Aktualizacja, 22 października br., godz. 10:00

Sytuacja hydrologiczna na obszarze administracyjnym RZGW w Gliwicach poprawia się. Stany wód w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich. Na 5 posterunkach na tym obszarze przekroczony jest wciąż stan ostrzegawczy. Stany wód w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się z kolei w strefie stanów średnich i wysokich. Na jednym wodowskazie w tym regionie utrzymuje się stan alarmowy, na 6 zaś – stan ostrzegawczy.

Stan alarmowy odnotowano na wodowskazie Ujście Nysy Kłodzkiej, stany ostrzegawcze występują natomiast na posterunkach wodowskazowych: Branice, Racibórz-Miedonia, Krapkowice, Krzywa Góra, Karłowice, Mizerów-Borki, Goczałkowice, Jawiszowice, Bieruń Nowy i Kozłowa Góra. W większości przekrojów wodowskazowych poziom wód obniża się.

Obecnie na terenie żadnej gminy ani powiatu nie obowiązuje już pogotowie ani alarm przeciwpowodziowy.

Pracujący podczas wezbrania polder Buków został całkowicie opróżniony – zarówno w swojej części sterowalnej jak i niesterowalnej. Trwa z kolei opróżnianie zbiornika Racibórz Dolny, który w dn. 22.10.2020 r. o godz. 9:00 gromadził 3 mln m3 wody. W chwili obecnej posiada więc ok. 98% rezerwy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktualizacja, 21 października br., godz. 11:00

Sytuacja hydrologiczna na obszarze RZGW w Gliwicach wyraźnie poprawia się. Na rzekach odnotowano przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych, jednak woda na przekrojach wodowskazowych wykazuje trend malejący, bądź utrzymuje się na stałym poziomie. Stany wód w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich. Poziom ostrzegawczy został przekroczony na 6 wodowskazach. Z kolei stany wód w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Stan ostrzegawczy przekroczony został tu na 7 wodowskazach, alarmowy zaś na 3 wodowskazach. Posterunki wodowskazowe, na których odnotowano stany alarmowe to: Racibórz-Miedonia, Ujście Nysy Kłodzkiej i Karłowice, natomiast wodowskazy z przekroczonymi stanami ostrzegawczymi to: Branice, Krzyżanowice, Koźle, Krapkowice, Opole-Groszowice, Krzywa Góra, Mizerów-Borki, Pszczyna, Goczałkowice, Jawiszowice, Bieruń Nowy, a także Kozłowa Góra.

Zbiornik Racibórz Dolny, ulokowany na rzece Odrze, rozpoczął pracę w dniu 14.10.2020 r. ok. godz. 15:30. Dzięki spiętrzeniu wód przez obiekt redukcja fali, w momencie jej kulminacji, wyniosła nawet ok. 30%. W dniu 19.10.2020 r. ok. godz. 8:00 zbiornik rozpoczął samoistne opróżnianie. Podczas wezbrań pracę podjął również polder Buków. Jego napełnienie wynosi obecnie ok. 7mln m3 z możliwych ok. 17 mln m3. Woda spływa z części niesterowalnej polderu.

W dalszym ciągu obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe na terenie sołectwa Przyszowice.     

Aktualne wezbranie jest większe od tego w czerwcu 2020 r. Przepływ maksymalny na wodowskazie Krzyżanowice wynosił bowiem wtedy 521 m3/s, zaś w październiku jego wartość sięgnęła 868 m3/s. Różnica w przepływie wyniosła więc ponad 300 m3/s i w przypadku braku reakcji na obiekcie przeciwpowodziowym Racibórz Dolny zagrożonych byłoby kilkuset mieszkańców miejscowości położonych poniżej zbiornika, w dolinie rzeki Odry.

W ciągu ostatniej doby na obszarze RZGW w Gliwicach nie odnotowano znaczących opadów, brak także prognoz mówiących o opadach w ciągu najbliższych 72h. W dalszym ciągu jednak sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez służby terenowe RZGW w Gliwicach, a informacje są przekazywane i koordynowane przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej. Wody Polskie w Gliwicach pozostają w kontakcie również ze służbami wojewodów oraz czeskimi służbami (Povodi Odry).

 

pietrzenie zbiornika Raciborz Dolny 2

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktualizacja, 20 października br., godz. 15:00

Wojewoda Opolski Adrian Czubak podjął dziś decyzję o odwołaniu alarmu przeciwpowodziowego dla powiatów głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, opolskiego, brzeskiego i nyskiego, a także dla miasta Opola oraz gmin Gorzów Śląski i Praszka. Również Starosta Prudnicki odwołał alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatu prudnickiego.

Na Odrze w dalszym ciągu stany alarmowe utrzymują się w Raciborzu-Miedoni, Krapkowicach, Karłowicach oraz Ujściu Nysy Kłodzkiej.

Na posterunku wodowskazowym w Krzyżanowicach odnotowano spadek poziomu wody ze stanu alarmowego do ostrzegawczego z tendencją malejącą. Ponadto stany ostrzegawcze pokazały wodowskazy w Chałupkach, Branicy, Koźlu, Opolu-Groszowicach, na wodowskazach Krzywa Góra oraz Domaradz.

Sytuacja poprawia się też w regionie Małej Wisły. Brak stanów alarmowych, a ponadto po wielu dniach na wodowskazie Mizerów-Borki zmniejszył się poziom wody do ostrzegawczego z tendencją do ciągłego obniżania. Stany ostrzegawcze przekroczone są także na wodowskazach Pszczyna, Goczałkowice, Jawiszowice, Bieruń Nowy oraz Kozłowa Góra.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja, 20 października br., godz. 10:00

Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek odwołał wczoraj pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, raciborskiego, wodzisławskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.

W regionie Górnej Odry oraz Małej Wisły sytuacja w dalszym ciągu jest ustabilizowana. Cały czas wodowskazy wskazują przekroczenie stanów ostrzegawczych i alarmowych, ale tendencja rosnąca występuje jedynie na wodowskazie Racibórz Miedonia.

Stany alarmowe na Odrze występują w Krzyżanowicach, Raciborzu-Miedoni, Krapkowicach, Karłowicach oraz na Ujściu Nysy Kłodzkiej. Stany ostrzegawcze odnotowano w Chałupkach, Branicach, Koźlu, Opolu-Groszowicach, na wodowskazie Krzywa Góra oraz Domaradz.

