Jedno z zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stanowi rola ogólnopolskiego regulatora cen taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków (według Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180)).

Wraz z początkiem 2021 roku rozpoczął się kolejny, trzyletni, okres taryfowy za te usługi. Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne składają w formie wniosków propozycje cen wody i odbioru ścieków. Wody Polskie nie ustanawiają same cen za przedmiotowe usługi, ale są odpowiedzialne za ich rzeczową analizę, w wyniku której zatwierdzają lub odrzucają proponowane stawki. Priorytetem regulatora – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – jest ochrona konsumentów przed nieuzasadnionym wzrostem cen z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Propozycje cen za zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków ustalane są przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, a następnie składane we wniosku taryfowym do Wód Polskich. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie weryfikuje, czy zaproponowane kwoty są uzasadnione. Jeśli tak – wniosek zostaje zatwierdzony, natomiast jeśli ustalone ceny są zbyt wysokie i nie znajdują uzasadnienia w przeprowadzonych analizach – Wody Polskie mogą taki wniosek odrzucić.

Znowelizowana Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jako jedną z zasad zaopatrzenia w wodę wymienia ochronę interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów. To jeden z kluczowych dla Wód Polskich zapisów, umożliwiający im weryfikację, czy proponowane ceny za te usługi są uzasadnione. Pozwala on także wydać decyzję odmowną wobec propozycji przedsiębiorstwa, w przypadku gdy proponowany wzrost cen spowodowany jest brakiem optymalizacji jego kosztów. Wówczas Wody Polskie wstrzymują taką podwyżkę, możliwe jest także pokrycie przez gminę części kosztów, co sprawia, że końcowy odbiorca nie odczuwa wzrostu cen.

Chroniąc odbiorcę końcowego PGW Wody Polskie chronią także gminy, będące w większości przypadków właścicielami przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Dopłacanie bowiem do bezzasadnie ustalonych stawek za wodę i odprowadzanie ścieków odbija się także na budżecie samorządowym – oszczędzone w ten sposób środki mogą zostać przeznaczone na potrzebniejsze cele. Decyzja Wód Polskich wobec zaproponowanych przez przedsiębiorstwo cen pokazuje także danej gminie, na ile taki podmiot optymalizuje koszty swojej działalności.

Składane do PGW Wody Polskie, w formie wniosków taryfowych, propozycje opłat za zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków opracowywane są na podstawie wytycznych, które zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zgodnie z nimi, przedsiębiorstwo powinno wliczyć w taryfę koszty swojej działalności związanej z realizacją przedmiotowych usług. Podsumowując te koszty nie powinno ono jednak w sposób nieuzasadniony podnosić cen. Nie może także pokrywać kosztów usług, dotyczących jednego rodzaju działalności gospodarczej (lub jednej z taryfowych grup odbiorców) przychodami, które pochodzą z innego rodzaju działalności gospodarczej (lub od innej taryfowej grupy odbiorców usług). Inaczej mówiąc zabronione jest finansowanie skrośne.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie ma jednak wpływu na kształtowanie wszystkich kosztów, jakie ponosi przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, a które mają znaczenie dla wysokości taryf. Do katalogu kosztów, które nie mogą zostać zakwestionowane przez regulatora zalicza się m.in. wynagrodzenia w danym przedsiębiorstwie, czy wydatki związane z planowanymi lub prowadzonymi przez przedsiębiorstwo inwestycjami. Na ich wysokość wpływa jednak właściciel przedsiębiorstwa, a więc najczęściej gmina oraz rada gminy/miasta.

System, który został w Polsce wprowadzony jest więc systemem/modelem kosztowym, zobowiązującym przedsiębiorstwo do wykazywania i uzasadniania ponoszonych przez siebie kosztów oraz sposobów ich alokacji na taryfowe grupy odbiorców. Organ regulacyjny stanowi tu przeciwwagę dla przedsiębiorstwa.

Składanie wniosków taryfowych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne odbywa się w dwóch etapach: w pierwszym wnioski składane są do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, w przypadku decyzji odmownej, oprócz poprawy wniosku i ponownego jego złożenia, możliwe jest także odwołanie do drugiej instancji tj. Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wody Polskie, jako organ regulujący, poza zatwierdzaniem taryf, odpowiadają także m.in. za opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków czy rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług.

Na obszarze administracyjnym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach funkcjonowało w 2018 r. 166 przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, w tym: 101 spółek wodnych, 42 zakłady budżetowe, 17 jednostek budżetowych, 4 spółdzielnie i 2 działalności gospodarcze. Podmioty te złożyły wówczas łącznie 218 wniosków o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Napływ wniosków w bieżącym okresie taryfowym, rozpoczętym wraz z początkiem 2021 r.

OBWIESZCZENIE

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 247), w związku z koniecznością zapewnienia udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, udostępniło zainteresowanym osobom i instytucjom „Program działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. Programu, który realizowany jest w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły – zadanie 5.7.1.

Każdy zainteresowany może:

1. zapoznać się z ww. Projektem Programu i Prognozy oddziaływania na środowisko od dnia 11 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r. włącznie ( tj. 28 dni) poprzez stronę internetową:

www.wislakonsultacje.pl

2. składać uwagi i wnioski odnośnie „Programu działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. Programu:

- w formie pisemnej na adres:

Departament Ochrony Przed Powodzią i Suszą

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Ul. Żelazna 59A

00-848 Warszawa

z dopiskiem identyfikującym „uwagi SOOŚ Zadanie 5.7.1 POPDOW”

- w formie elektronicznej lub telefonicznie:

RZGW Kraków

Emilia Jóźwiak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 12 628 41 08

Od poniedziałku do piątku w godz.: 11.00-12.00

Katarzyna Wachulec

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 12 628 42 03

Od poniedziałku do piątku w godz.: 11.00-12.00

RZGW Gliwice

Mateusz Letki

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 32 777 49 30

Od poniedziałku do piątku 11:00 – 12:00

Tomasz Jurczyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 32 777 49 32

od poniedziałku do piątku 11:00 – 12:00

- poprzez formularz na stronie internetowej: www.wislakonsultacje.pl 

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach udziału społeczeństwa zostanie przeprowadzone spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o konsultowanych dokumentach, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Informacja o planowanym terminie spotkania zostanie przedstawiona na stronie internetowej: www.wislakonsultacje.pl

Webinarium przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams, przebiegać będzie w następujących etapach:

- Prezentacja dokumentów podlegających konsultacjom społecznym (Program wraz z Prognozą),

- Zebranie adresów mailowych osób wyrażających chęć uczestnictwa w dyskusji,

- Przesłanie aktywnego linka do panelu dyskusyjnego,

- Przeprowadzenie dyskusji z zainteresowanymi stronami.

