Zgodnie z art. 304 Prawo Wodne: "Podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych".

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określił formę i układ przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, kierując się potrzebą ujednolicenia oraz uporządkowania przekazywanych wyników pomiarów.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów iliści pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wod lub do ziemi. [link do rozporządzenia]


W związku z wątpliwościami i pytaniami kierowanymi do Wód Polskich w Gliwicach w przedmiotowej sprawie, przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania:

Które usługi wodne podlegają obowiązkowi?

Obowiązkowi podlegają usługi wodne polegające na:

 • poborze wód podziemnych lub powierzchniowych - wzór.pdf, wzór.docx (załączniki poniżej)
 • wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi - wzór.pdf, wzór.docx (załączniki poniżej)

Czy wyniki pomiarów mogą być przekazywane w innej formie niż ustalona w rozporządzeniu?

Należy stosować obowiązujący układ. W przypadku przekazania wyników pomiarów na nieaktualnym wzorze, zakład zostanie wezwany do ponownego przekazania danych.

Jak określić organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych dla decyzji wydanych przed 2018 r?

 1. dla decyzji wydanych przez starostę - właściwy Dyrektor Zarządu Zlewni;
 2. dla decyzji wydanych przez wojewodę lub marszałka – właściwy Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej;

Jaki jest termin na przedłożenie wyników?

Wypełniony formularz należy przedłożyć do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni. W przypadku braku wcześniejszego wywiązywania się z obowiązku w pierwszej kolejności należy uzupełnić dane za 2020 i 2021 r.

Czy przekazywanie wyników pomiarów jest obowiązkowe?

Tak, zgodnie z art. 477 Prawa wodnego kto wbrew przepisowi art. 304 ust. 1 nie przekazuje wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych lub ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi lub nieterminowo przekazuje te wyniki podlega karze grzywny.

Jak określić w jakiej Jednolitej Części Wód znajduje się studnia/ujęcie/wylot?

Jeżeli pozwolenie wodnoprawne nie zawiera tej informacji to nazwę/kod Jednolitej Części Wód można sprawdzić na stronie HYDROPORTALu, a instrukcja obsługi map znajduje się TUTAJ.

Jak określić, czy oczyszczalnia ścieków znajduje się w aglomeracji?

Informacje dotyczące Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych znajdują się na stronie https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.

Czy w przypadku przekazywania do Zarządu Zlewni oświadczeń podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne nadal podlegam obowiązkowi przekazywania wyników pomiarów zgodnie z art. 304?

Tak, obowiązek ten jest całkowicie odrębny w stosunku do opłat za usługi wodne i nie powoduje żadnych zmian w dotychczasowym sposobie sprawozdawania się w celu ustalenia opłaty.”

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Wzór wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.pdf)Wzór wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.pdf 150 kB2022-06-15 12:242022-06-15 12:24
Pobierz plik (Wzór wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.docx)Wzór wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.docx 24 kB2022-06-15 12:242022-06-15 12:24
Pobierz plik (Wzór pobór wód podziemnych lub powierzchniowych.pdf)Wzór pobór wód podziemnych lub powierzchniowych.pdf 121 kB2022-06-15 12:242022-06-15 12:24
Pobierz plik (Wzór pobór wód podziemnych lub powierzchniowych.docx)Wzór pobór wód podziemnych lub powierzchniowych.docx 18 kB2022-06-15 12:242022-06-15 12:24

Opony, części samochodowe, sprzęt AGD i wyposażenie domów. Takie odpady znajdowały się w czaszy zbiornika Racibórz Dolny. Pracownicy Wód Polskich w Gliwicach razem z lokalną społecznością uporządkowali teren obiektu w trakcie wczorajszej akcji zbierania śmieci. Podobne inicjatywy będą miały miejsce również w przyszłości. 

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach kampanii społecznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie „Wody to nie śmietnik”. Jej celem jest edukacja ekologiczna społeczeństwa i uświadamianie niebezpieczeństw związanych z pozostawianiem odpadów na terenach nadwodnych. Warto pamiętać, że śmieci znajdujące się w rzekach i zbiornikach wodnych pozostają tam do czasu rozkładu, co może trwać nawet kilkaset lat, a wiele z nich może wywołać bardzo negatywne skutki dla środowiska. Ponadto, wyrzucanie ich do wody grozi karą grzywny do 1500 zł.

W akcji sprzątania czaszy zbiornika udział wzięli pracownicy Wód Polskich w Gliwicach, Szkoła Podstawowa im. Brunona Strzałki w Lubomi, przedstawiciele Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach i pracownicy Gminy Lubomia. Porządkowanie obiektu prowadzone było na terenie starej wsi Nieboczowy oraz Ligota Tworkowska. Łącznie zebrano 7m3 śmieci (dwie przyczepy). Wśród zebranych odpadów znalazły się m.in. opakowania po produktach spożywczych,  opony, części samochodowe, zużyty sprzęt AGD i wyposażenie domów.