W powiecie głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowickim, opolskim, brzeskim oraz w mieście Opolu cały czas obowiązuje alarm przeciwpowodziowy.

W regionie Małej Wisły stany alarmowe utrzymują się w Mizerowie-Borkach, Jawiszowicach oraz Kozłowej Górze. Ponadto stany ostrzegawcze odnotowano w Pszczynie, Goczałkowicach oraz Bieruniu Nowym.

W dalszym ciągu nie zostało odwołane pogotowie przeciwpowodziowe w sołectwie Przyszowice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak pracował zbiornik Racibórz Dolny? Resume sytuacji na dzień 19 października 2020 r.

Piętrzenie wody w zbiorniku Racibórz Dolny rozpoczęło się dnia 14 października, ok. godz. 15:30. Do godziny 09:00 dnia 19 października 2020 r. zbiornik zretencjonował około 45 mln m3 wody, przy rezerwie powodziowej 140 mln m3. Maksymalnie polder wypełniony był w około 27% (50,5 mln m3). W trakcie magazynowania wody nastąpiło także zmniejszenie fali powodziowej. W momencie kulminacji redukcja wyniosła około 30%. Aktualnie zbiornik posiada około 75 % rezerwy.

Wraz ze zbiornikiem Racibórz współpracował także polder Buków, którego pojemność powodziowa wynosi 57 mln m3. Część sterowalna zbiornika obecnie jest zamknięta – woda jest maksymalnie spiętrzona (w stosunku do rzędnej wody w korycie), przez co woda w korycie Odry opada. Aktualnie zbiornik zretencjonował około 8 mln m3 (maksymalnie było to 17 mln m3, czyli 31% pojemności polderu) - zgromadzona woda spływa z części niesterowalnej.

 

Fala wezbraniowa

Posterunek wodowskazowy Racibórz-Miedonia w zlewni Górnej Ody w dniu 14 października o godz. 16.00 wskazywał rzędną: ok. 715 cm, przepływ ok. 767 m3/s. Fala powodziowa została ścięta przez zbiornik Racibórz Dolny i Polder Buków. Maksymalny dopływ do zbiornika Racibórz Dolny wynosił 868 m3/s. Kulminacja fali wezbraniowej zaczęła opuszczać teren działania RZGW w Gliwicach (wodowskaz Ujście Nysy Kłodzkiej) w godzinach porannych 17 października 2020 r. Fala została wymiernie spłaszczona i uległa wydłużeniu, dzięki działaniu zbiornika Racibórz Dolny.

Woda na stacjach wodowskazowych w zlewni Górnej Odry opada, bądź się stabilizuje po przejściu wezbrania. Aktualnie przekroczone: 11 stanów ostrzegawczych i 6 stanów alarmowych.

Zbiorniki w zlewni Górnej Odry będące w administracji RZGW w Gliwicach ścięły szczyty fal wezbraniowych na poszczególnych rzekach. Aktualnie trwa odbudowa rezerwy na zbiornikach poprzez zwiększone (dalej trwające) zrzuty wody.

 

W ciągu 6 dni (od 14.10.2020 do 19.10.2020) praca zbiornika Racibórz Dolny umożliwiła ochronę wielu miejscowości przed zalaniem. Wśród nich były m.in.: Dziergowice, Lubieszów, Bierawa, Koźle, Brzeźce, Obrowiec, dzielnica Otmęt w Krapkowicach, Sławice, Żelazna, a także miasto Brzeg. Dodatkowo spłaszczenie fali wezbraniowej uchroniło przed zalaniem oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie – Koźlu.

Praca zbiornika Racibórz Dolny to historyczny moment – po raz pierwszy największy obiekt hydrotechniczny w Polsce sprawił, że Wody Polskie systemowo mogły sterować wodą w Dorzeczu Górnej Odry, wywierając czynny wpływ na terenie zlewni, również poprzez pracę zbiorników Nysa i Otmuchów. Wezbranie podobne do obecnego miało miejsce poprzednio w październiku w 1936 r.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja, 19 października br., godz. 11:00

Sytuacja hydrologiczna na obszarze RZGW w Gliwicach stabilizuje się a aktualne prognozy nie informują o ostrzeżeniach hydrologicznych czy meteorologicznych.

Stany wód w rzekach w Regionach Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry wykazują tendencję malejącą, bądź pozostają się na stałym poziomie. Stany alarmowe utrzymują się na wodowskazach: Karłowice, Ujście Nysy Kłodzkiej, Krapkowice, Branice, Racibórz-Miedonia, Krzyżanowice, Mizerów-Borki, Pszczyna, Jawiszowice i Kozłowa Góra, natomiast poziom ostrzegawczy odnotowano na posterunkach wodowskazowych: Olza, Chałupki, Branice, Koźle, Opole-Groszowice, Racławice Śląskie, Dobra, Krzywa Góra, Domaradz, Kamionka, Grabówka, Goczałkowice oraz Bieruń Nowy.

Wciąż pracują zbiornik Racibórz Dolny oraz polder Buków. Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje w powiatach bielskim, cieszyńskim, wodzisławskim, raciborskim oraz w mieście Bielsko-Biała i sołectwie Przyszowice, natomiast alarm przeciwpowodziowy utrzymany jest na terenie powiatu głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, opolskiego i brzeskiego, a także na obszarze miasta Opole. Żegluga na rzece Odrze od km 51+000 do km 181+300, z uwagi na przekroczenie stanów ostrzegawczych na wodowskazie Miedonia, pozostaje zamknięta.

Sytuacja hydrologiczna w dalszym ciągu monitorowana jest przez służby RZGW w Gliwicach, które pozostają w stałym kontakcie m.in. ze służbami wojewodów oraz czeskimi służbami (Povodi Odry).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja, 18 października br., godz. 15:00

Sytuacja hydrologiczna w Regionie Wodnym Małej Wisły i Górnej Odry ulega stopniowej poprawie. W dalszym ciągu pracuje zbiornik Racibórz Dolny, posiadający 73% rezerwy oraz polder Buków.

