Odra po stronie Republiki Czeskiej) opad maksymalnie mógł wynosić 22,9 mm.

Stany wód regularnie opadają, zwłaszcza w lokalizacjach, gdzie na skutek ulewnych deszczy doszło do lokalnych podtopień.

Służby Wód Polskich w Gliwicach pozostają w bieżącym kontakcie z wojewódzkimi i powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego, monitorują stale sytuację na ciekach oraz podejmują interwencję zwłaszcza w zakresie usuwania lokalnych zatorów, mogących limitować spływ wód wysokich.

Komunikat przygotowano w oparciu o dane własne RZGW w Gliwicach oraz źródłowe dane, i informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

 
 
 
AKTUALIZACJA Z DN. 27.06.2020 r.
 

Po burzowej nocy oraz nawalnych deszczach na Górnym Śląsku doszło do lokalnych podtopień. W ciągu 4-5 godzin spadł deszcz o natężeniu do 70 mm. Na rzece Dramie powstał zator spowodowany przez materiał naniesiony przez wezbrane wody opadowe. Spowodowało to wystąpienie rzeki z brzegów i podtopieniem okolicznych zabudowań. Trwa akcja straży pożarnej. Na rzekach służby terenowe PGW Wody Polskie monitorują sytuację pod kątem powstających zatorów, utrudniających spływ wód powodziowych. 

Stany wód w zlewni Małej Wisły i Górnej Odry kształtują się na poziomie stanów niskich, średnich, wysokich i ostrzegawczych. Poziom alarmowy został przekroczony na wodowskazach Mizerów-Borki, Grabówka, Ruda Kozielska i Karłowice. Sytuacja w regionie może być w najbiższym czasie wciąż niespokojna. Wody Polskie prowadzą wzmożony monitoring sytuacji, pozostając w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego.

 
 
 
 
AKTUALIZACJA NA DN. 26.06.2020 r.
 

Sytuacja na rzekach w zlewni Górnej Odry i Małej Wisły powoli stabilizuje się a stany wód kształtują się na poziomie stanów niskich, średnich, wysokich i ostrzegawczych. Poziom alarmowy utrzymuje się na wodowskazie Karłowice.

Nachodzące dni będą jednak dość niespokojnie - w wielu miejscach zapowiadane są opady deszczu i burze, co może skutkować lokalnym podniesieniem się stanów wód. Wody Polskie w Gliwicach w dalszym ciągu stale monitorują sytuację.

 
 
 
AKTUALIZACJA NA DN. 24.06.2020 r.
 
Do niebezpiecznej sytuacji doszło dzisiaj po burzowych opadach w Gminie Jasienica. Przyczyniły się do niej działania jednego z właścicieli działki przy potoku Starobielskim II, który nadsypał na jej obszarze tak dużą ilość ziemi, że jej napór zapoczątkował proces osuwania się skarpy w kierunku koryta rzeki. Osuwanie się do cieku ziemi oraz kamieni z opaski brzegowej doprowadziło do podniesienia rzędnej dna i zawężenia koryta potoku. W połączeniu z ulewnymi opadami deszczu zaskutkowało to lokalnymi podtopieniami.

Stany wód w zlewni Górnej Odry i Małej Wisły kształtują się na poziomie stanów niskich, średnich, wysokich i ostrzegawczych. Stany alarmowe zostały osiągnięte na wodowskazach Ujście Nysy Kłodzkiej i Karłowice. Wody Polskie prowadzą stały monitoring sytuacji, pozostając w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego.
 
 
 
 
AKTUALIZACJA NA DN. 23.06.2020 r.
 

W ciągu ostatniej doby w zlewni Małej Wisły i Górnej Odry odnotowano znacznie mniejszą ilość opadów. Sytuacja w regionie stabilizuje się. Alarmowe stany wód utrzymują się na wodowskazach Jawiszowice, Ujście Nysy Kłodzkiej i Karłowice. Prognozuje się, iż w dniu 24.06.2020 r. ponownie wystąpi opad.


Wody Polskie prowadzą wzmożony monitoring sytuacji hydrologiczno – meteorologicznej oraz utrzymują stały kontakt z jednostkami terenowymi oraz służbami zarządzania kryzysowego. W dniu wczorajszym na kanale ulgi odry w opolu pojawił się zator, który został rozebrany przez służby PKP S.A. W dniu 23.06.2020 r. Wojewoda Śląski odwołał alarmy przeciwpowodziowe na obszarze województwa śląskiego. Na terenie miasta Prudnik zostało natomiast odwołane pogotowie przeciwpowodziowe.

 
 
 
AKTUALIZACJA NA DN. 22.06.2020 r.