Zbiornik Racibórz Dolny jest strategicznym obiektem przeciwpowodziowym, chroniącym województwo dolnośląskie, opolskie i śląskie, ale piętrzy wody tylko okresowo w przypadku zagrożenia. Na co dzień jego czasza jest sucha i dostępna dla mieszkańców. Warto nadmienić, że na terenie obiektu zamontowane są fotopułapki, szczególnie w miejscach, gdzie regularnie są pozostawiane odpady, oprócz tego jest on monitorowany. „Liczymy na to, że taka informacja ostudzi zapał do wywożenia śmieci na teren zbiornika” – mówią osoby zajmujące się na co dzień obsługą zbiornika.

Ze względu na rozmiar obiektu (powierzchnia 26,3 km2) podczas wczorajszej akcji posprzątano jedynie jego fragment. Mimo to w przyszłości będą organizowane podobne wydarzenia, na które Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza już teraz wszystkie osoby, dla których ważna jest czystość środowiska.

W ostatnich dniach na południu kraju obserwuje się krótkotrwałe, lecz intensywne, opady deszczu.

Stany wód w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i punktowo wysokich. Przekroczenie stanów ostrzegawczych odnotowano na wodowskazach Kozłowa Góra i Piwoń, z kolei przekroczenie stanu alarmowego – na wodowskazie Brynica, jednak poziom wód na tych posterunkach wykazuje trend malejący.

W Regionie Wodnym Górnej Odry stany wód kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i punktowo wysokich.

Prognozy meteorologiczne wskazują na wystąpienie w najbliższych godzinach i dniach jedynie przelotnych opadów deszczu i burz. Sytuacja stabilizuje się - na obszarze administracyjnym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nie występuje zagrożenie powodziowe.

Wody Polskie w Gliwicach prowadzą stały monitoring sytuacji hydrologicznej na rzekach i utrzymują rezerwę powodziową na zbiornikach wodnych w regionie.

Wody Polskie w Gliwicach gościły dziś na zbiorniku Racibórz Dolny zastępy straży pożarnej pod dowództwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. Celem wizyty służb było zapoznanie się ze specyfiką obiektu, a także ćwiczenia praktyczne, polegające na ratowaniu ofiar podtopień oraz wykorzystanie wysokowydajnych pomp w sytuacji powodzi.

W porozumieniu z Wodami Polskimi w Gliwicach 22 zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 2 zastępy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych wzięło udział w szkoleniu, dzięki któremu członkowie formacji podnieśli poziom umiejętności z zakresu postępowania w sytuacji powodzi.

Strażacy zapoznali się z zasadami funkcjonowania obiektu, a po części teoretycznej wzięli udział w ćwiczeniach praktycznych. W ich trakcie w czaszy zbiornika Racibórz Dolny prowadzili akcje poszukiwawcze ofiar podtopień połączone z udzieleniem pierwszej pomocy. Ponadto, przećwiczyli procedury wykorzystania pomp do odciągania wody.

Obiekt w Raciborzu jest suchym zbiornikiem powodziowym, który umożliwia przeprowadzanie podobnych wydarzeń. Ma także ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Po całkowitym napełnieniu czaszy gromadzi 185 mln m3 wody, tym samym chroniąc przed zniszczeniami trzy województwa: dolnośląskie, opolskie i śląskie. Regularnie powstająca infrastruktura przeciwpowodziowa pod nadzorem PGW Wody Polskie oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników służb ratowniczych przy wykorzystaniu tejże infrastruktury sprawia, że mieszkańcy kraju mogą czuć się chronieni przed niszczycielskimi klęskami żywiołowymi.

Wody Polskie w Gliwicach zorganizowały sprzątanie Zbiornika Wodnego Pławniowice na plaży w miejscowości Niewiesze, które odbyło się w sobotę 28 maja. W akcji wzięli również udział lokalni mieszkańcy oraz partnerzy inicjatywy. W trakcie wydarzenia zebrano kilka ton śmieci.

Sprzątanie odbyło się w ramach kampani społecznej PGW Wody Polskie "Wody To Nie Śmietnik". Podobnie jak w ubiegłym roku, na plażę w Niewieszu przyszli mieszkańcy, dla których ważna jest czystość lokalnej przyrody, a także liczni partnerzy, którzy przygotowali atrakcje dla najmłodszych uczestników i merytorycznie wsparli akcję.