REJESTRACJA NA SPOTKANIE ROZPOCZNIE SIĘ 22.03.2021 R. PRZEZ FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJĄCY SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.wislakonsultacje.pl

Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 5 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w wersji elektronicznej na stronach:

- PGW WP Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej: https://www.wody.gov.pl/

- PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie https://krakow.wody.gov.pl/

- PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach: https://gliwice.wody.gov.pl/

Oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń instytucji wskazanych powyżej.

W ramach rozpoczynających się właśnie konsultacji społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programu działań nietechnicznych i retencyjnych, stanowiącego element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły, PGW Wody Polskie proponują szereg działań inwestycyjnych, za sprawą których o blisko 20% uda się zmniejszyć ryzyko powodzi i ich skutki na terenie gmin położonych nad Wisłą. Co więcej, na złożonym projekcie zyska Aglomeracja Krakowska oraz sam Kraków.

Wszystko za sprawą podejścia, wyrażonego w opracowaniu koncepcyjnym, które zakłada budowę 12 zbiorników suchych i mokrych w woj. śląskim i małopolskim. Obiekty hydrotechniczne usytuowane wzdłuż Wisły będą przechwytywać nadmiar wód w zlewni, tym samym eliminując zagrożenie transferu fali wezbraniowej, ograniczając jej wysokość i zasięg. Taki efekt nie byłby możliwy przy rozważanym również podwyższeniu, nadbudowie obwałowań. Wraz z zachodzącymi zmianami klimatu i przewidywanym wzrostem wielkości przepływów maksymalnych w perspektywie następnych lat należy podjąć działania, które pozwolą na bezpieczne przejście wód przez obwałowane koryto Wisły bez ryzyka przelania. Zaktualizowane przepływy projektowe mogą być wyższe niż te, w oparciu o które wybudowano obecnie funkcjonujące obwałowania, co może prowadzić do ich awarii.

Budowę dwóch zbiorników suchych w woj. śląskim, w powiatach mikołowskim oraz pszczyńskim, a także budowę 10 obiektów w woj. małopolskim zapowiedzieli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i Gliwicach, w czasie spotkania z prasą, które odbyło się w piątek, 5 marca w Czernichowie, koło Alwerni.

- Właściwe zarządzanie ryzykiem powodzi związane jest z kompleksowością działań legislacyjnych i inwestycyjnych. Stad projekt budowy zbiorników mokrych i suchych, które zminimalizują ryzyko powodzi w Górnej i Małej Wiśle – powiedziała Monika Niemiec-Butryn – Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury.

Temat budowy zbiorników przybliżył również Dyrektor RZGW w Gliwicach obecny na spotkaniu:

- Koncepcja o której rozmawiamy to złożony program działań, które mają wymiernie odciążyć zlewnię rzeki Wisły w regionach wodnych Małej i Górnej Wisły poprzez m.in. budowę zbiorników. Zgodnie z założeniami tego opracowania studialnego w województwie śląskim powstaną do 2026r. dwa suche zbiorniki: Łąka Mizerów na rzece Pszczynce oraz Gostyń na Gostyni. Obydwa zbiorniki miałyby po ok. 3 mln m3 pojemności. Powierzchnia zbiornika Łąka Mizerów wynosiłaby ok. 250 ha, a zbiornika Gostyń ok. 150 ha. Obydwa te obiekty przyczynią się wymiernie do sytuacji w zlewni, na dopływach do Wisły. Założenia ich powstania będą teraz stanowiły wspólny przedmiot zainteresowania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i lokalnych samorządów, na obszarze których te obiekty miałyby powstać – stwierdził Mirosław Kurz.

Proponowane obiekty retencyjne mają na celu ograniczenie wielkości strat ludzkich, społeczno-ekonomicznych i środowiskowych, powodowanych przez wezbrania i powodzie. Rekomendowane rozwiązania zapewnią retencję powodziową, która umożliwi znaczne obniżenie przepływów w Wiśle poniżej Krakowa. Podwyższą one również skuteczność i niezawodność istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej.

- Na planowanej inwestycji zyska środowisko naturalne, mieszkańcy, podmioty gospodarcze. To co najważniejsze to jednak zbilansowanie interesu środowiska i mieszkańców – stwierdził w trakcie konferencji Wojciech Skowyrski – Dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji PGW Wody Polskie.

Przewidywany okres realizacji Programu to lata 2021-2026. Zakładane koszty całego przedsięwzięcia wynoszą ok. 800 mln zł. Dzięki realizacji projektu ochronę przed powodziami zyska około 50 000 osób, właścicieli i zarządców infrastruktury komunalnej oraz przedsiębiorców. Konsultacje strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowanej koncepcji potrwają do 11 kwietnia br. Uwagi w czasie konsultacji można składać m.in. poprzez formularz na stronie internetowej konsultacji: www. wislakonsultacje.pl, na której znajdują się także wszelkie szczegóły dotyczące programu działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiących element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach prezentuje aktualną sytuację hydrologiczną w Regionie Wodnym Górnej Odry i Małej Wisły.

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 2.03.2021 r. godz. 11:00)

Wody Polskie w Gliwicach informują, że po ustaniu roztopów zimowych ustabilizowała się sytuacja na rzekach.

Aktualnie stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich. Przekroczony został jeden stan ostrzegawczy odnotowany na posterunku wodowskazowym Kozłowa Góra na rzece Brynica. Brak stanów alarmowych.

Z kolei stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Nie odnotowano stanów ostrzegawczych i alarmowych.

W dalszym ciągu pracownicy Wód Polskich monitorują sytuację na ciekach wodnych. Monitorowane są również zbiorniki przeciwpowodziowe na obszarze RZGW Gliwice, które cały czas zachowują rezerwę powodziową. 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 1.03.2021 r. godz. 11:00)

Wody Polskie w Gliwicach informują, że na zarządzanym przez nie obszarze stany ostrzegawcze utrzymują się jeszcze na 2 posterunkach wodowskazowych.

Stany wód w regionie wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Stan ostrzegawczy odnotowano tu na wodowskazie Branice na bocznym korycie Opawy. Z kolei stany wód w regionie wodnym Małej Wisły kształtują się na poziomie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich. Tutaj stan ostrzegawczy przekroczony jest na wodowskazie Kozłowa Góra na Brynicy.

