Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – zarządca Kanału Gliwickiego, zapowiedział w piątek 20 maja br. dodatkowe działania w ramach swoich kompetencji, w zakresie zanieczyszczenia wód Kanału Gliwickiego, do którego doszło w VI sekcji drogi wodnej i basenach portowych Śląskiego Centrum Logistyki S.A..

Wszystko za sprawą wyników analiz prób wody pobranych 27 kwietnia br. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Zgodnie z wynikami opracowanymi przez GIOŚ w wodzie stwierdzono wysokie zawartości chlorków. Wody Polskie w Gliwicach, które działają w sprawie od pierwszych dni spostrzeżenia nieprawidłowości, zweryfikują pozwolenia wodnoprawne, zgodnie z którymi podmioty nimi dysponujące mogą korzystać z wylotów do Kanału Gliwickiego czy rzeki Kłodnicy. Do 2018r. takie decyzje administracyjne przez wiele dziesiątków lat wydawały jednostki samorządu terytorialnego. Wysokie stężenie chlorków wykryto w konkretnych próbach wody, pobranych jednego dnia. Wyniki analiz porównawczych, które właśnie trwają, ułatwią dalsze wnioski.

Mimo, że pomór ryb, do którego mogło dojść na skutek zanieczyszczenia, nie nasila się, a obecnie obserwowane są pojedyncze egzemplarze padłych ryb, Wody Polskie w Gliwicach będą w dalszym ciągu aktywnie współpracować ze służbami w celu wykrycia i ukarania sprawców, tak by do podobnych sytuacji nie dochodziło w przyszłości.

- Nie jest wykluczone, że to skażenie chlorkami doprowadziło do pomoru ryb, jednak wciąż czekamy na kolejne wyniki prowadzonych analiz prób wody, pobranych w dn. 13 maja. Choć naszym kluczowym zadaniem, związanym z utrzymaniem Kanału Gliwickiego – śródlądowej drogi wodnej, jest zapewnienie odpowiednich parametrów nawigacyjnych, umożliwiających bezpieczną żeglugę załogom jednostek pływających, a nie wykrywanie przyczyn zanieczyszczeń i karanie sprawców, nie ma naszej zgody na taki proceder i zatruwanie wód. Dotyczy to nie tylko Kanału Gliwickiego ale wszystkich rzek i akwenów w naszej administracji – zapowiedział Marcin Jarzyński, p.o. dyrektora RZGW w Gliwicach i podziękował za rzeczowe ustalenia w sprawie WIOŚ w Katowicach i GDOŚ w Warszawie.

- Zważając na złożoność kompetencji w tym zakresie, które ustawodawca przewidział względem wielu instytucji, mamy nadzieję na skuteczną i owocną współpracę z każdym podmiotem, który powinien podjąć czynności w sprawie i w odróżnieniu od Wód Polskich w Gliwicach dysponuje katalogiem takich możliwości, uprawnień i narzędzi. Ze swojej strony poleciłem właściwym wydziałom i jednostkom Wód Polskich priorytetowe działania, szczegółów których z oczywistych względów w tym momencie nie ujawniamy – dodał dyrektor PGW WP w Gliwicach.

Wody Polskie w Gliwicach przypominają, że począwszy od 17 marca br. do chwili obecnej, zgodnie ze swoimi kompetencjami działają w sprawie m.in. poprzez:

1) Powiadomienie właściwych służb o zdarzeniu tj. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach (dalej: WIOŚ), Polski Związek Wędkarski (dalej: PZW) oraz PCZK w Gliwicach,

2) Prowadzenie codziennego monitoring sytuacji na Kanale Gliwickim i rzece Kłodnicy,

3) Weryfikację pozwoleń wodnoprawnych wydanych na wyloty posadowione na rzece Kłodnicy oraz Kanale Gliwickim,

4) Weryfikację w terenie wylotów posadowionych w skarpach VI sekcji Kanału Gliwickiego,

5) Udostępnienie WIOŚ w Katowicach pozwoleń wodnoprawnych,

6) Zorganizowanie wizji terenowej z udziałem m.in. WIOŚ w Katowicach, ŚCL S.A., PZW i jednostek terenowych PGW WP,

7) Dokonanie uzgodnień z PCZK w Gliwicach w kwestii ewentualnie prowadzonych prac przez zarządcę kąpieliska leśnego oraz kompleksu basenowego „Olimpijczyk”, w efekcie których mogłoby dojść do zanieczyszczenia Potoku Leśnego i kolejno - zasilanego jego wodami - Kanału Gliwickiego,

8) Bieżące monitowanie działań podejmowanych przez WIOŚ oraz jednoczesne wnioski Wód Polskich o zintensyfikowanie działań w przedmiotowej sprawie,

9) Obniżenie i ponowne podniesienie poziomu wody w V i VI sekcji Kanału Gliwickiego w celu poprawy warunków bytowania ryb poprzez jej mechaniczne dotlenienie, wykonane w terminie od 05.04.2022 r. do 07.04.2022r.

O powyższych działaniach RZGW w Gliwicach informuje na bieżąco m.in. w artykule pod adresem:

https://gliwice.wody.gov.pl/aktualnosci/1522-informacja-w-sprawie-zanieczyszczenia-i-stanu-wod-v-i-vi-sekcji-kanalu-gliwickiego

oraz

https://gliwice.wody.gov.pl/aktualnosci/1537-informacja-w-sprawie-zanieczyszczenia-kanalu-gliwickiego-aktualizacja.