Sprzątanie połączone było z pokazem sprzętu służb ratowniczych oraz zagadkami wodnymi przygotowanymi przez pracowników Wód Polskich. W trakcie wydarzenia zebrano kilka ton śmieci różnego rodzaju. To mniej, niż podczas ubiegłorocznej edycji, jednak problem nieczystości pozostawianych w pobliżu terenów nadwodnych wymaga ciągłego uświadamiania jakie niebezpieczeństwa może wywoływać tak nieodpowiedzialne zachowanie. Dlatego też Wody Polskie w Gliwicach cały czas podejmują się podobnych akcji. Jeszcze w tym roku odbędzie się sprzątanie, m. in. Zbiornika Racibórz Dolny oraz Zbiornika Kuźnica Warężyńska.

Dziękujemy wszystkim uczestniom za udział w naszym wydarzeniu, w tym partnerom: Starostwu Powiatowemu w Gliwicach, Urzędowi Gminy Rudziniec, WOPR Gliwice, Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Rudziniec, Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu koło nr 43 Pyskowice oraz Castoramie Gliwice.

 

Zakończyło się kolejne zadanie związane z uszczelnieniem dotychczasowego systemu zabezpieczeń, chroniących Kędzierzyn-Koźle przed wielką wodą od strony rzeki Odry. W czasie wizyty terenowej na nowopowstałym odcinku obwałowania, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz województwa opolskiego, władz miasta, okolicznych gmin oraz reprezentujący PGW Wody Polskie, poinformowano o planach realizacji kolejnych inwestycji, jakie podniosą poziom bezpieczeństwa nadodrzańskich miejscowości.

Ukończone prace prowadzone były w ramach projektu „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie – Etap II”. Główną przyczyną, przemawiającą za koniecznością zrealizowania inwestycji były niewystarczające rozwiązania, które nie dawały Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie gwarancji w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego tego obszaru. Z tego też powodu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wespół z miastem Kędzierzyn-Koźle konsekwentnie inwestuje w realizację niezbędnych przedsięwzięć minimalizujących ryzyko strat spowodowanych przez niszczycielski żywioł.

Przedmiotowy wał przeciwpowodziowy, ulokowany w okolicach kędzierzyńskiej oczyszczalni ścieków, objęty został pracami modernizacyjnymi już w 2020 roku, w ramach zadania pn. „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle – etap I”. Wówczas, po rozstrzygnięciu przetargu, Wody Polskie w Gliwicach przystąpiły do wykonania prac przygotowawczych, wykonania dróg tymczasowych, robót ziemnych wałowych a także przygotowania zjazdu wraz z zagospodarowaniem poboczy. Przedmiotowe roboty zakończone zostały jeszcze w tym samym roku.

Drugi etap stanowił kontynuację realizowanych wówczas zadań. Pracami objęto odcinek o długości około 2 kilometrów, na którym dokonano przebudowy istniejącego oraz budowy nowego odcinka wału. Ponadto, w ramach projektu prowadzone były roboty związane z towarzyszącymi obiektowi budowlami, takimi jak: drogi, rowy, drenaże, przepusty oraz przejazdy wałowe. Ukończone zadania zwiększają ochronę przed zalaniem miejskiej oczyszczalni ścieków oraz zrekultywowanego składowiska odpadów, a tym samym minimalizują zagrożenia epidemiologicznego dla mieszkańców oraz ograniczają ryzyko skażenia środowiska. Dzięki budowie obwałowania ochronę przeciwpowodziową zyskała części dzielnicy Pogorzelec i znajdujące się w pobliżu ogródki działkowe. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 13 mln zł, z czego I etap zadania to 1,6 mln zł. Projekt finansowany był ze środków budżetu Państwa i środków własnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przy współfinansowaniu w wysokości 440 tys. zł przez Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, przekazanym na opracowanie dokumentacji oraz częściowe wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów koniecznych dla realizacji zadania.

umowa kedziezyn na wody gov 2022 maj 1

W trakcie spotkania głos zabrał Sławomir Kłosowski, Wojewoda Opolski, podkreślając współpracę Miasta Kędzierzyn-Koźle z Wodami Polskimi w Gliwicach:

- Szanowni Państwo, bardzo cieszy mnie, że w naszym regionie realizowane są tak ważne inwestycje, które zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców. Serdecznie dziękuję za ukończenie kolejnego etapu modernizacji odrzańskiego wału przeciwpowodziowego i mam nadzieję na kolejne takie sukcesy Wód Polskich, przy współpracy ze stroną samorządową.