Na obszarze administracyjnym RZGW w Gliwicach brak natomiast stanów alarmowych. Nie ma także ostrzeżeń hydrologicznych - sytuacja pozostaje stabilna. Mimo to, służby Wód Polskich w Gliwicach na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczną i meteorologiczną w regionie.

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 26.02.2021 r. godz. 11:00)

Wody Polskie w Gliwicach informują, że dziś, tj. 26 lutego 2021 r. odnotowano 4 stany ostrzegawcze na zarządzanych obszarach.

Stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich. Tutaj przekroczone zostały dwa stany ostrzegawcze na rzece Brynica na wodowskazach Brynica i Kozłowa Góra. Na pierwszym utrzymuje się niezmienny trend. Na drugim występuje trend rosnący. Nie odnotowano występowania stanów alarmowych wód.

W Regionie Wodnym Górnej Odry poziomy wod kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Tutaj również przekroczony zostaly stany ostrzegawcze w  dwóch miejscach. Pierwszy został odnotowany na posterunu wodowskazowym Grabówka na rzece Bierawka. Drugi na posterunku wodowskazowym Krzywa Góra na rzece Budkowiczanka. Trendy na wszystkich wodowskazach pozostają niezmienne. Nie odnotowano także żadnych stanów alarmowych.

Wody Polskie cały czas monitorują sytuację hydrologiczną i meteorologiczną oraz pozostają w kontakcie z jednostkami podległymi oraz służbami zarządzania kryzysowego.  

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 25.02.2021 r. godz. 12:00)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że stany wód w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich. Przekroczone zostały dwa stany ostrzegawcze: na posterunkach wodowskazowych Kozłowa Góra i Brynica na rzece Brynicy. Z kolei stany wód w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Stany ostrzegawcze odnotowano tu na wodowskazach Grabówka na Bierawce i Krzywa Góra na Budkowiczance.
Na posterunku wodowskazowym Racibórz-Miedonia stan wód kształtuje się na poziomie 336 cm, wykazując tendencję malejącą.
Na obszarze administracyjnym RZGW w Gliwicach nie odnotowano występowania żadnych zjawisk lodowych. Na obecną chwilę brak także ostrzeżeń hydrologicznych dla tego regionu.
Mimo stabilnej sytuacji służby Wód Polskich w Gliwicach w trybie ciągłym monitorują sytuację hydrologiczną i meteorologiczną, pozostają także w stałym kontakcie z jednostkami podległymi oraz służbami zarządzania kryzysowego.

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 24.02.2021 r. godz. 11:00)

Stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich. Przekroczone zostały trzy stany ostrzegawcze: na rzece Brynica (wodowskazy Kozłowa Góra i Brynica) oraz na Pszczynce (wodowskaz Mizerów-Borki). Stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Stany ostrzegawcze odnotowano w dwóch miejscach: na rzece Bierawka (wodowskaz Grabówka) oraz Budkowiczanka (Krzywa Góra). 

W dniu dzisiejszym nie odnotowano żadnych zjawisk lodowych na obszarze RZGW Gliwice. 

Wód Polskich w Gliwicach w trybie ciągłym monitorują sytuację hydrologiczną i meteorologiczną, pozostają także w stałym kontakcie z jednostkami podległymi oraz służbami zarządzania kryzysowego.

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 23.02.2021 r. godz. 11:00)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że stany wód w regionie wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Stany ostrzegawcze przekroczone zostały natomiast na posterunkach wodowskazowych Kozłowa Góra (Brynica), Brynica (Brynica) oraz Mizerów-Borki (Pszczynka).

Podobnie kształtują się stany wód w regionie wodnym Górnej Odry – w strefie stanów średnich i wysokich. Tutaj stany ostrzegawcze odnotowano na wodowskazach Grabówka (Bierawka), Krzywa Góra (Budkowiczanka), Domaradz (Bogacica) i Karłowice (Stobrawa). Na żadnej z rzek nie zostały na chwilę obecną przekroczone stany alarmowe.

Na posterunku wodowskazowym Racibórz-Miedonia w dniu dzisiejszym stan wód kształtuje się na poziomie 360cm. Przewidywany na 25.02.2021 r. stan w tym miejscu to 429cm, co oznacza, że wody zostaną utrzymane w reżimie koryta rzecznego.

Na obszarze administracyjnym RZGW w Gliwicach nie odnotowano występowania żadnych zjawisk lodowych.

Mimo stabilnej sytuacji służby Wód Polskich w Gliwicach w trybie ciągłym monitorują sytuację hydrologiczną i meteorologiczną, pozostają także w stałym kontakcie z jednostkami podległymi oraz służbami zarządzania kryzysowego.

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 22.02.2021 r. godz. 15:00) 

W trakcie monitoringu stanu rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich, pracownicy Wód Polskich zlokalizowali niebezpieczne zatory na rzece Cienka. Zatory powstały na jazach piętrzących w miejscowości Daniec (gmina Chrząstowice), powodując ryzyko gwałtownego występowania wody, na przyległe pola. W związku z tym podjęto decyzję o konieczności interwencyjnego udrożnienia rzeki i likwidacji zatorów. W pracach udrożnieniowych zakończonych sukcesem udział brali pracownicy służ terenowych Wód Polskich w Gliwicach. 

 

zator jaz

 Pracownicy Zespołu Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni w Opolu

pracowali przy usuwaniu zatoru

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 22.02.2021 r. godz. 11:00) 

 

mala zapora

Mała Zapora w Wiśle Czarne

 

Stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich.Przekroczone zostały trzy stany ostrzegawcze: na rzece Brynica (wodowskazy Kozłowa Góra oraz Brynica), a także na rzece Pszczynka (wodowskaz Mizerów-Borki). Poziom wód cały czas się obniża. Na ten moment brak stanów alarmowych. 

Stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Tutaj przekroczone zostały cztery stany ostrzegawcze: na rzece Bierawka (wodowskaz Grabówka), rzece Budkowiczanka (wodowskaz Krzywa Góra), Bogacica (Domaradz) oraz Stobrawa (Karłowice). Cały czas utrzymuje się niezmienny trend, jednak sytuacja pozostaje stabilna. Brak stanów alarmowych. Nie występuje również konieczność ogłaszania alarmów przeciwpowodziowych. 

Dziś nie odnotowano również występowania żadnych zjawisk lodowych na obszarze RZGW Gliwice.