Zgodnie z prognozowanymi dalszymi opadami deszczu, w zlewniach dopływów górnej Odry, mogą wystąpić wzrosty stanów wody do strefy powyżej stanów ostrzegawczych. W związku z przemieszczaniem się wód opadowych, stany wody na Odrze mogą wzrastać w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, odcinkami alarmowych. Wody wezbraniowe bezpiecznie minęły Kędzierzyn-Koźle. Dotarcie fali powodziowej do Opola jest prognozowane jutro ok godz. 13.00.

W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu obserwowane będą wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych. Na Małej Wiśle w Jawiszowicach poziom wody będzie wzrastał powyżej stanu alarmowego.

Zbiorniki na terenie administracji RZGW w Gliwicach posiadają 100% rezerwy powodziowej. W gotowości do podjęcia działań pozostają służby terenowe Wód Polskich, monitorując sytuację na ciekach i będąc w stałym kontakcie z wojewódzkimi i powiatowymi centrami zaradzania kryzysowego.

Począwszy od dnia 18 czerwca br., nie odnotowano innych aniżeli tylko lokalne podtopienia gruntów rolnych na terenie województwa opolskiego, położonych wzdłuż rzek Stobrawy, Lublinicy, Cienka, Sucha, Dożyna, Ryjec, Złoty Potok, Prudnik, Osobłoga. Nie ma zagrożenia dla zabudowań mieszkalnych, użytkowych, zdrowia i życia ludzi.

Prognozuje się, iż w dniu 23.06.2020 r. opad nie wystąpi. Pierwsze opady spodziewane są w dniu 24.06.2020 r. w zlewni Górnej Odry jak również w zlewni Małej Wisły. Wysokie nasycenie zlewni wiązać się będzie z ryzykiem generowania spływu powierzchniowego podczas prognozowanych opadów atmosferycznych.

Jeżeli prognoza meteorologiczna nie ulegnie zmianie to w najbliższych dniach, należy się spodziewać ponownego wzrostu stanu wody.

- - -
Po nocnych opadach wody rzek w zlewni Małej Wisły i Górnej Odry kształtują się na poziomie stanów niskich, średnich i wysokich, po ostrzegawcze i alarmowe. Te ostatnie utrzymują się m.in. na wodowskazach Racławice Śląskie, Branice, Racibórz-Miedonia, Krzyżanowice, Chałupki i Jawiszowice. W związku z bieżącą sytuacją szandory zostały zamontowane m. in. przy Hotelu Piast w Opolu. Zamknięto również dolną i górną bramę przeciwpowodziową na Młynówce. Położone zostały wszystkie jazy znajdujące się na rzece Odrze w administracji Zarządu Zlewni Opole, celem zapewnienia swobodnego przepływu wód powodziowych.

Dziś nad ranem o godz. 1:00 kulminacja fali powodziowej dotarła do Raciborza, na wodowskazie Racibórz-Miedonia osiągając 662cm. Wody Polskie prowadzą stały monitoring sytuacji, pozostając w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego.
 
 
 
 
AKTUALIZACJA NA DN. 21.06.2020 r.
 
Wody Polskie w Gliwicach prowadzą przygotowania do nadejścia fali powodziowej w Opolu, m. in. zakładając zamknięcia szandorowe. Prognozy wskazują, że fala na Odrze dotrze do miejscowości Chałupki jutro nad ranem, ok. godz. 4:00. Ponadto, w związku z zamknięciem przepustu Moderz- Olszynka na Kanale Ulgi w Opolu, Straż Pożarna rozpoczęła przy użyciu mobilnej pompy, odpompowywanie wody z cieków Moderz i Olszynka do Kanału Ulgi.

W związku z sytuacją ogłoszone zostały alarmy przeciwpowodziowe dla powiatu raciborskiego, wodzisławskiego oraz krapkowickiego. Alarmowe stany wód utrzymują się na wodowskazach Racławice Śląskie, Prudnik, Branice, Chałupki, Olza, Krzyżanowice, Racibórz-Miedonia i Jarnołtówek.
 
- - -
W związku z utrzymującymi się opadami deszczu stany alarmowe zostały przekroczone na 7 wodowskazach w zlewni Odry Górnej: Racławice Śląskie, Prudnik, Branice, Chałupki, Krzyżanowice, Racibórz-Miedonia i Jarnołtówek. Ponadto, rzeki w regionie weszły w stan wód niskich, średnich, wysokich i ostrzegawczych. W zlewni Małej Wisły ostrzegawcze stany wód odnotowane zostały m.in. na wodowskazach Wisła, Cieszyn, Skoczów, Kozłowa Góra czy Bojszowy. Na pozostałych odcinkach rzek kształtują się one na poziomie stanów niskich, średnich i wysokich.