Stany wód utrzymują się na stałym poziomie lub wykazują tendencję malejącą. Stany alarmowe przekroczone są wciąż na jedenastu posterunkach wodowskazowych: Chałupki, Krzyżanowice, Racibórz-Miedonia, Krapkowice, Ujście Nysy Kłodzkiej, Branice, Branice, Karłowice, Mizerów-Borki, Jawiszowice, Kozłowa Góra, natomiast stany ostrzegawcze odnotowano dziś na trzynastu wodowskazach: Olza, Koźle, Opole-Groszowice, Racławice Śląskie, Dobra, Krzywa Góra, Domaradz, Kamionka, Grabówka, Ruda Kozielska, Goczałkowice, Bieruń Nowy, Pszczyna.

W powiatach bielskim, cieszyńskim, wodzisławskim i raciborskim, mieście Bielsko-Biała a także w sołectwie Przyszowice dalej obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Podobnie, w dalszym ciągu utrzymany jest alarm przeciwpowodziowy w powiatach: głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowickim, opolskim, brzeskim oraz na terenie miasta Opola.

W nocy spodziewane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Okresowo pojawią się opady deszczu, a w rejonach podgórskich i w górach także deszczu ze śniegiem. Jutro oczekiwać można słabych, przelotnych opadów deszczu, stąd sytuacja hydrologiczna w dalszym ciągu powinna ulegać poprawie.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja, 18 października br., godz. 11:00

Sytuacja hydrologiczna na obszarze RZGW w Gliwicach powoli stabilizuje się. W dalszym ciągu pracują zbiornik Racibórz Dolny oraz polder Buków, z kolei suchy polder Jarnołtówek na Złotym Potoku ukończył już swoje działanie i obecnie pozostaje pusty. Zbiornik Racibórz Dolny posiada wciąż 73% swojej rezerwy.

Stany wód w Regionach Wodnych Małej Wisły oraz Górnej Odry kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Stan ostrzegawczy przekroczony został na wodowskazach: Olza, Opole-Groszowice, Koźle, Dobra, Krzywa Góra, Domaradz, Kamionka, Grabówka, Ruda Kozielska, Goczałkowice, Bieruń Nowy oraz Przeczyce, z kolei alarmowy odnotowano na posterunkach: Chałupki, Krzyżanowice, Racibórz-Miedonia, Krapkowice, Ujście Nysy Kłodzkiej, Racławice Śląskie, Branice, Branice, Karłowice, Mizerów-Borki, Pszczyna, Jawiszowice i na wodowskazie Kozłowa Góra. Warto odnotować, że stany wód wykazują tendencję malejącą, bądź utrzymują się na stałym poziomie.

W dalszym ciągu w powiatach bielskim, cieszyńskim, wodzisławskim i raciborskim, mieście Bielsko-Biała a także w sołectwie Przyszowice utrzymane jest pogotowie przeciwpowodziowe. Alarm przeciwpowodziowy z kolei obowiązuje w powiatach: głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowickim, opolskim, brzeskim oraz na terenie miasta Opola.

Na najbliższą dobę prognozowane są przelotne, niewielkie opady deszczu. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez służby RZGW w Gliwicach, pozostające w kontakcie ze służbami wojewodów oraz czeskimi służbami (Povodi Odry).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja, 17 października br., godz. 15:00

W regionie Górnej Odry oraz Małej Wisły utrzymują się stany ostrzegawcze oraz alarmowe, zaobserwowane dziś we wcześniejszych godzinach. Trend rosnący pojawił się na wodowskazach Racławice Śląskie oraz Grabówka, jednak stan wód w rzekach obniża się. Aktualne prognozy wskazują brak ostrzeżeń hydrologicznych oraz meteorologicznych.

WhatsApp Image 2020 10 17 at 13.42.21

Widok na zbiornik Racibórz w trakcie piętrzenia wody.

Źródło: Zdjęcie wykonane 17 października 2020 r. przez Tomasza Czecha (Czeska Fotografia)

 https://www.facebook.com/czeska.fotografiaa/photos/a.3700851683312216/3707408815989836

 

W dalszym ciągu na terytorium powiatu bielskiego, cieszyńskiego, wodzisławskiego, raciborskiego, miasta Bielsko-Biała oraz w sołectwie Przyszowice obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Z kolei na obszarze powiatu głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, opolskiego, brzeskiego oraz miasta Opole utrzymywany jest wprowadzony alarm przeciwpowodziowy.

Dziś około godziny 12:30 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadomiło o  konarach drzew w korycie rzeki Kłodnicy na odcinku od ul. Berbeckiego do ul. Jana Śliwki w Gliwicach. Nadzór Wodny Gliwice podczas wizji stwierdził, że jeden konar leży na skarpie, a drugi w poprzek koryta. Na podstawie wizji pracownicy Wód Polskich orzekli, że konary na chwile obecną nie powodują spiętrzenia wód w korycie rzeki Kłodnicy, umożliwiając swobodny przepływ wody. Trwają prace, których celem będzie usunięcie konarów.

Na najbliższą dobę prognozowane przelotne, lekkie opady deszczu. Służby terenowe Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach na bieżąco monitorują sytuację. Wody Polskie pozostają także w stałym kontakcie ze służbami wojewodów oraz czeskimi służbami Povodi Odry.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja, 17 października br., godz. 11:00

Na rzece Odrze oraz w regionie Małej Wisły sytuacja jest ustabilizowana. Na żadnym wodowskazie nie odnotowano trendów rosnących. Stan wód obniża się, co przekłada się na trendy malejące lub pozostające aktualnie bez zmian.

Cały czas pracują także polder Buków oraz zbiornik Racibórz Dolny. Ten ostatni zretencjonował ok 50 mln m3 wody, zachowując ok 75% rezerwy powodziowej.

W regionie Odry stany alarmowe utrzymują się aktualnie na posterunkach wodowskazowych w Chałupkach, Raciborzu-Miedoni, Krapkowicach, Ujściu Nysy Kłodzkiej, na wodowskazach Branica i Dobra oraz na Olzie i w Krzyżanowicach. Stany ostrzegawcze zaobserwowano w Opolu-Groszowicach, Koźlu, na wodowskazie Krzywa Góra, Domaradz, Karłowice, Racławice Śląskie, Kamionka, Bojanów, Grabówka i Ruda Kozielska.