Pomimo stabilnej sytuacji, służby PGW WP w Gliwicach w trybie ciągłym monitorują sytuację hydrologiczną i meteorologiczną, pozostają w stałym kontakcie z jednostkami podległymi oraz służbami zarządzania kryzysowego.

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 21.02.2021 r. godz. 11:00)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że stany wód w regionie wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie wysokich. Stany ostrzegawcze odnotowano na dwóch wodowskazach: Kozłowa Góra i Brynica na rzece Brynicy. Stany wód w regionie wodnym Górnej Odry kształtują się podobnie: w strefie stanów średnich i wysokich. Odnotowano przekroczenie stanów ostrzegawczych na czterech posterunkach wodowskazowych: Grabówka na Bierawce, Krzywa Góra na Budkowiczance, Domaradz na rzece Bogacicy oraz Karłowice na rzece Stobrawie. Nie odnotowano natomiast stanów alarmowych w obu regionach wodnych. Wody rzek pozostają w reżimie koryt.

Jak wskazują prognozy IMGW, w zlewni rzeki Małej Wisły w ciągu najbliższej doby możliwe są lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo (zwłaszcza w zlewni Pszczynki i Brynicy) stanów alarmowych. Prognozy wskazują na podobną sytuację w zlewni rzeki Odry, w regionie wodnym Górnej Odry. W związku ze spływem wód roztopowych, w zlewniach dopływów górnej Odry stany wody będą wzrastać przeważnie w strefie wody wysokiej z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Na obszarze RZGW w Gliwicach zanikają także zjawiska lodowe, obserwowane zwłaszcza jako lód brzegowy oraz śryż.

Służby PGW WP w Gliwicach w trybie ciągłym monitorują sytuację hydrologiczną i meteorologiczną, pozostają w stałym kontakcie z jednostkami podległymi oraz służbami zarządzania kryzysowego.

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 20.02.2021 r. godz. 20:00)

Stany wód w korytach śląskich i opolskich rzek w dalszym ciągu kształtują się w strefach średnich i wysokich z tendencją wzrostową lub niezmienną. Dodatnie temperatury w ciągu dnia i znaczące nasłonecznienie spowodowały topnienie pokrywy śnieżnej, a co za tym idzie także dopływ do rzek. W ciągu całego dnia obserwowaliśmy wzrosty stanów wód. Jak wskazuje tendencja na posterunku wodowskazowym Brynica możliwe, że na rzece Brynicy zostanie przekroczony stan alarmowy. W nocy jednak temperatury przy gruncie będą ujemne, co spowolni topnienie śniegu i dopływ wody do koryt rzek. Prognozy nie przewidują także opadów dzisiejszej nocy ani w ciągu niedzieli 21 lutego br. na obszarze działalności RZGW w Gliwicach. Mimo, że temperatura będzie w ciągu dnia wysoka, i stany wód w rzekach będą rosnąć, sytuacja będzie bezpieczna. Nie wydano także ostrzeżeń hydrologicznych po stronie Republiki Czeskiej, a zbiorniki wodne posiadają pełna rezerwę powodziową.

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 20.02.2021 r. godz. 12:00)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że stany wód w regionie wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie wysokich, a stan ostrzegawczy odnotowano na dwóch wodowskazach: Kozłowa Góra i Brynica na rzece Brynicy. Z kolei stany wód w regionie wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich, stan ostrzegawczy został tu przekroczony na trzech posterunkach wodowskazowych: Grabówka na Bierawce, Krzywa Góra na Budkowiczance oraz Domaradz na rzece Bogacicy. W obu regionach wodnych nie występują natomiast stany alarmowe.

Na obszarze administracyjnym RZGW w Gliwicach odnotowano występowanie lodu brzegowego, pokrywającego 10% lustra wody Wisły na terenie NW Skoczów. Pomiędzy 98+600 a 105+600 km rzeki Odry, na odcinku 100m, występuje z kolei lód brzegowy pokrywający 30% lustra wody. Grubość lodu to 2-4 cm.

W związku ze spływem wód roztopowych, w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wód będą wzrastać, kształtując się przeważnie w strefie wody wysokiej z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Niewykluczone są również wzrosty powyżej stanów alarmowych. 

Zbiorniki przeciwpowodziowe Buków i Racibórz Dolny pozostają w gotowości do działania. Specjaliści Wód Polskich w Gliwicach na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczno-meteorologiczną i pozostają w stałym kontakcie z jednostkami podległymi oraz służbami zarządzania kryzysowego.

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 19.02.2021 r. godz. 15:00)

W związku z informacją o zatorach na rzece Libawa oraz zagrożeniu wystąpienia wód z koryta, pracownicy Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich dokonali oględzin rzeki. W jej wyniku stwierdzono, że za zatory odpowiedzialne są istniejące na tym odcinku tamy bobrowe oraz liczne zatory z drzew i lodu. Z uwagi na opady atmosferyczne, wzrost temperatur, jak również w obawie o zalanie okolicznych pastwisk i budynków gospodarczych, w których składowana jest pasza dla bydła, Wody Polskie podjęly decyzję o natychmiastowej próbie rozbiórki zatorów i tam. Pracownicy Zespołu Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni w Opolu pod nadzorem Nadzoru Wodnego w Strzelcach Opolskich, dokonali interwencyjnego udrożnienia rzeki w celu zapewnienia spływu wód w korycie. 

 

zator Libawa

Pracownicy Wód Polskich udrożniający zator na rzece Libawa

 

Od dnia 17.02.2021 do piątku 19.02.2021, pracownicy Zespołu Wsparcia Technicznego ZZ Opole wykonywali prace w korycie i na skarpach, aby zapobiec powstaniu nowych zatorów. Na dzień dzisiejszy rzeka jest całkowicie drożna i gotowa na przyjęcie większej ilości wód z roztopów. 

*****************************************

 Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 19.02.2021 r. godz. 12:00)

Aktualnie odnotowuje się brak zagrożeń hydrologicznych. W regionie Malej Wisły stan wód kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich. W regionie Górnej Odry w strefie stanów średnich i wysokich. 

W regionie wodnym Malej Wisły stany ostrzegawcze zostały przekroczone na rzece Brynica (wodowskazy Kozłowa Góra i Brynica). Aktualnie utrzymuje się niezmienny trend, a sytuacja pozostaje stabilna. Nie występują stany alarmowe.

W regionie Górnej Odry stany ostrzegawcze zostały przekroczone na Bierawce (wodowskaz Grabówka) oraz rzece Budkowiczanka (wodowskaz Krzywa Góra). Tutaj odnotowuje się trendy rosnące, jednak nie odnotowano żadnych stanów alarmowych. W dopływach Odry (z wyłączeniem Odry i Olzy) przewidywany jest wzrost stanów ostrzegawczych. Sytuacja jednak pozostaje stabilna. Wody Polskie cały czas monitorują sytuację i pozostają w kontakcie z jednostkami ratowniczymi oraz powiatowymi i wojewódzkimi słuzbami zarządzania kryzysowego. 

Na rzece Budkowiczanka doszło do powalenia drzew w wyniku działalności bobrów. Wody Polskie we współpracy ze służbami podjęły już działania, mające na celu usunięcie pni z rzeki. 

 

budkowiczanka bober

Powalone drzewa na rzece Budkowiczanka (woj. opolskie)

 

Na terenie RZGW Gliwice odnotowano występowanie lodu brzegowego o grubości 2 cm, pokrywającego w 10% lustro wody Wisły w obszarze Nadzoru Wodnego w Skoczowie i Wiśle Czarne. Z kolei na Odrze grubośc lodu brzegowego wynosi 10 cm, a pokrycie lustra wody również 10%. Na obszarach Odry odnotowano również występowanie śryżu, który w 50% pokrywa powierzchnię wód. 

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 18.02.2021 r.)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że stany wód w regionie wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich. Odnotowano jeden stan ostrzegawczy na rzece Brynicy (wodowskaz Kozłowa Góra), gdzie trend pozostaje bez zmian. Stany wód w regionie wodnym Górnej Odry kształtują się również w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich. Stan ostrzegawczy został przekroczony na rzece Budkowiczanka (wodowskaz Krzywa Góra), także tutaj trend pozostaje jednak bez zmian. Sytuacja w obu regionach wodnych jest stabilna.

Na obszarze administracyjnym RZGW w Gliwicach odnotowano występowanie miejscami lodu brzegowego na rzece Wiśle, pokrywającego 10% lustra wody, a także śryżu obejmującego je w 30%. Z kolei na Odrze lód brzegowy pokrywa 10-60% lustra wody, śryż obejmuje je natomiast w 60%. Na jednym odcinku odnotowano 50% pokrywę lodową, o grubości od 1-8cm. Dodatnie temperatury w godzinach nocnych spowodowały bezpieczne przemieszczenie się pokrywy lodowej na Małej Panwi, który dotarł do zbiornika wstępnego (przed Zbiornikiem Turawa). Obecnie na rzece miejscami występuje tylko lód brzegowy.

Prognoza pogody na najbliższe dni wskazuje na możliwe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W rejonach podgórskich utrzymywać się będą temperatury ujemne, co pozwoli na stopniowe odprowadzanie wód roztopowych. W ciągu najbliższych 72h na obszarze administracyjnym RZGW w Gliwicach nie będzie więc występować zagrożenie powodziowe. Specjaliści Wód Polskich w Gliwicach na bieżąco monitorują sytuację i pozostają w stałym kontakcie ze służbami terenowymi.

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 17.02.2021 r.)

Wody Polskie w Gliwicach informują, że poprawie uległa sytuacja w mieście Jedlice na rzece Mała Panew, gdzie obserwowano w minionych dniach pokrywę lodową. W godzinach nocnych dodatnie temperatury doprowadziły do całkowitego spływu lodu w rejonie wcześniejszego zagrożenia. Pokrywa lodowa, pokrywająca uprzednio lustro wody, przemieściła się bezpiecznie do zbiornika wstępnego (przed zbiornikiem Turawa), dzięki czemu nastąpiło zażegnanie zagrożenia. Stan na łacie wodowskazowej w Jedlicach w dniu 17.02.2021 wyniósł 138 cm. Aktualnie rzeka w tym newralgicznym miejscu jest wolna od lodu, woda swobodnie płynie w jej korycie.

lata wodo

Łata wodowskazowa w Jedlicach

 

Stany wód na rzekach w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i  lokalnie wysokich. Stan ostrzegawczy odnotowano jedynie na wodowskazie Kozłowa Góra (rzeka Brynica). Nie występują stany alarmowe. Służby terenowe Wód Polskich w Gliwicach monitorują sytuację i pozostają w stałej gotowości.

*****************************************

Komunikat hydrologiczny z 15.02.2021 r.

Zgodnie z prognozami meteorologicznymi z dnia 15 lutego br. w ciągu kilku najbliższych dni na obszarze województwa śląskiego i opolskiego nastąpi gwałtowny wzrost temperatury powietrza. Termometry w piątek 19 lutego mają wskazywać 14 stopni Celsjusza, co spowoduje odwilż, a tym samym wystąpienie lokalnie niebezpiecznych zjawisk hydrologicznych: podniesienie poziomu wód. Wody Polskie w Gliwicach będą stale monitorować sytuację, pozostając również w kontakcie z powiatowymi i wojewódzkimi służbami zarządzania kryzysowego.

Stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich. W dniu 13.02.2021r. Wody Polskie wraz z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu dokonały wizji terenowej w mieście Jedlice na rzece Mała Panew, w trakcie której stwierdzono występowanie na rzece pełnej pokrywy lodowej na długości około 800 – 1000 m powyżej mostu przy Hucie Jedlice. Z kolei przy wodowskazie Ozimek w Ozimku zaobserwowano lód brzegowy (ok. 20%) oraz przemieszczający się śryż i krę lodową. Napływający śryż, który zatrzymuje się w miejscu występowania pełnej pokrywy lodowej, powoduje jej powiększanie. Obecnie woda przepływa pod pokrywą lodową, co pozytywnie wpływa na rozwój sytuacji w newralgicznym miejscu. Aktualnie sytuacja pozostaje stabilna i na tę chwilę nie występuje zagrożenie powodziowe. Wody Polskie wraz z WCZK oraz pracownikami Zbiornika Turawa cały czas prowadzą monitoring sytuacji.

Na pozostałych wodowskazach w Regionie Górnej Odry odnotowano jedynie występowanie śryżu i lodu brzegowego. Przepływ wody nie jest utrudniony.

W Regionie Wodnym Małej Wisły odnotowano występowanie lodu brzegowego na odcinku od ujścia rzeki Przemszy do rzeki Pszczynki. Takie samo zjawisko występuje na odcinku rzeki od 10+000 do 34+000 km. Jest to rejon Nadzoru Wodnego w Bielsku-Białej. Ponadto śryż oraz lód występują na terenie działania NW Pszczyna od ujścia rzeki Iłownicy do torów kolejowych w Strumieniu (w którym zawiera sią Zbiornik Goczałkowicki) oraz na obszarze Nadzoru Wodnego w Skoczowie. Występujące zjawiska nie powodują problemów w przepływie wody.

