Do 31 grudnia 2020 roku rady gmin zobowiązane są do podjęcia uchwał mających na celu wyznaczenie aglomeracji. Dokument ten jest niezbędny dla oceny projektu taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, a jego brak uniemożliwi ich zatwierdzenie. Jednocześnie gminy nieposiadające ważnej uchwały, po roku 2020 nie będą mogły ubiegać się o finansowanie inwestycji w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – KPOŚK. Wyznaczenie aglomeracji jest niezbędne do zatwierdzenia taryf dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków.

W tym roku kończy się trzyletni okres obowiązywania taryf zatwierdzonych według zmienionej w 2017 roku ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Doświadczenia organów regulacyjnych, zdobyte podczas pierwszego okresu taryfowego, potwierdzają wzajemną zależność taryfy wodnościekowej i aglomeracji. Dlatego też tak ważne jest przedstawienie uchwał zawiązujących aglomeracje – są to bowiem dokumenty niezbędne do oceny taryf w nowym okresie taryfowym, rozpoczynającym się w 2021 roku. Brak tych aktów prawa miejscowego wyznaczającego aglomerację będzie skutkował brakiem zatwierdzenia taryfy.

Na mocy art. 87 ust 1 ustawy Prawo wodne aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. Jednocześnie na mocy art. 565 ust. 2  tej ustawy, dotychczasowe akty prawa miejscowego zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku. Dlatego też, aby gmina pozostała w zgodzie z polskim prawem, zobowiązana jest do przedłożenia do uzgodnienia projektów uchwał wyznaczających aglomeracje Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie lub – w przypadku, o którym mowa w art. 87 ust. 4 – właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska.

Wyznaczenie aglomeracji umożliwi również ubieganie się o finansowanie inwestycji w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – KPOŚK.

KPOŚK ma na celu zidentyfikowanie faktycznych potrzeb w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregowanie ich realizacji w taki sposób, aby wypełnić wymogi dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych stanowi również wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w Programie. Do chwili obecnej przeprowadzono pięć jego aktualizacji w latach: 2005, 2009, 2010, 2015 i 2017.

Dzięki Krajowemu Programowi Oczyszczania Ścieków Komunalnych w latach 2003 – 2018:

  • wybudowano 87,5 tys. km sieci kanalizacyjnej, z czego w roku 2018 – 2727 km sieci,
  • wybudowano 416 nowych oczyszczalni ścieków komunalnych (w roku 2018 – 13 obiektów),
  • przeprowadzono 1732 inwestycji w zakresie modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych (w roku 2018 – 157 inwestycji),
  • na inwestycje wydano ok. 69,5 mld zł (w roku 2018 – 3,7 mld zł).

Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzeń inwestycyjnych wynika, że w ramach – obecnie obowiązującej - piątej aktualizacji planowane jest wybudowanie 116 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 1010 oczyszczalniach. Planowane jest również wybudowanie 14 661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 506 km sieci istniejącej. Potrzeby finansowe na realizację ww. przedsięwzięć wynoszą 27,85 mld zł.

Warto podkreślić, że jedynie gminy, które posiadają obowiązującą uchwałę rady gminy określającą wielkość i granicę aglomeracji mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych na terenie aglomeracji zawartej w KPOŚK.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

Natomiast więcej informacji na temat wyznaczenia przez radę gminy aglomeracji znajdują się pod linkiem:

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1174-aglomeracje-obowiazek-uchwalenia-aktow-prawa-miejscowego-do-dnia-31-grudnia-2020-roku

oraz w Poradniku dla samorządów wyznaczających aglomeracje

https://www.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/Poradnik_dla_samorzdw_wyznaczajcych_aglomeracje.pdf

Działania dla klimatu – dofinansowanie w budowę i przebudowę infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracjach

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, przy wsparciu Funduszy Europejskich prowadzi program, którego celem jest dofinansowanie budowy lub modernizacji obiektów pozwalających zwiększyć liczbę osób korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji, zwłaszcza kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych. Inwestycje w sektor wodno-kanalizacyjny pozwolą wypełnić zobowiązania akcesyjne w zakresie gospodarki ściekowej w Polsce, gdyż pomogą zapobiec zanieczyszczeniu wód powierzchniowych oraz przyczynią się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/klimat/dzialanie-23-gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach

pixabay

Fot.: Pixabay.com