Zastępca Wójta Gminy Krzyżanowice poinformował pracowników Wód Polskich o ustabilizowaniu się sytuacji na zawalu, które uległo wczoraj uszkodzeniu. Zawodnienie zmniejsza się i nie ma potrzeby podejmowania działań żadnych działań interwencyjnych.

Na rzece Stobrawa został uszkodzony korpus wału. Zniszczenia są spowodowane przez zwierzęta,  które wykopały nory w korpusie wału oraz w półce wałowej pod istniejącą drogą umocnioną płytami drogowymi. Podjęto negocjacje z firmami w zakresie wykonania robót zabezpieczających wał i po wyłonieniu wykonawcy w dniu 16.10.2020 r. zostały rozpoczęte prace naprawcze.

W regionie Małej Wisły stany alarmowe odnotowano na wodowskazach Mizerów-Borki, Pszczynka, Jawiszowice i Kozłowa Góra. Stany ostrzegawcze występują na wodowskazach Goczałkowice, Bieruń Nowy i Przeczyce.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja, 16 października br., godz. 21:00

 

Zbiornik Racibórz wciąż pracuje. Polder przyjął 36 mln m3 wody, co stanowi około 19% jego pojemności. Powierzchnia zalewu wynosi 3,5 km2. Aktywny jest również polder Buków.

 

W dalszym ciągu nie zmienia się sytuacja w regionie Odry. Na wszystkich posterunkach wodowskazowych tj. w Chałupkach, Olzie, Krzyżanowicach i Raciborzu poziomy wód w dalszym ciągu  przekraczają stany alarmowe przy czym obserwuje się tendencję spadkową. Na dopływach rzeki Odry występują stany wysokie lub tzw. woda brzegowa. Obserwuje się duże zawodnienie terenów położonych wzdłuż cieków. Podobnie sytuacja kształtuje się na obszarach, w których odnotowano stany ostrzegawcze.

 

Dzisiaj miały również miejsce lokalne podtopienia. Woda wystąpiła z zawala na ciekach Osobłoga, Biała, Rzymkowicki i Broniewiecki. Zostały zalane grunty rolne. Nie ma zagrożenia dla zabudowy mieszkalnej.

 

Ponadto, pracownicy Wód Polskich przyjęli dzisiaj zgłoszenie Zastępcy Wójta Gminy Krzyżanowice o zawadnianiu terenu zawala rzeki Odry w Chałupach powyżej starego przejścia granicznego Chałupki-Bohumin.

 

Prawdopodobną przyczyną był przesiąk wody w podstawie wału. Na ten moment nie są wymagane żadne działania w kierunku wzmacniania wału czy zabezpieczenia obiektu na zawalu. Sprawa w dalszym ciągu jest monitorowana przez Nadzór Wodny Racibórz, który pozostaje w stałym kontakcie z właściwymi służbami Gminy.

 

Również w regionie Małej Wisły nie zaobserwowano żadnych zmian. Prowadzony w dniu dzisiejszym monitoring sytuacji powodziowej nie ujawnił miejsc szczególnych zagrożeń i potrzeb podejmowania działań zaradczych.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Aktualizacja, 16 października br., godz. 16:00
 

Burmistrz Prudnika odwołał alarm przeciwpowodziowy dla gminy Prudnik od dnia 16.10.2020. Motywacją jest zmniejszający się stan wód w rzece Prudnik oraz Złoty Potok, jak również korzystna prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

W dalszym ciągu utrzymują się odnotowane wcześniej stany ostrzegawcze i alarmowe w regionie Odry. Trend rosnący występuję jedynie na wodowskazach Racibórz – Miedonia oraz Ujście Nysy Kłodzkiej. W pozostałych miejscach sytuacja pozostaje niezmienna. Możliwy do zaobserwowania jest również trend malejący. Takie zjawisko można zaobserwować na posterunkach wodowskazowych Chałupki, Olza, Krzyżanowice, Koźle, Krapkowice, Branice, Bojanów, Dobra oraz Racławice Śląskie. Również w obszarach, gdzie odnotowano stan ostrzegawczy, zauważalne jest obniżenie poziomu wody i ustabilizowanie sytuacji. Tak jest na wodowskazach Opole – Grosowice, Krzywa Góra, Domaradz, Karłowice, Kamionka, Ruda Kozielska i Gliwice.

 

W gminie Kietrz nad mostem, przy zlewni rzek Morawa i Troja, obniżył się poziom wód. Powiększa się prześwit pod mostem, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko lokalnych podtopień.

1

W regionie Małej Wisły również stabilnie. Rosnący stan wód odnotowano jedynie na wodowskazie Pszczyna oraz Goczałkowice. Stany alarmowe zaobserwowano na wodowskazach Mizerów – Borki, Pszczyna, Jawiszowice oraz Kozłowa Góra. Stany ostrzegawcze występują na posterunkach Goczałkowice, Bieruń Nowy, Bojszowy i Przeczyce.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Aktualizacja, 16 października br., godz. 11:00
 

W związku z uruchomieniem Zbiornika Racibórz Dolny sytuacja na rzece Odrze stabilizuje się. Polder do g. 8:00 dnia 16.10.2020r. przyjął ok. 36 mln m3 wody, co pozwoliło na redukcję fali wezbraniowej o około 30% (średnio 27%). Polder Buków do godz. 8:00 dnia 16.10.2020r. przyjął ok. 17 mln m3 wody.

 

W regionie Odry odnotowuje się trend malejący. Stany alarmowe zaobserwowano na wodowskazach Chałupki, Olza, Krzyżanowice, Racibórz-Miedonia, Koźle, Krapkowice, Ujście Nysy Kłodzkiej, Branice, Dobra, Racławice Śląskie. Z kolei stany ostrzegawcze zaobserwowano na posterunkach wodowskazowych Opole-Groszowice, Krzywa Góra, Domaradz, Karłowice, Kamionka, Grabówka, Ruda Kozielska, Gliwice oraz Turawa.

 

Wczoraj służby Wód Polskich otrzymały informację o trudności zlokalizowania przez straż pożarną przepustów wałowych w lewostronnym obwałowaniu rzeki Mała Panew. Ze względu na regularnie utrzymujący się podwyższony poziom wody w tym cieku, podjęto decyzję o wyjeździe w teren i wskazaniu ukrytych pod wodą przepustów. Strażacy z lokalnych jednostek wypompowywali wodę z rowów do koryta rzeki. Dokładna lokalizacja przepustów została wskazana. Na wypadek utrzymującej się sytuacji, jednostki straży zobowiązały się do sprawdzenia szczelności klap przepustów wałowych oraz usunięcia ewentualnych przebić pod wodą.