 

 

 

 

Dziś Wody Polskie towarzyszyły w ostatniej drodze ŚP. Romanowi Pęcherzewskiemu – naszemu drogiemu koledze, przyjacielowi, a także współpracownikowi, który odszedł od nas po ciężkiej chorobie 23 lutego 2021 r.

Od lat młodzieńczych związany był z żeglugą. Ukończył Zasadniczą Szkołę Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu. Był również absolwentem Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach. Pracował w Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni a także w Przedsiębiorstwie Państwowym Żegluga na Odrze. Od 1989 r. był związany z gospodarką wodną. Pracę na śluzie Kanału Gliwickiego w Rudzińcu rozpoczął jako operator jazu, śluzy. W 2007 r. został kierownikiem tego obiektu hydrotechnicznego. Pomimo bogatego doświadczenia, którym mógłby obdzielić wielu, z niesłabnącym entuzjazmem dokształcał się, wierząc w sens swojej pracy.

Był fachowcem w swojej dziedzinie, lecz nigdy nie chełpił się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Wręcz przeciwnie. Zawsze z wielkim zaangażowaniem, przekonaniem i serdecznością mówił innym o swojej pracy, która równocześnie była jego pasją. W niezwykle barwny sposób potrafił opowiadać o Kanale Gliwickim, a szczególnie śluzie Rudziniec - jak zawsze żartował, swoim drugim domu, nad którym przez wiele lat sprawował pieczę. Właśnie dlatego, jak czasami pół żartem, pół serio podkreślał – mógł chodzić do pracy w kapciach i bynajmniej nie decydowało o tym sąsiedztwo osiedla przy śluzie, gdzie mieszkał: tu był jego drugi dom. Jego serdeczność i otwarcie na drugiego człowieka była doceniana przez kolejne pokolenia. Dzieci, młodzież i dorośli wielokrotnie słuchali z wypiekami na twarzy historii Romana na temat obiektu hydrotechnicznego, z którym przez tyle lat nierozerwalnie był związany. Przekazy ustne ubogacał ciekawostkami udostępnianymi w mediach społecznościowych. Promował i propagował gospodarkę wodną, podzielał priorytety Wód Polskich.

Dobry gospodarz i przełożony. Rozumiał zarówno specyfikę gospodarki wodnej, jak i drugiego człowieka. Dużą uwagę w swojej pracy przywiązywał do bezpieczeństwa żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Ważne było również dla Niego dobro współpracowników, dlatego sprawował funkcję Przewodniczącego NSZZ Solidarność przy PGW WP RZGW w Gliwicach. Wielokrotnie udowadniał, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Z ust Romana nie padało zwykle „nie da się”, „później”, „po co?”. Zawsze gotowy do działania, zawsze z pogodnym uśmiechem, społecznik, zaangażowany w życie swojej miejscowości.

Romanie, wraz z pogrążoną w rozpaczy Twoją Rodziną, również i my Cię żegnamy. Chcemy podziękować za te wszystkie lata, kiedy byłeś z nami – swoimi kolegami i koleżankami z pracy. Wierzymy, że kiedyś ponownie spotkamy się w lepszym świecie, bez bólu, trosk i przeciwności. Tymczasem spoczywaj w spokoju i przyjmij nasze zapewnienia o modlitewnym wsparciu Twoich Bliskich w tych bolesnych chwilach.

Rodzinie Zmarłego wyrazy najszczerszego współczucia składa Dyrekcja PGW Wody Polskie w Gliwicach wraz z Pracownikami.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy do wiadomości, że dzisiejszej nocy odszedł wieloletni pracownik RZGW w Gliwicach, kierownik śluzy Kanału Gliwickiego w Rudzińcu, Przewodniczący NSZZ Solidarność przy PGW WP RZGW w Gliwicach, wspaniały współpracownik i dobry kolega Roman Pęcherzewski. Łączymy się w smutku z rodziną i bliskimi, przekazując szczere kondolencje.

 

Aktywni Błękitni Easy Resize

Odprawa terenowa w Opolu dnia 22.02.2021 r. stała się okazją do przekazania prasie informacji o obecnej sytuacji hydrologicznej w regionie. W spotkaniu oraz briefingu prasowym ze strony Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udział wzięli Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Mirosław Kurz, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Mariusz Przybylski oraz Kierownik Stopnia Wodnego Opole, zarządzający pracą Zespołu Wsparcia Technicznego Michał Zazulak.

- Stała współpraca prowadzona z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach sprawdziła się również w miesiącu lutym, gdy Wody Polskie na bieżąco monitorowały stany wód. Dzisiejsze spotkanie spowodowane jest spodziewanym ociepleniem, jednak informujemy, że na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia powodzią – powiedział wojewoda opolski, Adrian Czubak, zwracając także uwagę na gotowość swoich służb do akcji odśnieżania dachów, tak aby sytuacja pozostała pod kontrolą.

- Skok temperatury o prawie 30 stopni w ciągu tygodnia sprawił, że brakuje nam typowego przedwiośnia. Taka sytuacja spowodowała konieczność kruszenia lodu na Odrze, akcja ta dobiega już jednak końca, jest bezpiecznie – powiedział z kolei Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Mirosław Kurz, Dyrektor RZGW Gliwice podczas spotkania z dziennikarzami zwrócił natomiast uwagę na gotowość do działania służb Wód Polskich – Mogę zatem Państwa uspokoić. W gotowości pozostają wszystkie zbiorniki w zlewni Górnej Odry, w tym Buków i Racibórz Dolny. Nasi pracownicy pełnią stałe dyżury; blisko 200 specjalistów RZGW w Gliwicach czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców Opolszczyzny.

Sytuację na rzekach na obszarze administracji RZGW we Wrocławiu scharakteryzował natomiast Dyrektor Mariusz Przybylski.

Wyższe temperatury i związana z nimi odwilż skutkują podniesieniem się stanu wód zarówno w dorzeczu Odry i jak Wisły. Zjawisko to obserwowane jest zwłaszcza na mniejszych dopływach Odry na terenie Opolszczyzny. Ocieplenie nie przyniosło jednak raptownych roztopów, nie występuje także zagrożenie zatorowe, sytuacja w regionie pozostaje więc w dalszym ciągu stabilna.