Z kolei Sabina Nowosielska - Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle - podziękowała za ukończenie inwestycji:

- Długo czekaliśmy, ażeby takie zabezpieczenie przeciwpowodziowe powstało w naszym mieście, ale doczekaliśmy się. Znajdująca się tu oczyszczalnia ścieków, gdy tylko powstała, została od razu zalana, a nieczystości zaczęły spływać w kierunku miasta. Dlatego w imieniu wszystkich mieszkańców bardzo dziękuję, że ta inwestycja doszła do skutku.

Swoje podziękowania wobec pracowników Wód Polskich oraz władz Kędzierzyna-Koźla wyraził również Dyrektor Marcin Jarzyński:

- Inwestycja, zrealizowana przy współudziale Miasta Kędzierzyn-Koźle jest zarazem przykładem bardzo dobrej, wzorcowej współpracy jednostek rządowych i samorządowych, które priorytetu upatrują w bezpieczeństwie mieszkańców. Dlatego też serdecznie dziękuję Pani Prezydent wszystkim zaangażowanym w tej projekt specjalistom UM w Kędzierzynie-Koźlu. Takie samo podziękowanie składam również zespołowi realizacyjnemu Wód Polskich w Gliwicach - powiedział Marcin Jarzyński i dodał:

- To co zwraca szczególną uwagę w wykonanej inwestycji to podejście do kwestii środowiskowych. Otóż projektując nowy odcinek obwałowania i modernizując już istniejący, wysłużony z uwagi na wieloletnią, intensywną eksploatację, poszukiwaliśmy rozwiązania, które uchroniłoby cenny starodrzew porastający zawale. Dzięki wykorzystaniu faktu, że wybudowany w przeszłości odcinek obwałowania mógł stanowić przyporę do nowej budowli udało się przeprowadzić przedsięwzięcie bez uszczerbku i ingerencji w środowisko naturalne.

Opinię na temat zakończonej inwestycji przedstawił ponadto Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Paweł Masełko:

- Miałem okazję obserwować postępy tych prac. Pamiętam rok 1997 i 2010 i powiem wprost, że są duże oczekiwania ze strony mieszkańców na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Chciałbym także zwrócić uwagę, że tak wielu planów inwestycyjnych nie było tutaj, na tym obszarze, chyba od 1997 r., czyli powodzi tysiąclecia. Bardzo nas to cieszy jako mieszkańców. Cieszy również, że jest plan na Odrę, zarówno w kwestii bezpieczeństwa, jak i jej żeglowności.

Z kolei Krzysztof Woś - Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą - wspomniał o kolejnych inwestycjach które będą realizowane w województwie opolskim:

- Udało nam się wykonać i wciąż realizujemy wiele inwestycji, pamiętamy bowiem skutki powodzi, zwłaszcza tej z 1997 r. ale także z 2010 r. Patrzymy w przyszłość i widzimy konieczność dalszych prac, zarówno jeśli chodzi o gminę Bierawa, jak i gminę Reńska Wieś. Będzie to domknięcie przede wszystkim prawej strony obwałowań odrzańskich, dzięki czemu będziemy mogli już powiedzieć, że doświadczenia, takie jak podczas wspomnianych powodzi, już nas nie spotkają.

Istotnie, bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta, poza wskazanym obiektem, zapewni także kolejna planowana inwestycja, chroniąca miasto Kędzierzyn-Koźle przed możliwymi powodziami. W ramach zadania na lewym brzegu Odry, na wysokości odcinka Lasaki-Poborszów nastąpi budowa, przebudowa i modernizacja kolejnego wału przeciwpowodziowego. Projekt został podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich: "Przebudowa, modernizacja wałów rzeki Odry na odcinku od m. Lasaki gm. Kędzierzyn-Koźle do m. Poborszów gm. Reńska Wieś - budowa, przebudowa i modernizacja lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki - Poborszów w miejscowości Kędzierzyn-Koźle woj. opolskie (etap I)” obejmuje prace na przedmiotowym obiekcie na odcinku o  długości 1,8 km. Planowany termin rozpoczęcia prac to 2024 rok. Wcześniej jednak, bo już w tym roku możliwe jest rozpoczęcie drugiego etapu pod nazwą „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki -Poborszów na terenie gminy Reńska Wieś woj. Opolskie - etap II”, który przewiduje budowę nowego lewobrzeżnego  wału przeciwpowodziowego w gminie Reńska Wieś w miejscowościach Poborszów i Mechnica na odcinku 2,215 km. Łączna długość modernizowanych walów wyniesie zatem ponad 4 kilometry. Roboty będą obejmowały wykonanie wału ziemnego z uszczelniającą przesłoną przeciwfiltracyjną oraz prace towarzyszące, tj. wykonanie dróg na koronie obwałowań, dróg przywałowych, przejazdów przez wał, przepustów dla cieków. Koszt przedmiotowej inwestycji wyniesie ok. 40 mln zł (dla obu etapów), z czego 700 000 zł przekazano z budżetu Miasta Kędzierzyn-Koźle. Kwota ta została przeznaczona na opracowanie projektu oraz wypłatę odszkodowań za planowane przejęcie gruntów pod inwestycję.