Mała Panew foto

Pracownicy Wód Polskich pomogli wskazać miejsce przepustów wałowych

 

Natomiast w Zlewni Małej Wisły występują obecnie 4 stany alarmowe (na wodowskazach Mizerów-Borki oraz Pszczyna na rzece Pszczynce, Jawiszowice na Wiśle i Kozłowa Góra na Brynicy). Sytuacja stabilizuje się, na każdym przekroju wodowskazowym zaobserwować można tendencję malejącą. Ponadto stany ostrzegawcze odnotowano na posterunkach wodowskazowych Goczałkowice, Bieruń Nowy, Przeczyce oraz Bojszowy.

 

W środę 14 października pracownicy wsparcia technicznego z Przeczyc (Zarząd Zlewni w Katowicach) dokonali częściowej rozbiórki tamy bobrowej na cieku Pagor. Ponadto wczoraj, tj. 15 października dokonali kolejnego etapu rozbiórki zatoru na przepuście kolejowym na rzece Przemszy w Zawierciu.

 

Za pośrednictwem Zarządu Zlewni w Katowicach pracownicy Wód Polskich otrzymali również zgłoszenie, dotyczące rozlewiska spowodowanego zatorem na przepuście na cieku Psarka w Będzinie. Po dokonanej wizji stwierdzono, że przepust jest oczyszczony i zachowuje drożność, umożliwiając wodzie swobodny przepływ. Dobry stan cieku to zasługa prac utrzymaniowych, które w tym miejscu były już realizowane w obecnym roku kilka razy.

 

Na większości cieków będących w administracji RZGW Gliwice sytuacja się stabilizuje. Prognozy meteorologiczne mówią o opadach deszczu w godzinach południowych, jednak opad będzie mniej intensywny aniżeli w dniach poprzednich oraz nie będzie wielkopowierzchniowy. Jeżeli prognozy meteorologiczne nie ulegną zmianie, sytuacja hydrologiczna będzie się poprawiać.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Aktualizacja, 15 października br., godz. 20:00
 
Prezentujemy aktualne dane o sytuacji hydrologicznej na obszarach zarządzanych przez RZGW Gliwice. Wszystkie informacje dotyczące prognozy, pochodzą z danych zebranych i przetwarzanych przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.
 
Zbiornik Racibórz Dolny wraz z polderem Buków, które rozpoczęły wczoraj pracę w związku z występującymi na terenie administracji RZGW w Gliwicach wezbraniami, w dalszym ciągu piętrzą wodę. 
 
 
W miejscowości Dobrzeń Mały Straż Pożarna zamontowała belki szandorowe.
W Czarnowąsach nad Małą Panwią wykonano doszczelnienia przepustu.
Stany wód w regionie wodnym Małej Wisły i Górnej Odry kształtują się w strefie stanów średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stany alarmowe odnotowano na posterunkach wodowskazowych: Chałupki, Olza, Krzyżanowice, Racibórz-Miedonia, Koźle, Krapkowice, Ujście Nysy Kłodzkiej, Branice, Branice, Bojanów, Ruda Kozielska, Grabówka, Racławice Śląskie, Kamionka, Mizerów-Borki, Pszczyna, Bieruń Nowy, Jawiszowice, Kozłowa Góra i Brynica. Stany ostrzegawcze występują natomiast na wodowskazach: Goczałkowice, Opole-Groszowice, Krzywa, Góra, Domaradz, Karłowice, Dobra, Prudnik, Gliwice, Ozimek, Staniszcze Wielkie, Krupski Młyn, Wisła-Czarne (Biała Wisełka), Bojszowy, Kuźnica Sulikowska oraz Przeczyce.
 
Sytuacja powoli ulega poprawie i jest na bieżąco monitorowana przez służby terenowe RZGW w Gliwicach oraz Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej, które pozostaje w kontakcie m.in. ze służbami wojewodów oraz czeskimi służbami (Povodi Odry). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Aktualizacja, 15 października br., godz. 14:00

Na obszarze administracyjnym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w dalszym ciągu utrzymuje się trudna sytuacja hydrologiczna. Zbiornik Racibórz Dolny oraz polder Buków piętrzą wodę.

 fot. Obiektyw - foto i film PK 

W związku z wezbraniem Wody Polskie na bieżąco monitorują sytuację. W gminie Brzeszcze w województwie małopolskim doszło do przesiąków przez prawobrzeżny wał rzeki Wisły (od strony zawala na terasę zalewową). Na miejscu pracują służby terenowe RZGW w Gliwicach; straż pożarna ułożyła ok. 10 tys. odebranych od wojewody małopolskiego worków z piaskiem. Nie ma ryzyka podtopień.

Doszło jednak do lokalnych podtopień od strony potoku Cisek. Służby Wód Polskich wraz ze strażą pożarną pozostają w gotowości. Choć sytuacja stabilizuje się, nasycona zlewnia może sygnalizować lokalne podtopienia od mniejszych cieków.

Stany wód kształtują się na poziomie stanów alarmowych na posterunkach wodowskazowych: Ujście Nysy Kłodzkiej, Krapkowice, Racławice Śląskie, Kamionka, Koźle, Grabówka, Branice, Ruda Kozielska, Racibórz-Miedonia, Bojanów, Krzyżanowice, Olza, Chałupki, Mizerów-Borki, Pszczyna, Goczałkowice, Jawiszowice. Stany ostrzegawcze odnotowano natomiast na wodowskazach: Wisła-Czarne, Czechowice-Dziedzice, Bojszowy, Gliwice, Krupski Młyn, Staniszcze Wielkie, Ozimek, Opole-Groszowice, Dobra, Prudnik, Krzywa Góra, Karłowice.

Wysoki (alarmowy) stan wód utrzymuje się m.in. na rzece Osobłoga.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Aktualizacja, 15 października br., godz. 9:00
 

W związku z uruchomieniem w dniu wczorajszym, tj. 14 października Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, przemieszczająca się przez województwo śląskie fala wezbraniowa na wysokości wodowskazu Racibórz Miedonia została spłaszczona z prognozowanych 890m3/s do 600 m3/s. Przepływ wód przed zbiornikiem kształtuje się na poziomie ok. 850m3/s, obiekt przyjął obecnie 18 mln m3 wody. Wraz ze Zbiornikiem Racibórz Dolny uruchomiony został polder Buków, który przejął ok. 10mln m3 wody.

