Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Politechnika Śląska nawiązały współpracę, podpisując w dniu 8 lipca 2020r. list intencyjny. W ramach współpracy Strony będą sukcesywnie organizowały konsultacje merytoryczne oraz techniczne, wykorzystywały wzajemny potencjał wiedzy i umiejętności, kształtując profil studenta. Dzięki temu kooperacja umożliwi kadrze obydwu instytucji rozwój poprzez wzajemną wymianę informacji i doświadczeń, zdobytych w trakcie swojej działalności. Sygnowanie listu intencyjnego stało się przyczynkiem, by obydwie strony mogły wspólnie realizować priorytetowe projekty i programy o charakterze naukowym, badawczym i rozwojowym, w tym na obiektach zarządzanych przez Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Wszytsko z myślą o zrównoważonej gospdarce wodnej.

Ponadto studenci Politechniki Śląskiej otrzymają możliwość rozwijania wiedzy akademickiej poprzez udział w konferencjach, seminariach, kursach i szkoleniach organizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne, a także podnoszenia swoich kompetencji przez uczestnictwo w praktykach zawodowych. W niedalekiej przyszłości możliwe będzie także zatrudnianie absolwentów uczelni w strukturach Wód Polskich.

Jak podkreślił Jego Magnificencja prof. dr. hab. inż. Arkadiusz Mężyk - Rektor Politechniki Śląskiej, tym co szczególnie cieszy to możliwość wzajemnego rozwoju Wód Polskich w Gliwicach oraz środowiska akademickiego m.in. poprzez możliwość prowadzenia szeroko zakrojonych prac badawczych na obiektach hydrotechnicznych oraz w obrębie wód płynących i na zbiornikach wodnych.

Z kolei Dyrektor RZGW w Gliwicach, Mirosław Kurz, podpisując list intencyjny zwrócił uwagę na chęć wzmocnienia zasobów kadrowych Wód Polskich specjalistami wysokiej klasy, zainteresowanymi doskonaleniem swoich umiejętności.

List intencyjny podpisali: Mirosław Kurz – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz prof. dr. hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej.