Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach prezentuje aktualną sytuację hydrologiczną w Regionie Wodnym Górnej Odry i Małej Wisły.

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 2.03.2021 r. godz. 11:00)

Wody Polskie w Gliwicach informują, że po ustaniu roztopów zimowych ustabilizowała się sytuacja na rzekach.

Aktualnie stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich. Przekroczony został jeden stan ostrzegawczy odnotowany na posterunku wodowskazowym Kozłowa Góra na rzece Brynica. Brak stanów alarmowych.

Z kolei stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Nie odnotowano stanów ostrzegawczych i alarmowych.

W dalszym ciągu pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację na ciekach wodnych. Monitorowane są również zbiorniki przeciwpowodziowe na obszarze RZGW Gliwice, które cały czas zachowują rezerwę powodziową. 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 1.03.2021 r. godz. 11:00)

Wody Polskie w Gliwicach informują, że na zarządzanym przez nie obszarze stany ostrzegawcze utrzymują się jeszcze na 2 posterunkach wodowskazowych.

Stany wód w regionie wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Stan ostrzegawczy odnotowano tu na wodowskazie Branice na bocznym korycie Opawy. Z kolei stany wód w regionie wodnym Małej Wisły kształtują się na poziomie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich. Tutaj stan ostrzegawczy przekroczony jest na wodowskazie Kozłowa Góra na Brynicy.

Na obszarze administracyjnym RZGW w Gliwicach brak natomiast stanów alarmowych. Nie ma także ostrzeżeń hydrologicznych - sytuacja pozostaje stabilna. Mimo to, służby Wód Polskich w Gliwicach na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczną i meteorologiczną w regionie.

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 26.02.2021 r. godz. 11:00)

Wody Polskie w Gliwicach informują, że dziś, tj. 26 lutego 2021 r. odnotowano 4 stany ostrzegawcze na zarządzanych obszarach.

Stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich. Tutaj przekroczone zostały dwa stany ostrzegawcze na rzece Brynica na wodowskazach Brynica i Kozłowa Góra. Na pierwszym utrzymuje się niezmienny trend. Na drugim występuje trend rosnący. Nie odnotowano występowania stanów alarmowych wód.

W Regionie Wodnym Górnej Odry poziomy wod kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Tutaj również przekroczony zostaly stany ostrzegawcze w  dwóch miejscach. Pierwszy został odnotowany na posterunu wodowskazowym Grabówka na rzece Bierawka. Drugi na posterunku wodowskazowym Krzywa Góra na rzece Budkowiczanka. Trendy na wszystkich wodowskazach pozostają niezmienne. Nie odnotowano także żadnych stanów alarmowych.

Wody Polskie cały czas monitorują sytuację hydrologiczną i meteorologiczną oraz pozostają w kontakcie z jednostkami podległymi oraz służbami zarządzania kryzysowego.  

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 25.02.2021 r. godz. 12:00)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że stany wód w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich. Przekroczone zostały dwa stany ostrzegawcze: na posterunkach wodowskazowych Kozłowa Góra i Brynica na rzece Brynicy. Z kolei stany wód w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Stany ostrzegawcze odnotowano tu na wodowskazach Grabówka na Bierawce i Krzywa Góra na Budkowiczance.
Na posterunku wodowskazowym Racibórz-Miedonia stan wód kształtuje się na poziomie 336 cm, wykazując tendencję malejącą.
Na obszarze administracyjnym RZGW w Gliwicach nie odnotowano występowania żadnych zjawisk lodowych. Na obecną chwilę brak także ostrzeżeń hydrologicznych dla tego regionu.
Mimo stabilnej sytuacji służby Wód Polskich w Gliwicach w trybie ciągłym monitorują sytuację hydrologiczną i meteorologiczną, pozostają także w stałym kontakcie z jednostkami podległymi oraz służbami zarządzania kryzysowego.

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 24.02.2021 r. godz. 11:00)

Stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich. Przekroczone zostały trzy stany ostrzegawcze: na rzece Brynica (wodowskazy Kozłowa Góra i Brynica) oraz na Pszczynce (wodowskaz Mizerów-Borki). Stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Stany ostrzegawcze odnotowano w dwóch miejscach: na rzece Bierawka (wodowskaz Grabówka) oraz Budkowiczanka (Krzywa Góra). 