Stany wód w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Stany ostrzegawcze przekroczone zostały na wodowskazach Kozłowa Góra (Brynica), Brynica (Brynica), Mizerów-Borki (Pszczynka), Grabówka (Bierawka), Krzywa Góra (Budkowiczanka), Domaradz (Bogacica) oraz Karłowice (Stobrawa), co spowodowane jest topnieniem dużej ilości śniegu. Sytuacja pozostaje jednak pod kontrolą i nie powoduje na chwilę obecną ryzyka wezbrania.

Pomimo uspokajających prognoz oraz stabilnej sytuacji specjaliści Wód Polskich w Gliwicach pełnią codzienne dyżury i monitorują na bieżąco sytuację meteorologiczną i hydrologiczną, pozostając w gotowości na wypadek wystąpienia nawet najgorszego scenariusza, związanego z możliwym nagłym wzrostem temperatur w Czechach i intensywnym topnieniem lodu na czeskim odcinku Odry, połączonym z nawalnymi opadami deszczu. Ryzyko ziszczenia się takiej sytuacji nie jest jednak duże. Gotowe na ewentualne piętrzenie pozostają zbiorniki znajdujące się w administracji RZGW w Gliwicach, w tym poldery Buków i Racibórz. Pracownicy RZGW w Gliwicach pozostają w stałym kontakcie ze służbami terenowymi.

 

400 pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zmobilizował w czasie zimowej odprawy powodziowej Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Mirosław Kurz, która odbyła się 18 lutego br. Pracownicy pozostają w gotowości do podjęcia działań i interwencji na rzekach. W spotkaniu uczestniczyli zastępcy dyrektora RZGW, Dyrektorzy Zarządów Zlewni z Katowic, Gliwic i Opola oraz specjaliści z Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW. Wszystko za sprawą prognozowanego wzrostu temperatur i nadchodzącej odwilży oraz opadów, które będą występować lokalnie zarówno w miejscowościach nad Odrą, jak i Wisłą.

Służby terenowe i specjaliści Wód Polskich będą pełnić dyżury, monitorując sytuację meteorologiczną i hydrologiczną.

- W tej chwili sytuacja nie jest niepokojąca. Zapowiadane ocieplenie nie przynosi raptownych roztopów, nie mamy też zagrożenia wezbrania zatorowego. Niemniej jednak jesteśmy przygotowani nawet na najgorszy scenariusz, który hipotetycznie założyliśmy i zwariantowaliśmy, zwłaszcza dla rzeki Odry. Założenie operacyjne, które przyjęliśmy mówi o nagłym wzroście temperatury u naszych południowych sąsiadów i intensywnym topnieniu lodu na Odrze po czeskiej stronie, połączonym z nawalnym opadem deszczu. Ale nawet na taką, bardzo mało prawdopodobną w tej chwili sytuację jesteśmy przygotowani. Zbiorniki w administracji RZGW w Gliwicach, w tym Buków i Racibórz są gotowe do piętrzenia – zapewnił Dyrektor RZGW w Gliwicach.

Stany wód w zlewni rzek Wisły i Odry kształtują się w strefach niskich przez średnie po lokalnie wysokie. Nic jednak nie wskazuje na ryzyko wezbrania, podtopień czy tym bardziej powodzi w najbliższym czasie.

Szybki nurt rzek o charakterze górskim uniemożliwia zamarzanie wody na dużych odcinkach rzek, zwłaszcza Podbeskidzia. Oznacza to, że na obszarze administracji RZGW w Gliwicach nie występuje tak duże ryzyko powodzi zatorowych, jak w innych regionach kraju. Jeśli miałoby się pojawić byłoby charakterystyczne dla nizinnych rzek Opolszczyzny. I choć w czasie silnych mrozów zaobserwowano zjawiska lodowe w niektórych newralgicznych lokalizacjach, obecnie systematycznie one ustępują.

Raptowny i duży wzrost temperatury powodujący topnienie dużych ilości śniegu przy jednoczesnym braku absorpcji do gruntu, który pozostaje zamarznięty może przyczynić się lokalnie do wystąpienia stanów ostrzegawczych na rzekach w zlewni Wisły i Odry, zwłaszcza na rzekach nizinnych, takich jak Stobrawa, Budkowiczanka czy Bogacica. Sytuacja pozostaje jednak pod kontrolą i nie powoduje ryzyka wezbrania. Jest następstwem naturalnego stanu rzeczy – topnienia pokrywy śnieżnej po obfitej w opady ziemie, jakiej nie notowano od kilku lat.

Wody Polskie w Gliwicach w ramach ochrony przeciwpowodziowej zachowują rezerwę powodziową na wszystkich zbiornikach w swojej administracji. W gotowości do użycia pozostaje również ciężki sprzęt w dyspozycji Wód Polskich. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej pełnią stały dyżur i pozostają w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego zarówno w gminach, powiatach i urzędach wojewódzkich.

Dyrektor PGW Wody Polskie w Gliwicach uczestniczył również w sztabie kryzysowym z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztofa Wosia, a także przedstawicieli służb, który zwołano 16 lutego br. w godzinach popołudniowych w związku z prognozowanym przez IMGW ociepleniem (odwilż). Narada poświęcona była sytuacji powodziowej w Polsce.

 

IMG 20210218 WA0005

Zrealizowanym w formie zdalnej briefingiem prasowym dnia 16 lutego rozpoczęły się konsultacje społeczne aktualizowanych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP) w Gliwicach. Obszar administracyjny Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach to drugi po Małopolsce region, w którym odbyły się takie spotkania.

W związku z pandemią covid-19 i wprowadzonymi obostrzeniami, spotkania podczas ogłoszonych przez Ministra Infrastruktury, a koordynowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, konsultacji społecznych dotyczących projektów aPZRP, zorganizowano w trybie online. Pierwsze z nich, dla regionu wodnego Górnej Odry odbyło się w Gliwicach 16 lutego br., drugie zaś, zaplanowane w Pszczynie dla regionu wodnego Małej Wisły, miało miejsce dzień później – 17 lutego br. Były one okazją dla blisko 300 podmiotów i osób indywidualnych do zgłoszenia swoich uwag, względem projektu tych strategicznych dokumentów, które nie tylko diagnozują ryzyko powodzi, wskazują obszary jego występowania, ale przede wszystkim zawierają zestawienie inwestycji – technicznych środków, które minimalizują zagrożenie powodzi na danym terenie.