Wody Polskie na bieżąco monitorują sytuację, pracując w systemie stałego dyżuru i pozostając w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego. Polder Buków i zbiornik Racibórz Dolny są gotowe go pracy. W związku z dynamiczną sytuacją i bieżącymi prognozami pogody mogą wystąpić lokalne podtopienia.
 
 
 
AKTUALIZACJA NA DN. 20.06.2020 r.
W wyniku utrzymujących się opadów deszczu, na wodowskazach Prudnik, Racławice Śląskie i Jarnołtówek stany wód osiągnęły poziom alarmowy, wykazując trend rosnący. Ogłoszono alarm przeciwpowodziowy dla gminy Prudnik, powiatu prudnickiego oraz na terenie miasta i gminy Głogówek . Z kolei na wodowskazie Racibórz-Miedonia utrzymuje się trend malejący a sytuacja powoli stabilizuje się. Rzeki w regionie utrzymane są w reżimie koryt, lokalne podtopienia mogą jednak wystąpić na terenach rolniczych w sąsiedztwie Osobłogi.
- - -
Po nocnych opadach sytuacja na rzekach w regionie wodnym Małej Wisły i Górnej Odry powoli stabilizuje się. Stany wód kształtują się na poziomie stanów niskich, średnich i wysokich, po ostrzegawcze, osiągnięte m.in. na wodowskazach Bojszowy, Chałupki, Krzyżanowice, Gliwice, Racibórz-Miedonia czy Wisła. Jedynie na wodowskazie Racibórz-Miedonia utrzymuje się trend rosnący. Wody Polskie prowadzą stały monitoring sytuacji, pozostając w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego.
 
 
 

AKTUALIZACJA NA DN. 19.06.2020 r.

Za sprawą opadów deszczu, jakie przechodzą nad Górnym Śląskiem oraz Opolszczyzną rzeki w regionie przybierają w korytach, wchodząc w stany od średnich przez wysokie po ostrzegawcze i alarmowe. Ten ostatni, zgodnie ze wskazaniem posterunku wodowskazowego został osiągnięty w Chałupkach na rzece Odrze w woj. śląskim. Dla wskazania utrzymuje się trend rosnący. Sytuacja, choć rozwojowa jest jednak stabilna. Służby terenowe Wód Polkich, właściwe Zarządom Zlewni w Gliwicach i Opolu pełnią nadzór na ciekach i monitorują sytuację. Jednocześnie w ciągu dnia dzisiejszego, z uwagi na wezbranie i wysokie stany wód oraz prawdopodobieństwo przekroczenia stanu ostrzegawczego na wodowskazie Miedonia wstrzymano żeglugę na rzece Odrze od km 51+000  do km 181+300.

- - -

W związku z utrzymującymi się opadami deszczu i rosnącym stanem rzek w regionie wodnym Małej Wisły oraz przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych na posterunkach wodowskazowych Wojewoda Śląski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów bielskiego, bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała.

Wody Polskie w Gliwicach wraz ze służbami terenowymi podejmują wzmożony monitoring rzek i potoków w regionie. Jednocześnie na większości zbiorników wielofunkcyjnych na Podbeskidziu zachowana jest ponad 100% rezerwa powodziowa do wykorzystania. Wszystkie rzeki w regionie zostają utrzymane w reżimie koryt.

- - -

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z intensywnymi opadami deszczu z zlewni Górnej Odry i Małej Wisły podniosły się lokalnie stany wód. Ich ostrzegawczy poziom odnotowano m.in. na wodowskazach Bojanów, Bojszowy, Gliwice i Wisła. W związku z powyższym służby Wód Polskich w Gliwicach na bieżąco monitorują sytuację, pozostając w ciągłej gotowości. Zgodnie z aktualnymi prognozami przewiduje się utrzymujące się do wtorku ze zmienną intensywnością opady deszczu.

 

 

AKTUALIZACJA NA DN. 18.06.2020 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uprzejmie informuje, że w ciągu najbliższych dni nad południową Polską prognozowane są nawalne i intensywne opady deszczu oraz gradu wraz z burzami, które mogą powodować lokalne wezbrania i podtopienia, głównie występujące w dorzeczu Górnej Odry. Tym samym, służby Wód Polskich w Gliwicach pozostają w gotowości i pracują w trybie ciągłym 24-godzinnym, monitorując sytuację na rzekach i zbiornikach. W stan stałej gotowości postawione zostało Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej, które pozostaje w stałym kontakcie z wojewódzkimi i powiatowymi służbami zarządzania kryzysowego.