W dniu dzisiejszym nie odnotowano żadnych zjawisk lodowych na obszarze RZGW Gliwice. 

Wód Polskich w Gliwicach w trybie ciągłym monitorują sytuację hydrologiczną i meteorologiczną, pozostają także w stałym kontakcie z jednostkami podległymi oraz służbami zarządzania kryzysowego.

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 23.02.2021 r. godz. 11:00)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że stany wód w regionie wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Stany ostrzegawcze przekroczone zostały natomiast na posterunkach wodowskazowych Kozłowa Góra (Brynica), Brynica (Brynica) oraz Mizerów-Borki (Pszczynka).

Podobnie kształtują się stany wód w regionie wodnym Górnej Odry – w strefie stanów średnich i wysokich. Tutaj stany ostrzegawcze odnotowano na wodowskazach Grabówka (Bierawka), Krzywa Góra (Budkowiczanka), Domaradz (Bogacica) i Karłowice (Stobrawa). Na żadnej z rzek nie zostały na chwilę obecną przekroczone stany alarmowe.

Na posterunku wodowskazowym Racibórz-Miedonia w dniu dzisiejszym stan wód kształtuje się na poziomie 360cm. Przewidywany na 25.02.2021 r. stan w tym miejscu to 429cm, co oznacza, że wody zostaną utrzymane w reżimie koryta rzecznego.

Na obszarze administracyjnym RZGW w Gliwicach nie odnotowano występowania żadnych zjawisk lodowych.

Mimo stabilnej sytuacji służby Wód Polskich w Gliwicach w trybie ciągłym monitorują sytuację hydrologiczną i meteorologiczną, pozostają także w stałym kontakcie z jednostkami podległymi oraz służbami zarządzania kryzysowego.

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 22.02.2021 r. godz. 15:00) 

W trakcie monitoringu stanu rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich, pracownicy Wód Polskich zlokalizowali niebezpieczne zatory na rzece Cienka. Zatory powstały na jazach piętrzących w miejscowości Daniec (gmina Chrząstowice), powodując ryzyko gwałtownego występowania wody, na przyległe pola. W związku z tym podjęto decyzję o konieczności interwencyjnego udrożnienia rzeki i likwidacji zatorów. W pracach udrożnieniowych zakończonych sukcesem udział brali pracownicy służ terenowych Wód Polskich w Gliwicach. 

 

zator jaz

 Pracownicy Zespołu Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni w Opolu

pracowali przy usuwaniu zatoru

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 22.02.2021 r. godz. 11:00) 

 

mala zapora

Mała Zapora w Wiśle Czarne

 

Stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich.Przekroczone zostały trzy stany ostrzegawcze: na rzece Brynica (wodowskazy Kozłowa Góra oraz Brynica), a także na rzece Pszczynka (wodowskaz Mizerów-Borki). Poziom wód cały czas się obniża. Na ten moment brak stanów alarmowych. 

Stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Tutaj przekroczone zostały cztery stany ostrzegawcze: na rzece Bierawka (wodowskaz Grabówka), rzece Budkowiczanka (wodowskaz Krzywa Góra), Bogacica (Domaradz) oraz Stobrawa (Karłowice). Cały czas utrzymuje się niezmienny trend, jednak sytuacja pozostaje stabilna. Brak stanów alarmowych. Nie występuje również konieczność ogłaszania alarmów przeciwpowodziowych. 

Dziś nie odnotowano również występowania żadnych zjawisk lodowych na obszarze RZGW Gliwice.

Pomimo stabilnej sytuacji, służby PGW WP w Gliwicach w trybie ciągłym monitorują sytuację hydrologiczną i meteorologiczną, pozostają w stałym kontakcie z jednostkami podległymi oraz służbami zarządzania kryzysowego.

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 21.02.2021 r. godz. 11:00)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że stany wód w regionie wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie wysokich. Stany ostrzegawcze odnotowano na dwóch wodowskazach: Kozłowa Góra i Brynica na rzece Brynicy. Stany wód w regionie wodnym Górnej Odry kształtują się podobnie: w strefie stanów średnich i wysokich. Odnotowano przekroczenie stanów ostrzegawczych na czterech posterunkach wodowskazowych: Grabówka na Bierawce, Krzywa Góra na Budkowiczance, Domaradz na rzece Bogacicy oraz Karłowice na rzece Stobrawie. Nie odnotowano natomiast stanów alarmowych w obu regionach wodnych. Wody rzek pozostają w reżimie koryt.

