Minimalizacja zagrożenia powodziowego oraz zwiększenie retencji korytowej to efekty prac podjętych w ramach projektu pn.: „Przebudowa koryta cieku Drama w km 0+000 - 4+230, gm. Pyskowice, pow. Gliwicki – etap 2 w km 2+670-3+353”. Odbiór zadania przez inwestora – Wody Polskie w Gliwicach - odbył się 16.12.2020 r. na obszarze gminy Pyskowice.

Zgodnie z decyzją RDOŚ w Katowicach przed rozpoczęciem robót na cieku dokonano odłowu ryb i przeniesiono je poza strefę inwestycji. Żadna z prowadzonych prac w korycie rzeki nie została wykonana przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego. Zrezygnowano z poruszania się nim w obrębie koryta Dramy. Celem przedmiotowych prac było wykształcenie jednolitego przekroju koryta rzeki, a także umocnienie skarp na objętym pracami odcinku cieku.

Co ważne, w ramach prac na przedmiotowym odcinku Dramy wykonano tzw. „elementy habitatowe” w korycie rzeki. Łącznie takie rozwiązanie zastosowano 218 razy. Każdy z elementów habitatu stanowią cztery paliki drewniane o średnicy 8-10 cm, wbite w sposób trwały obok siebie w dno rzeki, w poprzek nurtu, tak by wystawały ponad średni stan wody na wysokość ok. 5 cm. Ich wykonanie korzystnie wpłynie na lokalne środowisko przyrodnicze, takie rozwiązanie ułatwia bowiem migrację ryb w górę rzeki.

Efektem prac przeprowadzonych w ramach inwestycji jest przede wszystkim minimalizacja zagrożenia powodziowego poprzez ujednolicenie i stabilizację przepływu. Poszerzenie i korekta przekroju koryta cieku zwiększa także retencję korytową (powodziową). Dzięki tym działaniom zabezpieczone zostały, dotknięte wiosennymi wezbraniami, budynki mieszkalne, gospodarcze i usługowe, zlokalizowane przy ul. Mickiewicza w Pyskowicach, a także grunty użytkowane rolniczo.

Zrealizowany w bieżącym roku II etap zadania wykonany został za kwotę 786 211,94 zł. Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa, przyznanej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.