Redukcja fali wezbraniowej wyniosła dziś do godz. 8:00 rano maksymalnie ok. 30%, prognozuje się, że tyle wyniesie ona również o godz. 16:00 dnia 16.10.2020 r.

 

 

W związku z bieżącymi wydarzeniami, dziś w godzinach porannych na Zbiorniku Racibórz Dolny odbył się briefing prasowy. Obecny na nim Prezes Wód Polskich, Przemysław Daca podkreślił, że decyzja o uruchomieniu obiektu została podjęta na wniosek Wojewody Opolskiego. Motywowana była bezpieczeństwem publicznym oraz możliwością ograniczenia konieczności ewakuacji szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Jednocześnie, uruchomienie zbiornika stanowi test niedawno oddanego do użytku obiektu, komunikacji, urządzeń i budowli wchodzących w jego skład. Prezes Wód Polskich dodatkowo zaznaczył, że możemy być dumni, iż dzięki sprawnej pracy zbiornika zapewnione zostało bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańcom obszarów położonych poniżej tego obiektu.

Podczas briefingu prasowego Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Mirosław Kurz przybliżył zasady działania polderu oraz posumował bieżącą sytuację w zlewni Górnej Odry. Zainteresowanie prasy wzbudziła możliwość zabiegania przez Wody Polskie o zmianę instrukcji gospodarowania wodą w zakresie poziomu przepływu umożliwiającego piętrzenie na zbiorniku. Jak zaznaczył Prezes Daca, na podstawie prowadzonych analiz takie warianty będą weryfikowane i jest możliwe, że będą stanowiły podstawę do wnioskowania do właściwego Ministra ds. gospodarki wodnej o zmianę instrukcji gospodarowania wodą.

 

 

Na ciekach w dalszym ciągu utrzymują się stany alarmowe oraz ostrzegawcze. Te pierwsze odnotowano na wodowskazach takich jak: Ujście Nysy Kłodzkiej, Koźle i Krapkowice na Odrze, Branice oraz Branice boczne koryto na Opawie, Grabówka na Bierawce, Racławice Śląskie na Osobłodze oraz Kamionka na Straduni. Stany ostrzegawcze utrzymują się natomiast na posterunkach wodowskazowych Prudnik na rzece Prudnik, Opole-Groszowice na Odrze, Jarnołtówek na Złotym Potoku, Krzywa Góra na Budkowiczance, Karłowice na Stobrawie, Dobra na rzece Białej a także Ozimek na Małej Panwi.

 

 

Przewiduje się przelotne opady deszcze w godzinach porannych. Prognozy wskazują jednak, że sytuacja hydrologiczna będzie się poprawiać.

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Aktualizacja, 14 października br., godz. 18:00
 
Ze względu na sytuację wezbrania na rzece Odrze, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Przemysław Daca, zakomunikował w czasie konferencji prasowej w Opolu o swojej decyzji dotyczącej uruchomienia zbiornika Racibórz Dolny. Oddany do użytku w czerwcu tego roku polder, od godziny 14:00 po raz pierwszy rozpoczął piętrzenie wody, by wymiernie wypłaszczyć falę powodziową na rzece Odrze. Decyzja Prezesa Wód Polskich miała na względzie ochronę obszaru położonego poniżej zbiornika, a przede wszystkim szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Zbiornik Racibórz Dolny opiera się na danych hydrologicznych występujących na posterunku wodowskazowym Krzyżanowice. Podjął on pracę przy wskazaniu 711 cm, co odpowiada przepływowi w korycie rzeki Odry równemu 818 m3/s. Praca zbiornika ma na celu wypłaszczenie, wyhamowanie przepływu do 600 m3/s, co przełoży się na stan wodowskazowy ok. 670 cm.
 
 
Konferencja prasowa z udziałem Wojewody Opolskiego, Adriana Czubaka stała się również okazją do podsumowania działań Wód Polskich i zaangażowanych służb w zabezpieczenie miasta i województwa przed ryzykiem powodzi. 
 
 
W dalszym ciągu utrzymują się stany ostrzegawcze oraz alarmowe na obszarze Górnej Odry. Aktualnie stany alarmowe odnotowane zostały na wodowskazie Chałupki, Olza, Krzyżanowice, Racibórz-Miedonia oraz Ujście Nysy Kłodzkiej na Odrze, jak również Branice na Opawie oraz Bocznym korycie Opawy, Bojanów na rzece Psina, Racławice Śląskie na Osobłodze oraz Grabówka na Bierawce. 
 
Od rana stan alarmowy utrzymuje się również na wodowskazie Prudnik na Prudniku.
 
 
Stany ostrzegawcze odnotowano na wodowskazach Koźle, Krapkowice oraz Opole-Groszowice na Odrze, Jarnołtówek na Złotym Potoku, Krzywa Góra na rzece Budkowiczanka, Karłowice na rzece Stobrawa, a takze Turawa i Krupski Młyn na rzece Mała Panew. 
 
W  związku z wezbraniem wód rz. Odry, pracownicy Nadzoru Wodnego w Opolu monitorują sytuację na swoim terenie. W dniu dziejszym podjęto szereg decyzji, m. in. zamknięto wszystkie przepusty wałowe woda zbiera się na odpływie z rzek bądź rowów. Ponadto pompownia Żelazna oraz Dobrzeń nadal pompują wodę. Co więcej, zostały założone zamknięcia szandorowe na Wlocie Kanału Młynówka. Miasto Opole pompuje dwoma mobilnymi pompami wodę z cieków Moderz-Olszynka do Kanału Ulgi. Doszło rownież do wylania rzeki Dożyna w miejscowości Karczów. Prawdopodobną przyczyną była tama bobrowa.
 
Na obszarze wodnym Małej Wisły również odnotowywane są stany ostrzegawcze i alarmowe, jednak w przeciwieństwie do obszaru Górnej Odry, wody mają tendencję do obniżania poziomu. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Aktualizacja, 14 października br., godz. 14:00
 
Zbiornik Racibórz rozpoczął piętrzenie.
 