Jak wskazują prognozy IMGW, w zlewni rzeki Małej Wisły w ciągu najbliższej doby możliwe są lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo (zwłaszcza w zlewni Pszczynki i Brynicy) stanów alarmowych. Prognozy wskazują na podobną sytuację w zlewni rzeki Odry, w regionie wodnym Górnej Odry. W związku ze spływem wód roztopowych, w zlewniach dopływów górnej Odry stany wody będą wzrastać przeważnie w strefie wody wysokiej z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Na obszarze RZGW w Gliwicach zanikają także zjawiska lodowe, obserwowane zwłaszcza jako lód brzegowy oraz śryż.

Służby PGW WP w Gliwicach w trybie ciągłym monitorują sytuację hydrologiczną i meteorologiczną, pozostają w stałym kontakcie z jednostkami podległymi oraz służbami zarządzania kryzysowego.

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 20.02.2021 r. godz. 20:00)

Stany wód w korytach śląskich i opolskich rzek w dalszym ciągu kształtują się w strefach średnich i wysokich z tendencją wzrostową lub niezmienną. Dodatnie temperatury w ciągu dnia i znaczące nasłonecznienie spowodowały topnienie pokrywy śnieżnej, a co za tym idzie także dopływ do rzek. W ciągu całego dnia obserwowaliśmy wzrosty stanów wód. Jak wskazuje tendencja na posterunku wodowskazowym Brynica możliwe, że na rzece Brynicy zostanie przekroczony stan alarmowy. W nocy jednak temperatury przy gruncie będą ujemne, co spowolni topnienie śniegu i dopływ wody do koryt rzek. Prognozy nie przewidują także opadów dzisiejszej nocy ani w ciągu niedzieli 21 lutego br. na obszarze działalności RZGW w Gliwicach. Mimo, że temperatura będzie w ciągu dnia wysoka, i stany wód w rzekach będą rosnąć, sytuacja będzie bezpieczna. Nie wydano także ostrzeżeń hydrologicznych po stronie Republiki Czeskiej, a zbiorniki wodne posiadają pełna rezerwę powodziową.

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 20.02.2021 r. godz. 12:00)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że stany wód w regionie wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie wysokich, a stan ostrzegawczy odnotowano na dwóch wodowskazach: Kozłowa Góra i Brynica na rzece Brynicy. Z kolei stany wód w regionie wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich, stan ostrzegawczy został tu przekroczony na trzech posterunkach wodowskazowych: Grabówka na Bierawce, Krzywa Góra na Budkowiczance oraz Domaradz na rzece Bogacicy. W obu regionach wodnych nie występują natomiast stany alarmowe.

Na obszarze administracyjnym RZGW w Gliwicach odnotowano występowanie lodu brzegowego, pokrywającego 10% lustra wody Wisły na terenie NW Skoczów. Pomiędzy 98+600 a 105+600 km rzeki Odry, na odcinku 100m, występuje z kolei lód brzegowy pokrywający 30% lustra wody. Grubość lodu to 2-4 cm.

W związku ze spływem wód roztopowych, w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wód będą wzrastać, kształtując się przeważnie w strefie wody wysokiej z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Niewykluczone są również wzrosty powyżej stanów alarmowych. 

Zbiorniki przeciwpowodziowe Buków i Racibórz Dolny pozostają w gotowości do działania. Specjaliści Wód Polskich w Gliwicach na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczno-meteorologiczną i pozostają w stałym kontakcie z jednostkami podległymi oraz służbami zarządzania kryzysowego.

