Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gliwicach podpisał 19 sierpnia br. umowy o dofinansowanie modernizacji śluz oraz sterowni na stopniach wodnych w Krapkowicach i Januszkowicach, a także na budowę jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy. Modernizacja potrwa od września 2020 do lipca 2023 r.

Umowy na realizacje projektów zostały podpisane w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie. Spotkanie odbyło się z udziałem Małgorzaty Jarosińskiej Jedynak – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Anny Moskwy – Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Centrum Unijnych Projektów Transportowych reprezentowała Sylwia Cieślak-Wilk p. o. Zastępcy Dyrektora CUPT. W spotkaniu uczestniczył też Krzysztof Woś – Zastępca Prezesa PGW WP ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą. RZGW Gliwice reprezentował Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Marcin Jarzyński.

W ciągu niespełna trzech lat przeprowadzony zostanie szereg działań, które przyczynią się do poprawy funkcjonalności trzech obiektów. Co ważne, inwestycje będą bezpieczne dla środowiska naturalnego – na obiektach budowane będą przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych. Łączna wartość inwestycji wynosi ponad pół mld zł, z czego 470 mln zł to dofinansowania z Unii Europejskiej.

Na stopniu wodnym Januszkowice nastąpi przebudowa sterowni oraz obiektów socjalnych. Ponadto przebudowana zostanie dolna tama rozdzielcza oraz przeprowadzona zostanie regulacja prawego brzegu. Zmodernizowane zostaną również awanporty. Stworzone zostaną miejsca postojowe dla statków oraz place manewrowe. Co jednak najważniejsze, przewiduje się budowę komory śluzy o wymiarach 190/12m, z głową pośrednią i przebudowę istniejącej komory pociągowej o wymiarach 187/9,6m. Zakres przedsięwzięcia pozwoli na zapewnienie ciągłości żeglugi śródlądowej na Odrzańskiej Drodze Wodnej w przypadku ewentualnej awarii jednej ze śluz. Podobny zakres obejmują prace w obrębie śluzy i sterowni stopnia wodnego w Krapkowicach.

Z kolei na Ujściu Nysy zbudowany zostanie jaz klapowy z napędem hydraulicznym i automatycznym systemem sterowania, który zastąpi wysłużony jaz kozłowo-iglicowy. W czasie rozbiórki jazu kozłowo-iglicowego zachowana zostanie m.in. zabytkowa przepławka. Powstanie też nowa przepławka dla ryb dwuśrodowiskowych. Realizacja inwestycji obejmie budowę kładki komunikacyjnej oraz przebudowę budynków osiedla przystopniowego, tamy rozdzielczej, brzegów Odry w pobliżu jazu, a także poszurów jazowych, dróg dojazdowych i obiektów energetycznych i teletechnicznych.

- W dobie postępujących zmian klimatu, intensywnie podejmowanych działań na rzecz przeciwdziałania suszy z jednej strony i minimalizowania skutków powodzi z drugiej, równie ważne są inwestycje na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych i utrzymanie istniejących obiektów służących transportowi śródlądowemu w pełnej sprawności. Za sprawą realizacji trzech projektów, na które dziś uzyskaliśmy dofinansowanie: modernizacji śluz oraz sterowni na stopniach wodnych w Krapkowicach i Januszkowicach, a także na budowę jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy, żegluga po Odrze będzie efektywna, bezpieczna dla użytkowników oraz obsługi, a administrator szlaku - Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zyska pewność co do sprawności i niezawodności infrastruktury. Dzięki dofinansowaniu unijnemu potencjał Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku zarządzanym przez Wody Polskie w Gliwicach, zostanie optymalnie wykorzystany, przy wykazaniu pełnej troski i dbałości o środowisko naturalne” – zaznaczył w czasie podpisywania umów Marcin Jarzyński, Zastępca Dyrektora Wód Polskich w Gliwicach ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.