W regionie Górnej Odry został ogłoszony alarm przeciwpowodziowy przez Wojewodę Opolskiego, który będzie obowiązywał na terenie powiatów głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, opolskiego, brzeskiego, nyskiego, miasta Opola oraz gmin Gorzów Śląski i Praszka. Alarm będzie obowiązywał od dzisiaj aż do odwołania.
 
Stan alarmowy na wodowskazie Ujście Nysy Kłodzkiej zmniejszył się do stanu ostrzegawczego z trendem rosnącym. Stany alarmowe pojawiły się na wodowskazach w Chałupkach oraz na wodowskazie Olza z trendem rosnącym. Na pozostałych wodowskazach sytuacja nie zmieniła się.
 
We wsi Włodzienin nastąpiło spiętrzenie poziomu wód rzeki Troi. Woda wystąpiła z brzegów, zalewając obszary położone na terenie wsi. Na miejsce przyjechały służby Wód Polskich, które po rozpoznaniu sytuacji, podjęły działania mające na celu zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dalszymi podtopieniami, pomimo iż zbiornik nie znajduje się w administracji RZGW Gliwice.

W dzielnicy Opola Czarnowąsach opady deszczu doprowadziły do podtopienia terenów. Na miejsce przybyły zastępy straży pożarnej. Aktualnie trwa wypompowywanie wody. Trwa również montaż szandorów.

W regionie wodnym Małej Wisły sytuacja nadal nie uległa zmianie.  

W związku ze zgłoszeniem dotyczącym wylania wód cieku Drama w rejonie ul. Mickiewicza w Pyskowicach, pracownicy Wód Polskich przeprowadzili wizję w terenie, podczas której stwierdzono, że w korycie cieku Drama na odcinku przebiegającym równolegle do ulicy Mickiewicza występuje woda brzegowa. Wystąpienie wód z koryta nastąpiło na lewym brzegu cieku w przekroju ~5+800 w wyniku czego zalane zostały tereny użytkowane jako łąki.

W Przyszowicach doszło do wylania wód cieku Chudowskiego. Wody Polskie przeprowadziły wizję w terenie podczas której stwierdzono, że woda wystąpiła z koryta w 3 przekrojach tj. w rejonie łącznika, przy ul. Polnej oraz w rejonie ul. Gliwickiej. Zalane zostały zabudowania mieszkalne oraz gospodarcze. Aktualnie na miejscu pracują zastępy straży pożarnej, które odpompowują wodę.

Na cieku Prawobrzeżna Młynówka Kiczycka w Zabłociu, przy ujściu do Wisły w pobliżu klapy przy ul. Pasiecznej pod wiaduktem kolejowym zlokalizowany został zator, który skutkował cofaniem się wody i podtopieniami drogi Zabłocie - Drogomyśl oraz pobliskiego terenu żwirowni. Również tam Wody Polskiej dokonały oględzin terenu oraz podjęły niezbędne działania, zapobiegające pogorszeniu się sytuacji.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja, 14 października br., godz. 06:00

W regionie wodnym małej Wisły, choć sytuacja wydaje się być dynamiczna, będzie ulegała poprawie i stabilizacji, głównie za sprawą zanikającego opadu deszczu. Fala wezbraniowa, przechodząca przez rzeki zlewni ulega wypłaszczeniu.

W Jawiszowicach Straż Pożarna (OSP) z gminy Brzeszcze i Dankowice doszczelniła przepust rzeki Wisły w Dankowicach, układając czop z worków z piaskiem (ok. 6 tyś. worków). W pobliżu pracuje pompownia Wód Polskich, wydajnie podejmując wody z newralgicznego miejsca. Nie ma ryzyka podtopień w tym miejscu.

W związku ze wzmożonymi opadami deszczu na obszarze wodnym rzeki Odry, odnotowano przekroczenie dwóch stanów alarmowych na wodowskazach Krzyżanowice oraz Racibórz Miedonia, a także trzech stanów ostrzegawczych na wodowskazach Krapkowice, Koźle oraz Ujście Nysy Kłodzkiej. Zdecydowano o położeniu wszystkich jazów na całej długości Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Zbiornik Racibórz jest gotowy do uruchomienia. Położony powyżej polder Buków cały czas pracuje. 

Stany alarmowe odnotowano także na wodowskazach Racławice Śląskie na rzece Osobłoga, Grabówka na Bierawce, Branice (rzeka Opawa oraz Boczne koryto Opawy) oraz na wodowskazie Prudnik na Prudniku. Stany ostrzegawcze wystąpiły ponadto na wodowskazach Kamionka na Straduni, Krzywa Góra na Budkowiczance i Jarnołtówek na Złotym Potoku. Intensywne opady deszczu powodują, że tylko na tym ostatnim wodowskazie zaobserwować można obniżający się poziom wody. Na pozostałych utrzymuje się trend rosnący.

W dalszym ciągu, w związku ze wzrostem stanów wód na rzece Osobłodze, obowiązuje alarm przeciwpowodziowy na terenie miasta i gminy Głogówek. Wczoraj ogłoszony został także alarm dla gminy Prudnik w związku ze wzrostem poziomu wód na rzece Prudnik i Złoty Potok.

Niemal wszystkie zbiorniki retencyjne, znajdujące się w administracji RZGW Gliwice, posiadają 100% rezerwy powodziowej.

Podobna sytuacja związana z wezbraniem na rzekach w październiku miała miejsce w 1936r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja, 13 października br., godz. 20:00

W wyniku utrzymujących się intensywnych i wielkopowierzchniowych opadów deszczu w regionie wodnym Małej Wisły stany wód kształtują się na posterunkach wodowskazowanych przeważająco w strefach wysokich i średnich. Prekroczone zostały stany ostrzegawcze i alarmowe.

Z uwagi na dalsze prognozy opadów Wojewoda Śląski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, wodzisławskiego, raciborskiego, żywieckiego, oraz dla miasta Bielsko-Biała.

Jednocześnie w miejscowości Dankowice służby Wód Polskich w Gliwicach powiadomiły centrum zarządzania kryzysowego oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Oświęcimiu o konieczności interwencji i doszczelnienia oraz zaślepienia klapy wałowej na przepuście rzeki Wisły. Miejsce interwencji zaezpieczono workami z piaskiem.