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 19.02.2021 r. godz. 15:00)

W związku z informacją o zatorach na rzece Libawa oraz zagrożeniu wystąpienia wód z koryta, pracownicy Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich dokonali oględzin rzeki. W jej wyniku stwierdzono, że za zatory odpowiedzialne są istniejące na tym odcinku tamy bobrowe oraz liczne zatory z drzew i lodu. Z uwagi na opady atmosferyczne, wzrost temperatur, jak również w obawie o zalanie okolicznych pastwisk i budynków gospodarczych, w których składowana jest pasza dla bydła, Wody Polskie podjęly decyzję o natychmiastowej próbie rozbiórki zatorów i tam. Pracownicy Zespołu Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni w Opolu pod nadzorem Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich, dokonali interwencyjnego udrożnienia rzeki w celu zapewnienia spływu wód w korycie. 

 

zator Libawa

Pracownicy Wód Polskich udrożniający zator na rzece Libawa

 

Od dnia 17.02.2021 do piątku 19.02.2021, pracownicy Zespołu Wsparcia Technicznego ZZ Opole wykonywali prace w korycie i na skarpach, aby zapobiec powstaniu nowych zatorów. Na dzień dzisiejszy rzeka jest całkowicie drożna i gotowa na przyjęcie większej ilości wód z roztopów. 

*****************************************

 Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 19.02.2021 r. godz. 12:00)

Aktualnie odnotowuje się brak zagrożeń hydrologicznych. W regionie Malej Wisły stan wód kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich. W regionie Górnej Odry w strefie stanów średnich i wysokich. 

W regionie wodnym Malej Wisły stany ostrzegawcze zostały przekroczone na rzece Brynica (wodowskazy Kozłowa Góra i Brynica). Aktualnie utrzymuje się niezmienny trend, a sytuacja pozostaje stabilna. Nie występują stany alarmowe.

W regionie Górnej Odry stany ostrzegawcze zostały przekroczone na Bierawce (wodowskaz Grabówka) oraz rzece Budkowiczanka (wodowskaz Krzywa Góra). Tutaj odnotowuje się trendy rosnące, jednak nie odnotowano żadnych stanów alarmowych. W dopływach Odry (z wyłączeniem Odry i Olzy) przewidywany jest wzrost stanów ostrzegawczych. Sytuacja jednak pozostaje stabilna. Wody Polskie cały czas monitorują sytuację i pozostają w kontakcie z jednostkami ratowniczymi oraz powiatowymi i wojewódzkimi słuzbami zarządzania kryzysowego. 

Na rzece Budkowiczanka doszło do powalenia drzew w wyniku działalności bobrów. Wody Polskie we współpracy ze służbami podjęły już działania, mające na celu usunięcie pni z rzeki. 

 

budkowiczanka bober

Powalone drzewa na rzece Budkowiczanka (woj. opolskie)

 

Na terenie RZGW Gliwice odnotowano występowanie lodu brzegowego o grubości 2 cm, pokrywającego w 10% lustro wody Wisły w obszarze Nadzoru Wodnego w Skoczowie i Wiśle Czarne. Z kolei na Odrze grubośc lodu brzegowego wynosi 10 cm, a pokrycie lustra wody również 10%. Na obszarach Odry odnotowano również występowanie śryżu, który w 50% pokrywa powierzchnię wód. 

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 18.02.2021 r.)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że stany wód w regionie wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich. Odnotowano jeden stan ostrzegawczy na rzece Brynicy (wodowskaz Kozłowa Góra), gdzie trend pozostaje bez zmian. Stany wód w regionie wodnym Górnej Odry kształtują się również w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich. Stan ostrzegawczy został przekroczony na rzece Budkowiczanka (wodowskaz Krzywa Góra), także tutaj trend pozostaje jednak bez zmian. Sytuacja w obu regionach wodnych jest stabilna.

Na obszarze administracyjnym RZGW w Gliwicach odnotowano występowanie miejscami lodu brzegowego na rzece Wiśle, pokrywającego 10% lustra wody, a także śryżu obejmującego je w 30%. Z kolei na Odrze lód brzegowy pokrywa 10-60% lustra wody, śryż obejmuje je natomiast w 60%. Na jednym odcinku odnotowano 50% pokrywę lodową, o grubości od 1-8cm. Dodatnie temperatury w godzinach nocnych spowodowały bezpieczne przemieszczenie się pokrywy lodowej na Małej Panwi, który dotarł do zbiornika wstępnego (przed Zbiornikiem Turawa). Obecnie na rzece miejscami występuje tylko lód brzegowy.