Co więcej, zgodnie z planami Wód Polskich w Gliwicach w 2023 roku najpewniej rozpocznie się kolejna inwestycja pod nazwą: „Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km gmina Bierawa, woj. Opolskie”. Zadanie będzie polegało na przebudowie i modernizacji istniejącego obwałowania oraz budowie nowego odcinka wału odrzańskiego o dł. blisko 3 km w gminie Bierawa. Po ukończeniu inwestycji wał ochroni przed powodzią bezpośrednio ok. 30 domów mieszkalnych, ok. 40 budynków gospodarczych oraz ok. 160 mieszkańców (obszar ok. 300 ha), a także pośrednio - dolinę rzeki Odry. Realizacja inwestycji jest kontynuacją prac o tym charakterze, wykonywanych po 2005 r. przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych w Opolu i Katowicach. Zgodnie z opracowaną dokumentacją koszt realizacji zadania oszacowano na kwotę ponad 20 mln zł., do której należy doliczyć szacunkowy koszt pozyskania nieruchomości: ok. 3 mln zł (wg. poziomu cen z III kw. 2020 r.).

Powyższe zadania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wpisują się w szerszy cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego nadodrzańskim miejscowościom położonym w południowej części Polski, od Raciborza, aż po Wrocław. Wiodącą inwestycją, której zadaniem jest ograniczenie ryzyka powodzi na tych terenach było powstanie suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, którego uroczyste otwarcie miało miejsce pod koniec czerwca 2020 roku. Obiekt po raz pierwszy spełnił swoje zadanie już kilka miesięcy później, gdy podczas październikowych wezbrań uchronił przed wielką wodą szereg nadodrzańskich miejscowości. Nadchodząca wówczas fala wezbraniowa oraz prognozy hydrologiczne wskazywały na zagrożenie podtopień nie tylko dla zabudowy mieszkalnej ale również jednoimiennego szpitala zlokalizowanego właśnie w Kędzierzynie-Koźlu, jednostki strategicznej wówczas pod kątem walki z pandemią covid-19. Uruchomienie obiektu zapobiegło jednak zarówno zalaniu części Brzegu jak i konieczności ewakuacji wspomnianego kędzierzyńskiego szpitala, leczącego pacjentów zakażonych koronawirusem.

Już w najbliższą sobotę 28 maja na plaży w miejscowości Niewiesze odbędzie się coroczna akcja sprzątania Zbiornika Wodnego Pławniowice. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00. Organizatorzy - Wody Polskie w Gliwicach - przewidzieli dodatkowe atrakcje z udziałem służb ratunkowych.

 

Sprzątanie plaży w Niewieszu zostanie przeprowadzone w ramach kampanii społecznej PGW Wody Polskie "Wody to nie śmietnik", uświadamiającej zagrożenia wynikające z zanieczyszczania wód oraz terenów nadwodnych. Każdego roku do polskich rzek i zbiorników wodnych trafiają ogromne ilości śmieci. Wśrod nich znajdują się nawet takie jak odpady medyczne, sprzęt AGD i RTV, czy opony samochodowe. To tylko niektore rodzaje zanieczyszczeń, stanowiące swoistą "pamiątkę" naszej obecności nad wodą, które nie tylko wpływają na jej czystość, ale również mogą powodować skażenie dużych obszarów. 

 

Poprzednia akcja sprzątania zbiornika w Pławniowicach odbyła się w lipcu ubiegłego roku, gromadząc wiele osób, dla których ważna jest jakość środowiska. Inicjatywę wsparło także wielu partnerów. Również i tym razem możemy liczyć na pomoc, m. in. Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Gminy Rudziniec, Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, WOPR Gliwice, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzińcu, Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 43 Pyskowice oraz Castoramy Gliwice.

 

Dodatkowo w trakcie wydarzenia zaplanowane zostały atrakcje w postaci pokazów ratowniczych przygotowanych przez Policję, Straż Pożarną oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Z kolei najmłodsi uczestnicy akcji będą mogli liczyć na upominki oraz poczęstunek. 

 

Serdecznie zapraszamy! Wszystkim sprzątającym Wody Polskie w Gliwicach zapewniają worki na śmieci oraz jednorazowe rękawiczki.

Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – zarządca Kanału Gliwickiego, zapowiedział w piątek 20 maja br. dodatkowe działania w ramach swoich kompetencji, w zakresie zanieczyszczenia wód Kanału Gliwickiego, do którego doszło w VI sekcji drogi wodnej i basenach portowych Śląskiego Centrum Logistyki S.A..

Wszystko za sprawą wyników analiz prób wody pobranych 27 kwietnia br. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Zgodnie z wynikami opracowanymi przez GIOŚ w wodzie stwierdzono wysokie zawartości chlorków. Wody Polskie w Gliwicach, które działają w sprawie od pierwszych dni spostrzeżenia nieprawidłowości, zweryfikują pozwolenia wodnoprawne, zgodnie z którymi podmioty nimi dysponujące mogą korzystać z wylotów do Kanału Gliwickiego czy rzeki Kłodnicy. Do 2018r. takie decyzje administracyjne przez wiele dziesiątków lat wydawały jednostki samorządu terytorialnego. Wysokie stężenie chlorków wykryto w konkretnych próbach wody, pobranych jednego dnia. Wyniki analiz porównawczych, które właśnie trwają, ułatwią dalsze wnioski.

Mimo, że pomór ryb, do którego mogło dojść na skutek zanieczyszczenia, nie nasila się, a obecnie obserwowane są pojedyncze egzemplarze padłych ryb, Wody Polskie w Gliwicach będą w dalszym ciągu aktywnie współpracować ze służbami w celu wykrycia i ukarania sprawców, tak by do podobnych sytuacji nie dochodziło w przyszłości.

- Nie jest wykluczone, że to skażenie chlorkami doprowadziło do pomoru ryb, jednak wciąż czekamy na kolejne wyniki prowadzonych analiz prób wody, pobranych w dn. 13 maja. Choć naszym kluczowym zadaniem, związanym z utrzymaniem Kanału Gliwickiego – śródlądowej drogi wodnej, jest zapewnienie odpowiednich parametrów nawigacyjnych, umożliwiających bezpieczną żeglugę załogom jednostek pływających, a nie wykrywanie przyczyn zanieczyszczeń i karanie sprawców, nie ma naszej zgody na taki proceder i zatruwanie wód. Dotyczy to nie tylko Kanału Gliwickiego ale wszystkich rzek i akwenów w naszej administracji – zapowiedział Marcin Jarzyński, p.o. dyrektora RZGW w Gliwicach i podziękował za rzeczowe ustalenia w sprawie WIOŚ w Katowicach i GDOŚ w Warszawie.

- Zważając na złożoność kompetencji w tym zakresie, które ustawodawca przewidział względem wielu instytucji, mamy nadzieję na skuteczną i owocną współpracę z każdym podmiotem, który powinien podjąć czynności w sprawie i w odróżnieniu od Wód Polskich w Gliwicach dysponuje katalogiem takich możliwości, uprawnień i narzędzi. Ze swojej strony poleciłem właściwym wydziałom i jednostkom Wód Polskich priorytetowe działania, szczegółów których z oczywistych względów w tym momencie nie ujawniamy – dodał dyrektor PGW WP w Gliwicach.

Wody Polskie w Gliwicach przypominają, że począwszy od 17 marca br. do chwili obecnej, zgodnie ze swoimi kompetencjami działają w sprawie m.in. poprzez:

1) Powiadomienie właściwych służb o zdarzeniu tj. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach (dalej: WIOŚ), Polski Związek Wędkarski (dalej: PZW) oraz PCZK w Gliwicach,

2) Prowadzenie codziennego monitoring sytuacji na Kanale Gliwickim i rzece Kłodnicy,

3) Weryfikację pozwoleń wodnoprawnych wydanych na wyloty posadowione na rzece Kłodnicy oraz Kanale Gliwickim,

4) Weryfikację w terenie wylotów posadowionych w skarpach VI sekcji Kanału Gliwickiego,

5) Udostępnienie WIOŚ w Katowicach pozwoleń wodnoprawnych,

6) Zorganizowanie wizji terenowej z udziałem m.in. WIOŚ w Katowicach, ŚCL S.A., PZW i jednostek terenowych PGW WP,

7) Dokonanie uzgodnień z PCZK w Gliwicach w kwestii ewentualnie prowadzonych prac przez zarządcę kąpieliska leśnego oraz kompleksu basenowego „Olimpijczyk”, w efekcie których mogłoby dojść do zanieczyszczenia Potoku Leśnego i kolejno - zasilanego jego wodami - Kanału Gliwickiego,

8) Bieżące monitowanie działań podejmowanych przez WIOŚ oraz jednoczesne wnioski Wód Polskich o zintensyfikowanie działań w przedmiotowej sprawie,

9) Obniżenie i ponowne podniesienie poziomu wody w V i VI sekcji Kanału Gliwickiego w celu poprawy warunków bytowania ryb poprzez jej mechaniczne dotlenienie, wykonane w terminie od 05.04.2022 r. do 07.04.2022r.

O powyższych działaniach RZGW w Gliwicach informuje na bieżąco m.in. w artykule pod adresem:

https://gliwice.wody.gov.pl/aktualnosci/1522-informacja-w-sprawie-zanieczyszczenia-i-stanu-wod-v-i-vi-sekcji-kanalu-gliwickiego

oraz

https://gliwice.wody.gov.pl/aktualnosci/1537-informacja-w-sprawie-zanieczyszczenia-kanalu-gliwickiego-aktualizacja.

Odnosząc się do zainteresowania opinii publicznej sytuacją zanieczyszczenia wód Kanału Gliwickiego w V i VI sekcji tej drogi wodnej oraz w basenach portowych spółki akcyjnej Śląskie Centrum Logistyki (dalej: ŚCL S.A.), a także wobec pojawiających się w ostatnim czasie w publikacjach lokalnej i regionalnej prasy sugestiach, zwłaszcza pochodzących od władz jednostek samorządu terytorialnego, jakoby Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (dalej: Wody Polskie) miał ponosić wyłączną odpowiedzialność za zaistniałą ww. sytuację, w tym za jej skutek w postaci pomoru ryb, Wody Polskie czują się w obowiązku zająć stanowisko w sprawie i tym samym objaśnić swoją rolę jako zarządcy drogi wodnej w przedmiotowych zdarzeniach, a także wyrazić swoje zdumienie wobec twierdzeń nadużywanych w przekazie publicznym w ostatnim czasie.

 

Nie jest prawdą jakoby Wody Polskie „zawodziły w zaistniałych okolicznościach”. Tym bardziej nie jest prawdziwe twierdzenie, że Wody Polskie „nie panują nad zaistniałą sytuacją”, choć zdaniem lokalnych władz powinny. Takie informacje wprowadzają w błąd mieszkańców i opinię publiczną, a w szczególności, tezy że to Wody Polskie są zobowiązane do „panowania” nad stanem wody w Kanale Gliwickim oraz do dyscyplinowania sprawców powstałych zanieczyszczeń. Wszelkie tego typu stwierdzenia tworzą fałszywy obraz sytuacji, która ma celu wzbudzić niepokój wśród lokalnej społeczności.

 

W zaistniałych okolicznościach kluczowa rola w rozwiązaniu problemu nie przypada tylko Wodom Polskim, będącym w tym przypadku przede wszystkim zarządcą drogi wodnej, odpowiedzialnym za zapewnienie odpowiednich parametrów, umożliwiających bezpieczne jej pokonanie przez załogi jednostek pływających, lecz w głównej mierze właściwemu terytorialnie inspektoratowi ochrony środowiska. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070 t.j.) do zadań, do których zobowiązana jest Inspekcja należy kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, badanie i ocena stanu środowiska, w tym prowadzenie badań laboratoryjnych oraz podejmowanie dalszych działań, po wykryciu i wskazaniu źródła oraz emitenta powstałych zanieczyszczeń, w tym wypadku – zanieczyszczenia wód.

 

Wbrew pojawiającym sugestiom, czynionym przez przedstawicieli lokalnych władz, działania na rzecz osiągnięcia odpowiedniego stanu wód nie są wyłączną rolą Wód Polskich. Stan wód, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz dokumentami strategicznymi, takimi jak Plany Gospodarowania Wodami, stanowi wypadkową wielu czynników, a osiągnięcie stanu dobrego wód jest także zadaniem administracji samorządowej. Z kolei badania i ocena jakości wód powierzchniowych są prowadzone przez właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Wody Polskie nie mają kompetencji ustawowych do takich działań.

 

Uprawnienia „do dyscyplinowania” mieszkańców, w zakresie „łamania” przez nich obowiązujących przepisów prawa, nie są przypisane wyłącznie Wodom Polskim. Wody Polskie mogą działać jedynie w granicach obowiązującego prawa i to jedynie w zakresie kontroli gospodarowania wodami, przede wszystkim dotyczącej stanu utrzymania urządzeń wodnych (wylotów) oraz legalności ich wykonania i korzystania z nich. Podstawowe kompetencje dyscyplinujące ustawodawca nadał innym podmiotom i organom, w tym choćby Policji, Inspektorowi Ochrony Środowiska, jak i lokalnym służbom (np. Straży Miejskiej) oraz samym jednostkom samorządu terytorialnego.

 

Należy podkreślić, że jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska sprawują kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie środowiska.

