Współpraca hydrologiczna na obszarze polsko-czeskich wód granicznych, plan działań w zakresie przystosowania się do zmian klimatu w warunkach Kraju Libereckiego, Strategia Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w Dorzeczu Górnej Odry czy ochrona zasobów naturalnych wód w Polanicy-Zdroju poprzez inteligentne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas wideokonferencji pn. „Gospodarka wodna na czesko-polskim pograniczu”, w której udział wzięli przedstawiciele Wód Polskich w Gliwicach.

Dnia 22 marca 2021 r., w którym świętujemy Światowy Dzień Wody, odbyła się wspólna polsko-czeska konferencja, zorganizowana w ramach dofinansowanego przez Unię Europejską projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy”. Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią covid-19 spotkanie odbyło się w formie zdalnej. Poświęcone zostało m.in. problemowi suszy, powodzi na pograniczu czesko-polskim oraz uwarunkowaniom prawnym ochrony wód w Polsce i stało się okazją do wymiany doświadczeń związanych z gospodarką wodną w tych krajach.

Ze strony Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w wideokonferencji udział wzięli Pan Marcin Jarzyński – zastępca Dyrektora RZGW w Gliwicach ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą oraz Pan Mateusz Letki – kierownik Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Gliwicach. Wystąpienie specjalistów RZGW w Gliwicach poświęcone zostało Strategii Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w Dorzeczu Górnej Odry na obszarze działalności Wód Polskich w Gliwicach. Uwagę zwrócono także na oddany do użytku w ubiegłym roku suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny w kontekście jego służby bezpieczeństwu publicznemu. Podczas spotkania przedstawiciele Wód Polskich w Gliwicach zaprezentowali także krótki film prezentujący zagadnienia związane z tą niedawno ukończoną inwestycją. W wideokonferencji ze strony polskiej udział wzięli także przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego i Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Od początku swojego istnienia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach regularnie współpracuje z partnerami ze strony czeskiej, wspólnie podejmując się różnorodnych działań związanych z gospodarką wodną. Wymiana wiedzy i doświadczenia pomaga przede wszystkim w podejmowaniu odpowiednich działań mających na celu ochronę przeciwpowodziową w dorzeczu Odry, o czym mieliśmy już okazję się niejednokrotnie przekonać, np. w październiku ubiegłego roku, gdy południe kraju walczyło z wezbraniami. Ale polsko-czeska współpraca to także m.in. projekt drogi wodnej Dunaj-Odra-Łaba. Zarówno strona polska jak i czeska dostrzegają w nim duży potencjał ekonomiczny, związany z rozwojem transportu towarów śródlądowymi drogami wodnymi. Wspólne działania poświęcone są również zaopatrywaniu w wodę, melioracjom terenów przyległych do polsko–czeskiej granicy państwowej, koordynacji i racjonalnemu użytkowaniu wód granicznych a także poprawie ich jakości.