Pewność co do bezawaryjności obiektu a także ochrona przyległych obszarów zabudowanych, użytków rolnych oraz infrastruktury technicznej przed niekontrolowanym przepływem wód wezbraniowych - to efekty III etapu inwestycji rozbudowy pompowni wałowej Ciechowice, która odpowiada za odwodnienie zawala rzeki Odry na obszarze 22 km2. Odbiór prac przez inwestora - Wody Polskie w Gliwicach odbył się 17 grudnia 2020 r. w miejscowości Ciechowice w gminie Nędza, w powiecie raciborskim, gdzie zlokalizowany jest ten obiekt hydrotechniczny.

Zrealizowany w bieżącym roku III etap inwestycji objął przebudowę budynku pompowni, wymianę 4 istniejących na obiekcie pomp, wybudowanie nowego budynku zaplecza techniczno-socjalnego, przebudowę komory wlotowej oraz zagospodarowanie terenu. Wykonano także nową halę agregatów, nowe umocnienia z płyt betonowych w zbiorniku wyrównawczym, przeprowadzono przez wał przeciwpowodziowy rzeki Odry cztery rurociągi o średnicy 700 mm, jak również odprowadzono nadmiar wód powierzchniowych cieku Łęgoń do rzeki Odry za pomocą czterech pomp, zainstalowanych w budynku pompowni. Ponadto, wyczyszczono nieckę dolotową i wylotową, wymieniono obarierowanie, w komorze wylotowej zostały zainstalowane nowe klapy zwrotne, a istniejący zestaw hydroforowy został zastąpiony pompą głębinową. Wykonano także nowe instalacje elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne.

Realizacja prac na obiekcie była szczególnie istotna ze względu na znaczne wyeksploatowanie istniejących tu urządzeń. Pompownia powstała w latach 70-tych XX wieku i wymagała gruntownej modernizacji. Trzyetapowa inwestycja przyczyniła się do osiągnięcia odpowiedniej wydajności pompowni, m. in. dzięki wymianie pomp, przywróceniu właściwych parametrów remontowanego zbiornika wyrównawczego oraz przebudowie komory wylotowej.

Efektem przeprowadzonych prac jest osiągnięcie pewności co do sprawności obiektu oraz możliwość prowadzenia bezpiecznego i stabilnego ruchu pompowni, pozwalającego na wykonywanie przerzutów nadmiaru wód deszczowych podczas wezbrań w zlewni potoku Łęgoń. Gdyby nie pompownia w Ciechowicach, każdy długotrwały opad deszczu powodowałby realne zagrożenie podtopieniami w tej miejscowości. Co również ważne, inwestycja nie spowodowała w żaden sposób pogorszenia stanu ekologicznego cieku Łęgoń.

Całość prac sfinansowana została ze środków własnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Całkowity koszt inwestycji to 6 898 170,87 zł. Wzorem przedmiotowych prac, w ciągu najbliższych kilku lat Wody Polskie w Gliwicach planują również rozpoczęcie modernizacji kolejnego takiego obiektu – przepompowni w Turzu.

Pompownie wałowe stanowią jeden z elementów systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, stosowany obok zbiorników wielofunkcyjnych, polderów, obwałowań, do przerzutu wód w czasie wezbrań. Są lokalizowane w miejscach newralgicznych. Najczęściej przepompowują wodę z zawala do koryta głównej rzeki. Każdy taki obiekt jest sterowny automatycznie lub ręcznie. Pompownie ze sterowaniem automatycznym nie wymagają stałej obecności obsługi, która jest konieczna tylko w czasie wezbrania. Wówczas obsługa monitoruje i nadzoruje pracę urządzeń i systemów pompowych. Łącznie na obszarze działalności Wód Polskich w Gliwicach pracuje 12 pompowni.