Zgodnie z art. 304 Prawo Wodne: "Podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych".

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określił formę i układ przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, kierując się potrzebą ujednolicenia oraz uporządkowania przekazywanych wyników pomiarów.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów iliści pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wod lub do ziemi. [link do rozporządzenia]


W związku z wątpliwościami i pytaniami kierowanymi do Wód Polskich w Gliwicach w przedmiotowej sprawie, przedstawiamy odpowiedzi na najważniejsze pytania:

Które usługi wodne podlegają obowiązkowi?

Obowiązkowi podlegają usługi wodne polegające na:

  • poborze wód podziemnych lub powierzchniowych - wzór.pdf, wzór.docx (załączniki poniżej)
  • wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi - wzór.pdf, wzór.docx (załączniki poniżej)

Czy wyniki pomiarów mogą być przekazywane w innej formie niż ustalona w rozporządzeniu?

Należy stosować obowiązujący układ. W przypadku przekazania wyników pomiarów na nieaktualnym wzorze, zakład zostanie wezwany do ponownego przekazania danych.

Jak określić organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych dla decyzji wydanych przed 2018 r?

  1. dla decyzji wydanych przez starostę - właściwy Dyrektor Zarządu Zlewni;
  2. dla decyzji wydanych przez wojewodę lub marszałka – właściwy Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej;

Jaki jest termin na przedłożenie wyników?

Wypełniony formularz należy przedłożyć do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni. W przypadku braku wcześniejszego wywiązywania się z obowiązku w pierwszej kolejności należy uzupełnić dane za 2020 i 2021 r.

Czy przekazywanie wyników pomiarów jest obowiązkowe?

Tak, zgodnie z art. 477 Prawa wodnego kto wbrew przepisowi art. 304 ust. 1 nie przekazuje wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych lub ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi lub nieterminowo przekazuje te wyniki podlega karze grzywny.

Jak określić w jakiej Jednolitej Części Wód znajduje się studnia/ujęcie/wylot?

Jeżeli pozwolenie wodnoprawne nie zawiera tej informacji to nazwę/kod Jednolitej Części Wód można sprawdzić na stronie HYDROPORTALu, a instrukcja obsługi map znajduje się TUTAJ.

Jak określić, czy oczyszczalnia ścieków znajduje się w aglomeracji?

Informacje dotyczące Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych znajdują się na stronie https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.

Czy w przypadku przekazywania do Zarządu Zlewni oświadczeń podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne nadal podlegam obowiązkowi przekazywania wyników pomiarów zgodnie z art. 304?

Tak, obowiązek ten jest całkowicie odrębny w stosunku do opłat za usługi wodne i nie powoduje żadnych zmian w dotychczasowym sposobie sprawozdawania się w celu ustalenia opłaty.”

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Wzór wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.pdf)Wzór wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.pdf 150 kB2022-06-15 12:242022-06-15 12:24
Pobierz plik (Wzór wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.docx)Wzór wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.docx 24 kB2022-06-15 12:242022-06-15 12:24
Pobierz plik (Wzór pobór wód podziemnych lub powierzchniowych.pdf)Wzór pobór wód podziemnych lub powierzchniowych.pdf 121 kB2022-06-15 12:242022-06-15 12:24
Pobierz plik (Wzór pobór wód podziemnych lub powierzchniowych.docx)Wzór pobór wód podziemnych lub powierzchniowych.docx 18 kB2022-06-15 12:242022-06-15 12:24