 

Region Małej Wisły i Górnej Odry jako wyzwanie dla gospodarki wodnej

Na obszarze działalności RZGW w Gliwicach, jak w soczewce koncentrują się współczesne wyzywania, z jakimi boryka się gospodarka wodna w naszym kraju. Innego podejścia w walce z powodzią wymaga bowiem teren aglomeracji górnośląskiej, z obecnym tu dużym zagęszczeniem ludności i intensywnym przemysłem, zwłaszcza wydobywczym, innego rolnicze obszary Opolszczyzny, a jeszcze innego górzyste tereny Podbeskidzia.

- Obszar południowej Polski stosunkowo często nawiedzany jest przez mniejsze lub większe wezbrania, które występują na Podbeskidziu, gdzie szybki spływ powierzchniowy i duża dynamika sytuacji sprawia, że nawet pozornie niegroźny deszcz powoduje nagły przybór wód w korytach rzek. Także Odra, jako rzeka o charakterze górskim, przynosi wezbrania będące efektem nie tylko opadów w województwie śląskim czy opolskim. Stan wód na korycie tej rzeki jest bowiem także wypadkową sytuacji meteorologicznej i reakcji na nią u naszych południowych sąsiadów – w Republice Czeskiej. Dlatego tak ważne jest kompleksowe podejście do ryzyka powodzi, ujęte w projekcie aktualizowanych Planów ZRP i udział społeczeństwa w procesie ich tworzenia. Głos zabrany w sprawie przez mieszkańców gmin i ich instytucjonalnych przedstawicieli: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, jest nas szczególnie istotny, ponieważ poszczególne inwestycje, realizowane w ramach planu będą służyły właśnie mieszkańcom – zachęcił do udziału w konsultacjach społecznych Mirosław Kurz – Dyrektor RZGW w Gliwicach.

 

Działania podjęte w I cyklu PZRP

Mając na uwadze specyfikę regionu, w ramach I cyklu Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, przyjętych 2016r. i obowiązujących przez 6 lat, zrealizowano szereg ważnych inwestycji. Dla regionu wodnego Górnej Odry wymienić należy przede wszystkim długo wyczekiwaną budowę zbiornika Racibórz Dolny, ale także budowę prawostronnego obwałowania rzeki Odry w gminie Kuźnia Raciborska oraz odbudowę i remont jazów klapowych na rzece Kłodnicy. W regionie wodnym Małej Wisły wykonano z kolei regulację cieku Goczałkowickiego, uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria a także podjęto się I-go etapu odtworzenia funkcjonalności obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy. Zrealizowano również prace remontowe koryta i ubezpieczeń rzeki Przemszy, a także odbudowę koryta i obwałowań tej rzeki na obszarze miasta Sosnowiec, jak również budowę ubezpieczeń brzegowych rzeki Małej Wisły w miejscowości Dankowice.

W 2020 r. na terenie RZGW w Gliwicach czterokrotnie wystąpiły wezbrania – na przełomie maja i czerwca, w drugiej połowie czerwca, w sierpniu, po raz ostatni zaś w październiku. Ostatnie z wezbrań miało miejsce zarówno w regionie wodnym Małej Wisły jak i w Górnej Odry, gdzie na wielu wodowskazach odnotowano przekroczone stany ostrzegawcze i alarmowe. Podobna sytuacja w tej skali miała miejsce w 1936r. W październiku 2020 r., z uwagi na utrzymujące się prognozy podtopień, po raz pierwszy uruchomiono, ukończony w czerwcu 2020 r., zbiornik Racibórz Dolny. W ciągu 5 dni obiekt zgromadził 50 mln m3 wody, a ponieważ wypełniony został w 30%, mógł jej jeszcze przyjąć ok. 140 mln m3. Na skutek ścięcia przez zbiornik fali powodziowej, a także dzięki wypracowaniu optymalnego rozwiązania pozwalającego uniknąć nałożenia się na siebie fal wezbraniowych, uchroniono przed zalaniem wiele miejscowości, w tym m.in. Bierawę, Koźle, Brzeg, czy też oczyszczalnię ścieków w Kędzierzynie-Koźlu.

- Zakończona z sukcesem budowa zbiornika Racibórz Dolny, stanowiąca kluczową inwestycję w I cyklu Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, to przykład działania świadczącego o zasadności realizacji przedmiotowych planów - powiedział podczas spotkań konsultacyjnych Z-ca Dyrektora RZGW w Gliwicach ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Marcin Jarzyński.

 

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach aPZRP

W aktualizowanych Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Odry zaplanowano łącznie 27 zadań, w tym 9 kontynuowanych i 18 nowych. Wśród najważniejszych inwestycji należy tu wymienić poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w górnym dorzeczu Wisły i Odry, realizację budowy zbiornika Racławice Śląskie na rzece Osobłodze, przebudowę Polderu Żelazna w mieście Opole, rozpoczęcie budowy zbiornika przeciwpowodziowego Kotlarnia na rzece Bierawce, a także budowę, przebudowę i modernizację wału przeciwpowodziowego rzeki Odry od miejscowości Dziergowice w gminie Bierawa do Kędzierzyna-Koźla. Wykonana zostanie także budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na terenie Kędzierzyna-Koźla, przy miejskiej oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i modernizacja wałów rzeki Odry na odcinku od miejscowości Lasaki do miejscowości Poborszów.

Z kolei na obszarze regionu wodnego Małej Wisły w aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym zaplanowano wykonanie łącznie 30 zadań, w tym 22 kontynuowanych i 8 nowych. Najważniejsze spośród nich to przebudowa i odbudowa fragmentów obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki, w tym w miejscowości Tychy, przebudowa oraz nadbudowa obwałowań Iłownicy w gminie Czechowice-Dziedzice, odbudowa i przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mleczna na terenie Bierunia Starego, a także modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu-Czarnuchowicach wraz z odwodnieniem terenów zawala rzeki Przemszy w gminie Bieruń.

Kwota, na którą planowane są prace w ramach aPZRP w Regionach Wodnych Górnej Odry i Małej Wisły to ponad 982 mln zł.

 

Kontynuacja spotkań w ramach konsultacji społecznych

Cykl konsultacji społecznych aktualizowanych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym zakończy się spotkaniami w Elblągu i Słupsku, które odbędą się 26 i 27 maja. Rejestracja na konsultacje rozpoczyna się zawsze na 3 tygodnie przed konkretnym spotkaniem na stronie www.stoppowodzi.pl. Z uwagi na sytuację epidemiczną spotkania w lutym i marcu odbywają się w trybie online. Jeśli obostrzenia zostaną zniesione, możliwa będzie organizacja kolejnych spotkań w tradycyjnej formule. Wszelkie informacje znaleźć można w aktualnościach na stronie www.stoppowodzi.pl.