Pracownicy terenowi RZGW w Gliwicach monitorują sytuację również w regionie wodnym Górnej Odry. W wojewóztwie opolskim w miejscowości Dobrzeń Mały zamknięte zostały bramy szandorowe na wałach odrzańskich.

Od godziny 8.00 w dniu dzisiejszym zamknięto dla żeglugi rzekę Odrę na odcinku w km od 51+000 do 181+300 ze względu na stan wód na wodowskazie Racibórz Miedonia. Od dnia 14 października br. do odwołania zamknięty dla żeglugi będzie Kanał Gliwicki z uwagi na przepuszczanie wód wezbraniowych.

Jak wskazują prognozy, opady deszczu tej nocy będą utrzymywać się na całym obszarze adminisrowanym przez RZGW w Gliwicach. Służby Wód Polskich pozostają w gotowości do działania.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktualizacja, 13 października br., godz. 16:00
Wzmożone opady w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry utrzymują się. Stany wód w korytach rzecznych wkroczyły w stany alarmowe na wodowskazach Chałupki na Odrze, Mizerów-Borki i Pszczyna na Pszczynce oraz Kozłowa Góra na Brynicy. Z kolei stany ostrzegawcze odnotowano na posterunkach wodowskazowych Krzyżanowice, Racibórz-Miedonia, Krapkowice oraz Ujście Nysy Kłodzkiej na Odrze, Cieszyn na Olzie, Branice na Opawie oraz jej bocznym korycie, Skoczów i Goczałkowice na Wiśle, Podkępie na Wapienicy, Czechowice-Dziedzice na Iłownicy, Czechowice-Bestwina i Mikuszowice na Białej, Szabelnia na Brynicy oraz na posterunku Bojszowy na rzece Gostyni. 
Wójt Gminy Gierałtowice ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie sołectwa Przyszowice.
Występujące opady deszczu będą powodować dalsze wzrosty poziomu wody, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych  i alarmowych w kolejnych profilach wodowskazowych. Wody Polskie w Gliwicach prowadzą wzmożony monitoring cieków. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej pozostaje w bieżącym kontakcie zarówno z centrami zarządzania kryzysowego jak i ze służbami czeskimi (Povodi Odry), otrzymując bieżącą aktualizację sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej.
Na większości zbiorników, zlokalizowanych na obszarze administracji RZGW w Gliwicach, zachowana jest rezerwa powodziowa. Polder Buków i zbiornik Racibórz Dolny wykazują gotowość do pracy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja, 13 października br., godz. 10:00

W regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry obserwuje się występowanie prognozowanych opadów deszczu. Stany wód w rzekach kształtują się na poziomie stanów wysokich oraz ostrzegawczych. Te ostatnie odnotowano na wodowskazach: Pszczyna na rzece Pszczynce, Goczałkowice i Jawiszowice na Wiśle, Czechowice-Bestwina na rzece Białej, a także na posterunkach wodowskazowych Chałupki i Racibórz-Miedonia na Odrze oraz Branice na Opawie i jego bocznym korycie. Poziom alarmowy przekroczony został na wodowskazie Mizerów-Borki na Pszczynce. Odwołane zostało natomiast pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta i gminy Głogówek.


Prognozowane silne opady deszczu powodować mogą, miejscami gwałtowne, wzrosty poziomu wody, istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów alarmowych. Służby Wód Polskich na bieżąco monitorują sytuację na ciekach, pozostając w stałym kontakcie z centrami zarządzania kryzysowego oraz ze służbami czeskimi. Za sprawą czeskich aplikacji z aktualizacją co 10 min. możliwy jest bieżący ogląd sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej. Na większości zbiorników będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana. Polder Buków i zbiornik Racibórz Dolny są gotowe do pracy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja, 12 października br., godz. 20.00.

W regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry utrzymuje się prognozwany opad. Stany wód w korytach rzecznych wkraczają w stany wysokie z  ostrzegawczymi, które odnotowano kolejno na posterunkach wodowskazowych w: Racławicach Śląskich na rzece Osobłodze, Branicach na rzece Opawie i Bocznym korycie Opawy, Chałupkach, Krzyżanowicach i Raciborzu-Miedoni na Odrze, Goczałkowicach i Jawiszowicach na rzece Wiśle, Pszczynie na rzece Pszczynce. Na tej samej rzece na wodowskazie Mizerów-Borki stan wód wskazuje na poziom alarmowy.

W związku z stuacją w zlewni rzeki Osobłogi Burmistrz Głogówka ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta i gminy.

Zarazem służby Wód Polskich w Gliwicach pozostają w stałej gotowości, monitorując cieki i sytację w zlewni rzek. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej pozostaje w bieżącym kontakcie zarówno z centrami zarządzania kryzysowego jak i ze służbami czeskimi.

Większość zbiorników retencyjnych będących w zarządzie Wód Polskich w Gliwicach dysponuje 100% rezerwą powodziową. Także zbiorniki czeskie, mające przełożenie na stan wód w korycie rzeki Odry oraz w jej zlewni mają zapewnioną rezerwę.

Polder Buków i zbiorik Raciborz Dolny są gotowe do pracy.

Prognozy intensywnych i wielkopowierzchniowych opadów będą obowiązywały przez kolejne dwie doby.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z utrzymującymi się na południu kraju opadami deszczu w regionie wodnym Małej Wisły oraz Górnej Odry doszło do lokalnego podniesienia się stanów wód. Na większości wodowskazów kształtują się one na poziomie stanów niskich, średnich i wysokich, stany ostrzegawcze zostały natomiast przekroczone na posterunkach wodowskazowych Branice, Chałupki, Mizerów-Borki oraz Pszczyna.


Zgodnie z aktualnymi prognozami na najbliższe dwie doby prognozowane są intensywne i wielkopowierzchniowe opady deszczu, o opadzie sumarycznym do ok 150 mm. W związku z powyższym, Wody Polskie w Gliwicach na bieżąco monitorują sytuację, pozostając w ciągłej gotowości oraz w kontakcie ze służbami wojewody oraz służbami czeskimi (Povodi Odry).


Prezentujemy aktualne dane o sytuacji hydrologicznej na obszarach zarządzanych przez RZGW Gliwice. Wszystkie informacje dotyczące prognozy, pochodzą z danych zebranych i przetwarzanych przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.