 

W ocenie Wód Polskich również zbyt daleko idącym uproszczeniem sprawy jest pojawiające się stwierdzenie, że to „nie gmina zanieczyszcza rzekę Kłodnicę”. W tym zakresie dyskusyjne jest już samo określenie „zanieczyszczania”. Powszechnie wiadomo bowiem, że spółki gminne i inne podmioty na terenie Gliwice od lat korzystają z wylotów do rzeki Kłodnicy i Kanału Gliwickiego, którymi odprowadzane są m.in. oczyszczone ścieki. Z wylotów posadowionych w skarpach rzeki i Kanału Gliwickiego korzystają także lokalni przedsiębiorcy, prowadzący swoją działalność na terenie miasta oraz osoby fizyczne. W czasie prowadzonych przez Wody Polskie w Gliwicach kontroli i weryfikacji stanu formalno-prawnego oraz koniecznych dla odprowadzania wód pozwoleń wodnoprawnych, wydawanych w przeszłości przez różne organy, wielokrotnie ujawniono, że nie wszyscy użytkownicy wylotów posiadają takowe pozwolenia lub korzystają z nich, nie dokonując przekroczeń. W każdym takim przypadku podejmowane były kroki zmierzające do usunięcia nieprawidłowości i przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

 

Zwracamy zarazem uwagę, że Wody Polskie dopiero od 2018 r. posiadają stosowne uprawnienia do wydawania decyzji w zakresie korzystania z wód. Przez szereg dziesiątków lat uprawnienia w tym zakresie na terenie miasta posiadał również prezydent miasta. W związku z powyższym PGW WP RZGW Gliwice zwróci się do Prezydenta Miasta Gliwice o przekazanie informacji na temat wszystkich pozwoleń wodnoprawnych wydanych przez prezydenta do 2018 r a związanych z korzystaniem z wód rzeki Kłodnicy i Kanału Gliwickiego.

 

W tym miejscu podkreślić należy, że identyfikacja zanieczyszczeń, wykrywanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie i nakładanie sankcji z tego tytułu nie leżą ani w obowiązkach, ani w prawach Wód Polskich. Nie zmienia to jednak faktu, że Wody Polskie w przedmiotowej sprawie, i to bez zbędnej zwłoki, podjęły właściwe dla siebie działania i nadal dokładają wszelkich starań w celu rozwiązanie przedmiotowego problemu. W tym zakresie Wody Polskie pozostają m.in. w stałym kontakcie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gliwicach (dalej: PCZK w Gliwicach) oraz udzielają najpełniejszych informacji, by wspomóc pozostałe służby w ich czynnościach.

 

O zaangażowaniu Wód Polskich w sprawę świadczą czynności, jakie zostały do chwili obecnej wykonane oraz aktualne czynności, jakie obecnie są prowadzone, tj.:

 • Powiadomienie właściwych służb o zdarzeniu tj. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach (dalej: WIOŚ), Polski Związek Wędkarski (dalej: PZW) oraz PCZK w Gliwicach,
 • Prowadzenie codziennego monitoring sytuacji na Kanale Gliwickim i rzece Kłodnicy,
 • Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych wydanych Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach na wyloty posadowione na rzece Kłodnicy oraz Kanale Gliwickim,
 • Weryfikacja w terenie wylotów posadowionych w skarpach VI sekcji Kanału Gliwickiego,
 • Udostępnienie WIOŚ w Katowicach pozwoleń wodnoprawnych,
 • Zorganizowanie wizji terenowej z udziałem m.in. WIOŚ w Katowicach, ŚCL S.A., PZW i jednostek terenowych PGW WP,
 • Dokonanie uzgodnień z PCZK w Gliwicach w kwestii ewentualnie prowadzonych prac przez zarządcę kąpieliska leśnego oraz kompleksu basenowego „Olimpijczyk”, w efekcie których mogłoby dojść do zanieczyszczenia Potoku Leśnego i kolejno - zasilanego jego wodami - Kanału Gliwickiego,
 • Bieżące monitowanie działań podejmowanych przez WIOŚ oraz jednoczesne wnioski Wód Polskich o zintensyfikowanie działań w przedmiotowej sprawie,
 • Obniżenie i ponowne podniesienie poziomu wody w V i VI sekcji Kanału Gliwickiego w celu poprawy warunków bytowania ryb poprzez jej mechaniczne dotlenienie, wykonane w terminie od 05.04.2022 r. do 07.04.2022r.

 

O powyższych działaniach informujemy na bieżąco opinie publiczną m.in. w artykule pod adresem: https://gliwice.wody.gov.pl/aktualnosci/1522-informacja-w-sprawie-zanieczyszczenia-i-stanu-wod-v-i-vi-sekcji-kanalu-gliwickiego.