Prognoza pogody na najbliższe dni wskazuje na możliwe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W rejonach podgórskich utrzymywać się będą temperatury ujemne, co pozwoli na stopniowe odprowadzanie wód roztopowych. W ciągu najbliższych 72h na obszarze administracyjnym RZGW w Gliwicach nie będzie więc występować zagrożenie powodziowe. Specjaliści Wód Polskich w Gliwicach na bieżąco monitorują sytuację i pozostają w stałym kontakcie ze służbami terenowymi.

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 17.02.2021 r.)

Wody Polskie w Gliwicach informują, że poprawie uległa sytuacja w mieście Jedlice na rzece Mała Panew, gdzie obserwowano w minionych dniach pokrywę lodową. W godzinach nocnych dodatnie temperatury doprowadziły do całkowitego spływu lodu w rejonie wcześniejszego zagrożenia. Pokrywa lodowa, pokrywająca uprzednio lustro wody, przemieściła się bezpiecznie do zbiornika wstępnego (przed zbiornikiem Turawa), dzięki czemu nastąpiło zażegnanie zagrożenia. Stan na łacie wodowskazowej w Jedlicach w dniu 17.02.2021 wyniósł 138 cm. Aktualnie rzeka w tym newralgicznym miejscu jest wolna od lodu, woda swobodnie płynie w jej korycie.

lata wodo

Łata wodowskazowa w Jedlicach

 

Stany wód na rzekach w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i  lokalnie wysokich. Stan ostrzegawczy odnotowano jedynie na wodowskazie Kozłowa Góra (rzeka Brynica). Nie występują stany alarmowe. Służby terenowe Wód Polskich w Gliwicach monitorują sytuację i pozostają w stałej gotowości.

*****************************************

Komunikat hydrologiczny z 15.02.2021 r.

Zgodnie z prognozami meteorologicznymi z dnia 15 lutego br. w ciągu kilku najbliższych dni na obszarze województwa śląskiego i opolskiego nastąpi gwałtowny wzrost temperatury powietrza. Termometry w piątek 19 lutego mają wskazywać 14 stopni Celsjusza, co spowoduje odwilż, a tym samym wystąpienie lokalnie niebezpiecznych zjawisk hydrologicznych: podniesienie poziomu wód. Wody Polskie w Gliwicach będą stale monitorować sytuację, pozostając również w kontakcie z powiatowymi i wojewódzkimi służbami zarządzania kryzysowego.

Stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich. W dniu 13.02.2021r. Wody Polskie wraz z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu dokonały wizji terenowej w mieście Jedlice na rzece Mała Panew, w trakcie której stwierdzono występowanie na rzece pełnej pokrywy lodowej na długości około 800 – 1000 m powyżej mostu przy Hucie Jedlice. Z kolei przy wodowskazie Ozimek w Ozimku zaobserwowano lód brzegowy (ok. 20%) oraz przemieszczający się śryż i krę lodową. Napływający śryż, który zatrzymuje się w miejscu występowania pełnej pokrywy lodowej, powoduje jej powiększanie. Obecnie woda przepływa pod pokrywą lodową, co pozytywnie wpływa na rozwój sytuacji w newralgicznym miejscu. Aktualnie sytuacja pozostaje stabilna i na tę chwilę nie występuje zagrożenie powodziowe. Wody Polskie wraz z WCZK oraz pracownikami Zbiornika Turawa cały czas prowadzą monitoring sytuacji.

Na pozostałych wodowskazach w Regionie Górnej Odry odnotowano jedynie występowanie śryżu i lodu brzegowego. Przepływ wody nie jest utrudniony.

W Regionie Wodnym Małej Wisły odnotowano występowanie lodu brzegowego na odcinku od ujścia rzeki Przemszy do rzeki Pszczynki. Takie samo zjawisko występuje na odcinku rzeki od 10+000 do 34+000 km. Jest to rejon Nadzoru Wodnego w Bielsku-Białej. Ponadto śryż oraz lód występują na terenie działania NW Pszczyna od ujścia rzeki Iłownicy do torów kolejowych w Strumieniu (w którym zawiera sią Zbiornik Goczałkowicki) oraz na obszarze Nadzoru Wodnego w Skoczowie. Występujące zjawiska nie powodują problemów w przepływie wody.